Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Fogyasztói magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fogyasztói magatartás
A tantárgy neve (angolul): Consumer Behaviour
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kasza-Kelemen Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy
• a félév során a hallgatók megismerkedjenek azzal, hogyan jön létre a vásárlási döntés, illetve milyen tényezők befolyásolják a döntéshozatalt
• gyakorlati ismereteket szerezzenek arról, hogy ezeket az információkat hogyan hasznosíthatják hatékonyan a marketing menedzserek
A félév során a hallgatók megismerik a különféle koncepciókat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók hogyan és miért választanak termékek, szolgáltatások, valamint márkák között és milyen tényezőktől függően alakul a fogyasztói magatartás.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos dolgozat készítése, félévközi teszt írása, a szemináriumok látogatása.

Vizsgakövetelmény: A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely az óra prezentáció, a szemináriumi félévközi teszt, a csoportos írásbeli dolgozat, az egyéni esszé és a zárthelyi dolgozat pontszáma alapján alakul ki. A vizsgajegy egyik összetevője sem hagyható ki.
A zárthelyi dolgozat az előadások anyagaira, valamint a megadott szakirodalomra támaszkodva tartalmaz kérdéseket, feladatokat. A zárthelyi dolgozat megírása az utolsó előadáson történik. A zh megírása kötelező, a zh megírása nélkül osztályzat nem szerezhető!
A félév során a 4. szemináriumon a megelőző előadások anyagából teszt megírására kerül sor, a teszt megírásával 20 pont szerezhető.

A gyakorlati jegy a következőkből tevődik össze:
- Órai részvétel, fogyasztói szegmens feladatok teljesítése: 15 pont
- Szemináriumi félévközi teszt: 20 pont
- Csoportos írásbeli dolgozat: 25 pont
- Zárthelyi dolgozat: 40 pont
Összesen 100 pont

További lehetőségek:
Szemináriumi plusz pont (3 pont)
Minden szemináriumon lehetőség van a hallgatóknak plusz pontok szerzésére. Egy hallgató a félév során maximum 3 plusz pontot kaphat az órai feladatokkal:
- a szeminárium témaköréhez kapcsolódó dalt, zeneművet, esetleg rövid verset, irodalmi művet gyűjteni. A hallgató feladata röviden a dalt illetve verset bemutatni, és a témakörhöz való relevanciáját indokolni.
- a szeminárium témaköréhez kapcsolódó valamilyen szempontból kritikus, szakmai problémát felvető reklámot, marketing kommunikációs eszközt bemutatni. A hallgató feladata a reklámot bemutatni, és a témakörhöz való relevanciáját, problematikáját felvetni és indokolni.
A választott zene illetve reklám 15 soros szakmai indoklását a szemináriumvezető számára emailben 24 órával a szeminárium előtt el kell küldeni.

A gyakorlati jegy ponthatárai:
0 - 60 pont elégtelen, 61 - 70 pont elégséges, 71 – 80 pont közepes, 81- 90 pont jó, 91 pont felett jeles

Kutatási részvételi lehetőség (5 pont)
A félév során lehetősége lesz a hallgatóknak kutatásban részt venni, amelyre a kurzus hallgatói az elérhető pontszámokon felül plusz 5 pontot kaphatnak. További részletek az előadásokon és szemináriumokon. A szemeszter befejeztével, azaz a vizsgaidőszakban a kutatási részvétel pótlására már nincs lehetőség.

A gyakorlati jegy elemei a zárthelyi dolgozatot leszámítva nem ismételhetőek és nem pótolhatóak. Hiányzás esetén egyéb kiegészítő plusz feladattal nem helyettesíthetőek.


Az értékelés módszere: Szemináriumi munka
A szemináriumokon a hallgatók feladatokat oldanak meg. Minden hallgatótól elvárjuk, hogy az adott órára megjelölt témából felkészüljön, az előadás anyagát ismerje és abból felkészült legyen. A szemináriumokon való jelenlét a kurzus teljesítésének fontos részét képezi, így kötelező. A szemináriumok esetében egy alkalommal lehetséges igazolatlan hiányzás. A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján amennyiben a szemináriumok több, mint felén a hallgató nem vesz részt, a félév végén aláírás nem szerezhető, a hallgató vizsgára nem engedhető
Tantermi etikett
- Ne késsen el a tanóráról. Az óra elkezdését követő 10 percen túl a részvétel nem elfogadható.
- Ha megérkezett az órára, csak nagyon szükséges esetben hagyja el a termet.
- Az órai részvételhez csak a kiadott feladatok, cikkek szükségesek, semmi más. Más anyagok olvasása vagy egyéb feladatokon való dolgozás (pl. másik szemináriumra készülés) nem elfogadható.
- Kapcsolja ki mobil telefonját és laptopját.
- A szemináriumi témafeldolgozás interaktív. Hallgassa végig mások véleményét, akkor is, ha nem ért egyet, majd ezt követően érveljen saját álláspontja mellett.
KÖSZÖNJÜK, HOGY ELFOGADJA ÉS BETARTJA EZEKET A SZABÁLYOKAT

A szemináriumi feladatok öt fogyasztói szegmens megértése köré szerveződnek. Ezeket a szegmenseket az első szeminárium beosztása alapján egy-egy 4-5 fős hallgatói csoport képviseli. A csoport feladata, hogy minden témakörből előzetesen a szegmense szempontjából felkészüljön.
A félév során egy alkalommal minden csoportnak prezentációs szinten is készülnie kell a témájából, amely a következőket jeleni:
- A megadott témakörben információk gyűjtése a kiválasztott szegmensről
- A szemináriumon 10 percben a főbb konklúziók bemutatása
- A főbb konklúziók 1 oldalas (kb. 250 szó) összegzése és felhasznált szakirodalom lista leadása a szemináriumvezetőnek a megadott óra előtt 24 órával.
- A listának minőségi hivatkozásokat kell tartalmaznia, azaz hazai vagy nemzetközi szakcikkeket is, az egyéb források (pl. piackutatási adatok) mellett.
- A megoldást a szemináriumvezető 0 és 10 pont közötti értékkel értékeli az alábbiak szerint: irodalom feldolgozás minősége: 3 pont, főbb konklúziók levonása: 3 pont, órai bemutatás minősége (logikus felépítés, kreativitás): 4 pont.
Aki nem vesz részt a csoportos prezentáción, nem kaphat a prezentációért pontot.

A feldolgozásra kerülő szegmensek a következők:
- Környezettudatos fogyasztó (szűkíthető a LOHAS illetve az Önkéntes Egyszerűség szegmenseire)
- Luxus fogyasztók
- Online vásárlók
- Anyák
- Akcióvadász

Csoportos feladat
A csoportok az első szemináriumon alakulnak meg a fent bemutatottak szerint. A dolgozatnak minden csoport számára a saját szegmensének részletes bemutatását kell tartalmaznia egy vásárlási folyamat mentén. A feladat a kiválasztott szegmens fesztivál - látogatási, fesztivál - választási döntési folyamatának az elemzése a félév során átvett főbb témakörök mentén.
A házi dolgozat értékelése: 25 pont. Az írásos anyag nem lehet több mint 15 oldal a referenciákat is beleértve. A dolgozatot elektronikusan és nyomtatott formában egyaránt be kell adni a Moodle felületén keresztüli feltöltéssel.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. DECEMBER 2. 15 ÓRA, NYOMTATOTT FORMÁBAN AZ INTÉZETI TITKÁRSÁGON. Késői beadásért 3 pontot vonunk le naponként.
Értékelés kritériumai:
Forma, külalak 2 pont
Tartalmazza: hivatkozások kezelését, struktúrát
Szerkezet, stílus 2 pont
Tartalmazza: felépítés gondolatmenete, szakmai szóhasználat, nyelvhelyesség és egységes felépítés
Szakirodalom feldolgozása 8 pont
Tartalmazza: felhasznált szakirodalom minősége, fogalmak, koncepciók, modellek adaptálásának a kivitelezése
Téma kidolgozása 8 pont
Tartalmazza: a vásárlási döntési folyamat részletes és gyakorlati kidolgozása, társadalmi és egyéni befolyásoló tényezők meghatározása
Következtetések, értékelő gondolatok 5 pont
Tartalmazza: javaslatok a kiválasztott fesztivál számára a célcsoport hatékony elérésére, megtartására
A csoportos dolgozat leadása minden hallgató számára kötelező. Aki csoportos dolgozatot nem ad le, annak a félévi teljesítménye nem értékelhető, a tantárgyat tárgyújrafelvétellel tudja teljesíteni a későbbiekben.

Tananyag leírása: 1. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.
2. Az előadások anyagai

Órarendi beosztás: AZ ELŐADÁSOK ÉS SZEMINÁRIUMOK BEOSZTÁSA
Időpont Az előadás témája Időpont Szeminárium
09. 10. A vásárlási döntési folyamat 09.10. G3 és K-KM3 csoportnak Bevezetés
A vásárlási döntési folyamat
09.17. G2 csoportnak
09.17. A kultúra és az értékek befolyása a vásárlási döntésre 09.24. G3 és K-KM3 csoportnak A kultúra és az értékek befolyása a vásárlási döntésre
10.01. G2 csoportnak
10. 08. Társadalmi réteg, életstílus 10.08. G3 és K-KM3 csoportnak Társadalmi réteg, életstílus
10.15. G2 csoportnak
10. 15. A referencia csoport befolyása a vásárlási döntésre 10.22. G3 és K-KM3 csoportnak Referenciacsoport
FÉLÉVKÖZI TESZT

10.29. G2 csoportnak
11. 05. A percepció és a tanulás elméletek 11.05. G3 és K-KM3 csoportnak A percepció és a tanulás elméletek
11.12. G2 csoportnak
11. 12. Az attitűd, motiváció, személyiség 11.19. G3 és K-KM3 csoportnak Az attitűd, motiváció, személyiség
Csoportos munka leadási határidő (nov. 19 minden csoportnak)
11.26. G2 csoportnak
12.03. G3 és K-KM3 csoportnak Évzáró ismétlő és összefoglaló óra
12.10. G2 csoportnak
12.12.
11.40-13.10 óra ZÁRTHELYI DOLGOZAT MEGÍRÁSA Helyszín: Főépület I. előadó
A vizsgaidőszakban: UV és javítóvizsga

Kompetencia leírása: A félév során a hallgatók megismerik a különféle koncepciókat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók hogyan és miért választanak termékek, szolgáltatások, valamint márkák között és milyen tényezőktől függően alakul a fogyasztói magatartás.

Félévközi ellenőrzések: órai prezentáció, szemináriumi félévközi teszt, csoportos írásbeli dolgozat, egyéni esszé, zh

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Félévközi teszt, egyéni esszé, zh

Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.
  • 2. Az előadások anyagai

Ajánlott irodalom:

  • 1. Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
  • 2. Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest.
  • Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/464/
Ajánlott irodalmak:
Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest.
Kötelező irodalmak:
Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): A Fogyasztói Magatartás alapjai, Aula Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.