Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fogyasztói magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fogyasztói magatartás
A tantárgy neve (angolul): Consumer Behaviour
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kasza-Kelemen Kata

A tantárgy szakmai tartalma: 
A kurzus célja, hogy
- a hallgatók megismerkedjenek azzal, hogyan jön létre a vásárlási döntés, illetve milyen tényezők befolyásolják a döntéshozatalt
- gyakorlati ismereteket szerezzenek arról, hogy ezeket az információkat hogyan hasznosíthatják hatékonyan a marketing menedzserek
- megértsék, hogyan tudják alkalmazni marketing ismereteiket eltérő fogyasztói szegmensek körében.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos feladatok készítése, félévközi moodle teszt írása, a szemináriumok látogatása.

Vizsgakövetelmény: 
A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely a csoportos feladatok, a félévközi moodle teszt és a zárthelyi dolgozat pontszáma alapján alakul ki. A vizsgajegy egyik összetevője sem hagyható ki.

Szemináriumi munka
A szemináriumokon a hallgatók feladatokat oldanak meg. Minden hallgatótól elvárjuk, hogy az adott órára megjelölt témából felkészüljön, az előadás anyagát ismerje és abból felkészült legyen. A szemináriumokon való jelenlét a kurzus teljesítésének fontos részét képezi, így kötelező. A szemináriumok esetében egy alkalommal lehetséges igazolatlan hiányzás. A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján amennyiben a szemináriumok több, mint felén a hallgató nem vesz részt, a félév végén aláírás nem szerezhető, a hallgató vizsgára nem engedhet.
A szemináriumhoz kötődően a hallgatók a félév során egy-egy szegmens feldolgozását végzik el, több típusú csoportos munkák által. A csoportos munka 4-5 fős hallgatói csoportban zajlik, amelyek az első szemináriumon alakulnak ki. A csoportok feladata egy meghatározott fogyasztói szegmens elemzése a szemeszter során tanult témakörök alapján.
1. FELADAT: SZEGMENS BEMUTATÓ POSZTER; Vizuális bemutatása a választott szegmens főbb egyéni tényezőinek és egy kiválasztott termékhez kapcsolódó Customer Journey-nek
2. FELADA T : MARKETING STRA TÉGIA; Társadalmi marketing kampány tervezése egy kiválasztott társadalmi probléma iránti elköteleződési folyamat támogatására

A félév során az előadásokon elhangzott ismeretek elmélyítésére hat alkalommal az aktuális témákhoz kapcsolódó rövid teszteket töltenek ki a hallgatók, melyek a Moodle felületen lesznek elérhetők az előadást követő nap 8:00-tól a következő előadás napjáig, 13:00 órás zárással. Zárást követően már nem teljesíthetők a tesztek.

A zárthelyi dolgozat az előadások anyagaira, valamint a megadott szakirodalomra támaszkodva tartalmaz kérdéseket, feladatokat. A zh megírása kötelező, a zh megírása nélkül osztályzat nem szerezhető!

Az értékelés módszere: 
A gyakorlati jegy a következőkből tevődik össze:
- Poszter: 25 pont
- Írásbeli dolgozat: 25 pont
- Moodle félévközi tesztek: 15 pont
- Szemináriumi aktivitás: 5 pont
- Zárthelyi dolgozat: 30 pont
Összesen 100 pont

A gyakorlati jegy ponthatárai:
0 - 60 pont elégtelen, 61 - 70 pont elégséges, 71 – 80 pont közepes, 81- 90 pont jó, 91 pont felett jeles

Tananyag leírása: 1. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.
2. Az előadások anyagai

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A kurzus elvégzésével a hallgató
- megismeri és megérti a fogyasztói magatartás elméleteihez kapcsolódó főbb fogalmakat, összefüggéseket
- képessé válik az érintett fogalmak, összefüggések megfelelő alkalmazására valós marketing helyzetben
- fejleszti képességeit a következő területeken: komplex megközelítés kialakítása; problémaérzékeny, proaktív magatartás; konstruktív, együttműködő csoportos feladatvégzés; mások véleményére való nyitottság; szakmai kérdések végig gondolása, adott források alapján történő kidolgozása; etikai normák betartása a csoportos tevékenységek során.

Félévközi ellenőrzések:  félévközi moodle teszt, csoportos írásbeli csoportos feladatok, zh

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Félévközi moodle teszt, zh

Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.
  • 2. Az előadások anyagai

Ajánlott irodalom:

  • 1. Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
  • 2. Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest.
  • Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/464/
Ajánlott irodalmak:
Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest.
Kötelező irodalmak:
Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): A Fogyasztói Magatartás alapjai, Aula Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-11 12:44:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.