Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Interkulturális kommunikáció és marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Interkulturális kommunikáció és marketing
A tantárgy neve (angolul): Intercultural Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: BA nemzetközi marketing
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: Az oktatás célja, hogy a hallgatók a kultúrák közötti eltéréseket és hasonlóságokat elméleti és gyakorlati megközelítésben is felismerjék, tudatosítsák és elemezzék. Emellett fontos cél a kommunikáció interkulturális vetületeinek megismerése, az interkulturális érzékenység és tolerancia fejlesztése. A kurzus résztvevői értelmezni tudják azokat a felmerülő problémaforrásokat és kihívásokat, melyekkel későbbi munkájuk során a kulturális különbségekből eredeztethetően találkozhatnak.
A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy termék bevezetését megtervezzék úgy, hogy az egy adott ország kulturális hátterének megfeleljen.

Évközi tanulmányi követelmények: Interaktív előadás, melyen feladatok megoldására és megbeszélésére is sor kerül, a tárgy témájának gyakorlati jellege miatt. A szemináriumokon interkulturális tréningeken alkalmazott feladatokat és szimulációs játékokat oldunk meg, aktív részvételt várunk a hallgatóktól.
A szemináriumokon való jelenlét kötelező, ha a hallgató több mint 3 alkalommal hiányzik, nem kap aláírást és csak tárgyújrafelvétellel kaphat érdemjegyet (lsd. TVSZ VII/21/(5)).

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsga
ponthatárok:
0-60 elégtelen, 61-70 elégséges, 71-80 közepes, 81-90 jó, 91-100 jeles

Az értékelés módszere: A félév kollokviummal zárul. A jegy a következőkből tevődik össze:
 2 csoportos projekt prezentációja 30%
 egyéni projekt 10%
 szemináriumi órai munka, aktivitás 20%
 írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban 40%

Tananyag leírása: Bevezetés az interkulturális marketingbe, alapfogalmak
Kultúrafogalmak, kultúramodellek
Kulturális sokk
Sztereotípiák, etnocentrizmus
Interkulturális kommunikáció
Verbális, nonverbális kommunikáció
Vállalati alkalmazkodás a nemzetközi környezethez
Kultúraközi termékpolitika és márkázás
Kultúraközi marketingkommunikáció

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék bevezetését megtervezzék és megszervezzék úgy, hogy az egy adott ország kulturális hátterének megfeleljen.

Félévközi ellenőrzések: 2 csoportos projekt, 1 egyéni projekt, órai munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Marketing Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Malota Erzsébet & Mitev Ariel: Kultúrák találkozása, 2013, Alinea Kiadó, Budapest
  • Rekettye, Tóth, Malota, Nemzetközi marketing (a mesterhallgatók számára kijelölt részek), Akadémiai Kiadó 2015
  • előadások és szemináriumok anyaga

Ajánlott irodalom:

  • Usunier, J.C: Marketing Across Cultures, Prentice Hall 2013
Ajánlott irodalmak:
Usunier, J.C: Marketing Across Cultures, Prentice Hall 2009
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-12 12:12:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.