Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing a szervezetközi piacokon

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing a szervezetközi piacokon
A tantárgy neve (angolul): Marketing in business markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Minden félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: Kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szalkai Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A legfejlettebb országokban a nemzeti össztermék közel két-harmada a szervezetek közötti piacokon realizálódik. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szervezetközi marketing alapvető jellegzetességével, a business to business marketing koncepció négy tartópillérével. Ezek a dinamikus beszerzési magatartás, a szervezetek vevői értéke, a vevőkapcsolatok és az üzleti hálózat. Megismerik a business to business marketing leglényegesebb folyamatait. Ezek a folyamatok felölelik a vevői érték megismerését, az erre alapuló ajánlat (sajátos marketingeszköz kombináció) kidolgozását és ennek megvalósítását. A tantárgy kitér a vevőkapcsolatok és az üzleti hálózatok összetettségéből adódó lehetőségek és nehézségek kezelésének kérdéseire is.

Évközi tanulmányi követelmények: Az értékelés az évközi munka és a vizsgajegy együttes figyelembevételével történik. A szorgalmi időszakban a szemináriumi aktivitás és a csoportos házi feladat (projekt) elkészítése és prezentálása, a vizsgaidőszakban az egyéni írásbeli vizsga eredménye számít.
A szemináriumi aktivitás az órai munkában való részvétel mellett a kötelező irodalomban szereplő cikkek egyikének kiselőadás formájában történő feldolgozását jelenti.
A csoportos házi feladat (projekt) keretében csoport által választott témakör gyakorlati feldolgozására kerül sor. A gyakorlati feldolgozás azt jelenti, hogy a csoport vállalati (szervezeti) interjúkra és szekunder adatokra alapozott mini esettanulmányt készít az üzleti kapcsolatok menedzsmentjének témájában. A választható témakörök és a projekt elkészítésével kapcsolatos elvárások az első szemináriumon kerülnek ismertetésre.
A csoportos házi feladatot 4 fős csoportokban kell elkészíteni és a programban meghatározott szemináriumon prezentálni. Az írásbeli anyagot (maximum 15 oldal plusz a mellékletek és hivatkozások, times new roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sortávolság, legfeljebb 2.5 cm széles margók) kizárólag elektronikus formában kell beadni.
A csoportos prezentációra 20 perc áll rendelkezésre. A prezentáción a csoport valamennyi tagja aktívan vegyen részt. A prezentációra készített Power Point bemutatót szintén elektronikus úton kell beadni.
Az írásbeli vizsgára a vizsgaidőszakban kerül sor.

Vizsgakövetelmény: Vizsga. A végső érdemjegy kialakítása során a szemináriumi aktivitás 10%-ot, a csoportos házi feladat (projekt) 40%-ot, az írásbeli vizsga 50%-ot jelent.

Az értékelés módszere: Vizsga. A vizsgajegy megállapítása az évközi munka és az írásbeli vizsga eredményeinek összegzésével történik, az alábbi ponthatárok szerint:
0-60 pont elégtelen (1)
61-70 pont elégséges (2)
71-80 pont közepes (3)
81-90 pont jó (4)
91-100 pont jeles (5)

Tananyag leírása: A tantárgy oktatásának kettős célja van. Egyrészt megismertetni a hallgatókat az üzleti élet egyik lényegi kérdésével, nevezetesen a marketing szemlélet és gyakorlat sajátos alkalmazási lehetőségeivel. A marketing szemlélet a szervezetek közötti piacon is a tudásalapú, azaz nehezen másolható versenyelőnyök egyik legfontosabb forrása.
Másrészt a szervezetközi piacok megértése, elemzése, a piaci problémák felismerése, a szakszerű megoldási javaslatok kidolgozása és közülük az adott helyzetben a legmegfelelőbbnek tűnő kiválasztása hozzájárul a hallgatók szakmai elemző képességének és döntéshozó készségének fejlődéséhez. A tárgy pedagógiai koncepciója, az interaktív oktatásra való törekvéssel, esettanulmányok és csoportos projektek felhasználásával segíti az oktatási célok elérését.

Órarendi beosztás: Heti 2 előadás és 2 gyakorlat

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy üzletág piacának megismerésére és bemutatására, az adott piacnak megfelelő marketing stratégiai és taktikai alternatívák felvázolására, illetve tisztában lesznek azzal, hogy a business marketing sarkköve annak megértése, hogy mi jelent értéket a szervezeti vásárlók számára.

Félévközi ellenőrzések: Kiselőadás a kötelező irodalomból és csoportos házi feladat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiselőadás, előzetes felkészülés a gyakorlatokon feldolgozandó esettanulmányokból

Szak neve: Marketing Mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gelei Andrea – Mandják Tibor (szerk.) Dzsungel vagy esőerdő
  • Akadémiai Kiadó 2011

Ajánlott irodalom:

  • Håkan Håkansson Határtalan hálózatok (Az üzleti élet kölcsönhatás elmélete 15-34, Az üzleti vállalkozás … 17 év után 95-100, Szervezeti konfliktusok 199-220) Alinea Kiadó 2010
  • Chikán Attila – Wimmer Ágnes (szerk.) Üzleti fogalomtár Alinea Kiadó 2003
  • David Ford (szerk.) Business marketing Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2002
Ajánlott irodalmak:
Hakan Hakansson: Határtalan hálózatok (Az üzleti élet kölcsönhatás elmélete 15-34, Az üzleti vállalkozás … 17 év után 95-100, Szervezeti konfliktusok 199-220) Alinea Kiadó 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Chikán Attila - Wimmer Ágnes (szerk.) Üzleti fogalomtár Alinea Kiadó 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban (két kiadásban megtalálható)
David Ford (szerk.) Business marketing: Szervezetközi kapcsolatok menedzsmentje.Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gelei Andrea - Mandják Tibor (szerk.) Dzsungel vagy esőerdő? : Az üzleti kapcsolatok hálójában, Akadémiai Kiadó 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Mandják Tibor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G-PGyakorlat2018/19/2Dr. Mandják Tibor
E-PElmélet2018/19/2Dr. Mandják Tibor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.