Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkutatás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44EAK02S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkutatás
A tantárgy neve (angolul): Marketing Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 4 alkalommal 240 perc
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing alapjai
A tantárgy típusa: Elmélet
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja - a Marketing tárgy keretében elsajátított marketing ismeretekre építve - megismertetni a folyamatos és jó piaci munkához szükséges és nélkülözhetetlen kutatás-módszertani tudnivalókat. A tárgy oktatásakor fontos szempontnak tartjuk, hogy a jövőben az üzleti élet különböző területein elhelyezkedő valamennyi hallgató számára lehetővé tegyük a szükséges piackutatási alapismeretek elsajátítását.

Évközi tanulmányi követelmények: A számonkérés: a tankönyv feldolgozására, valamint hangsúlyosan az előadások és a gyakorlatok anyagára épül. A félév során a hallgatók csoportos feladatokat is végeznek, amely a kollokviumi osztályzatban szintén értékelésre kerül.

Vizsgakövetelmény: A félév összesített kollokviumi osztályzattal zárul, amely a zárthelyi dolgozat és a házi feladatok összesített pontszáma alapján alakul ki. A zárthelyi dolgozat megírására a kijelölt időpontban kerül sor. A zárthelyi dolgozat tesztből, és elméleti kérdésekből áll.

Az értékelés módszere: - Házi feladat - 20+30 pont
- Zárthelyi dolgozat - 50 pont

Tananyag leírása: A tantárgy keretében sor kerül a marketingkutatás főbb típusainak meghatározására. Tárgyaljuk a piaci információk jellegét, típusait, valamint az információk csoportosítását az információszerzés forrása szerint: a primer és a szekunder piackutatást.
Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk és részletesen foglalkozunk:
– a marketing problémáinak piackutatási problémaként való megfogalmazásával
– a kutatási terv kialakításával
– az alkalmazott kutatási módszer kiválasztásával
– a kutatási terv megvalósításának lépéseivel
– a piackutatás igen gazdag módszertani tárházának azokkal az elemeivel,
o amelyek elméleti szempontból a módszertan alapjainak tekinthetők,
o melyeket a gyakorlatban is rendszeresen használják

Órarendi beosztás: 2015. II. 06. péntek -17.10-21.10
2015. II. 20. péntek - 17.10-21.10
2015. III. 6. péntek - 17.10-21.10
2015. III. 19. csütörtök - 17.10-21.10

Kompetencia leírása: A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
1. A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
2. Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
3. Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Órai gyakorlófeladatok keretében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 1. feladat: Kvantitatív kutatási feladat elvégzése meghatározott brief alapján
A briefben megjelölt témában egy közösen, az órán létrehozott kérdőív lekérdezése egyénenként 10-10 az alapsokaságba illő egyéntől, a válaszok rögzítése a közös adatbázisba, majd az oktató által megadott kérdések alapján 3-4 fős csapatokba rendeződve egy maximum 5 oldalas elemzés elkészítése, mely az értékelés mellett a táblázatokat, ábrákat is tartalmazza.
A lekérdezetett kérdőíveket le kell adni, vagy fel kell tölteni a Moodle-re.
Pontszám: 20 pont
Határidő: 2015. március 19. csütörtök 17 óráig Moodle-re feltöltve.
A határidő elmulasztása esetén naponként -1 pont levonás jár.
2. feladat: Mélyinterjús kutatási feladat elvégzése meghatározott brief alapján
A briefben megjelölt témában egy közösen, az órán létrehozott guide alapján egyénenként egy-egy mélyinterjú elkészítése (minimum 30 perc), majd a csapat tagjai által elkészített mélyinterjúk összegzett elemzése max. 5 oldal terjedelemben.
Az elvégzett mélyinterjúk hanganyagát fel kell tölteni a Moodle-re.
Pontszám: 30 pont
Határidő: 2015. április 10. péntek 17 óráig Moodle-re feltöltve.

Szak neve: Mérnök-közgazdász esti képzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit -Szűcs Krisztián (2014): Marketingkutatás Alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Naresh K. Malhotra – Simon Judit (2010): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-14. fejezet
Ajánlott irodalmak:
Naresh K. Malhotra – Simon Judit (2010): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-14. fejezet
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit -Szűcs Krisztián (2014): Marketingkutatás Alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Kasza-Kelemen Kata

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Kasza-Kelemen Kata


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.