Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Business Marketing (B2B)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Business Marketing (B2B)
A tantárgy neve (angolul): Business Marketing (B2B)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Gazdálkodás és menedzsment szak/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing szak – őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gáti Mirkó György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókat a Business marketing (B2B marketing) lényegével és legfontosabb sajátosságaival. A képzés középpontjában a szervezeti vásárlók beszerzési magatartásának összetettsége, az üzleti piacok és szereplőiknek sokfélesége, a szervezeti vevők számára való értékképzés valamint a marketingeszközök sajátos felhasználása áll.

Évközi tanulmányi követelmények: Az értékelés az évközi munka és a vizsgajegy együttes figyelembevételével történik. A szorgalmi időszakban a szemináriumi aktivitás és a csoportos házi feladat (projekt) elkészítése és prezentálása, a vizsgaidőszakban az egyéni írásbeli vizsga eredménye számít.
A csoportos házi feladat (projekt) keretében csoport által választott témakör gyakorlati feldolgozására kerül sor. A gyakorlati feldolgozás azt jelenti, hogy a csoport interjút készít egy, a szervezetközi piacon tevékenykedő vezetővel, vagy szakértővel és az interjút is felhasználva elemzi egy vállalat vevőkapcsolatának menedzsmentjét. A választható témakörök és a projekt elkészítésének leírása az első szemináriumon kerül ismertetésre.
A csoportos házi feladatot 4 fős csoportokban kell elkészíteni és az utolsó két szeminárium egyikén prezentálni. Az írásbeli anyagot (maximum 10 oldal plusz a mellékletek és hivatkozások, times new roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sortávolság, legfeljebb 2.5 cm széles margók) kizárólag elektronikus formában kell beadni. A csoportos prezentációra 15 perc áll rendelkezésre. A prezentáción a csoport valamennyi tagja aktívan vegyen részt. A prezentációra készített Power Point bemutatót elektronikus úton kell elküldeni.
Az órai prezentációra, csak 4-4 csoportnak lesz lehetősége. A csoportok kiválasztása a prezentációs órák elején sorsolással történik. A nem prezentáló csoportok esetében az elküldött diasorozat kerül értékelésre.
Az írásbeli vizsgára a vizsgaidőszakban kerül sor.

Vizsgakövetelmény:  Vizsgajegy. A végső érdemjegy kialakítása során a szemináriumi részvétel 5%-ot, a csoportos házi feladat (projekt) 45%-ot, az írásbeli vizsga 50%-ot jelent.

Az értékelés módszere: A vizsgajegy megállapítása az évközi munka és az írásbeli vizsga eredményeinek összegzésével történik, az alábbi ponthatárok szerint:
0-60 pont elégtelen (1)
61-70 pont elégséges (2)
71-80 pont közepes (3)
81-90 pont jó (4)
91-100 pont jeles (5)

Tananyag leírása: A foglalkozások témái
Bevezetés, az üzlet és a marketing, szervezetközi marketing
A szervezetközi piac, származtatott kereslet
Piaci szereplők, speciális piacok, iparágak, technológia
A szervezet, mint vevő, a vevői érték értelmezése, piacszegmentáció
Üzleti kapcsolat, üzleti hálózat
Beszerzési magatartás, beszerzési központ
Az ajánlat fogalma, alapja, tartalma
Xerox esettanulmány (vevői érték)
Az ajánlatadás folyamata
Vevőkapcsolat elemzése, csoportos házi feladat prezentáció I. rész
(15 perc csoportonként, maximum 4 csoport)
Az ajánlat teljesítése, visszacsatolás, vevői elégedettség
Vevőkapcsolat elemzése, csoportos házi feladat prezentáció II. rész
(15 perc csoportonként, maximum 4 csoport)
Összefoglalás

Órarendi beosztás: Két óra előadás, kéthetenként
Két óra gyakorlat, kéthetenként

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy üzletág piacának megismerésére és bemutatására, az adott piacnak megfelelő marketing stratégiai és taktikai alternatívák felvázolására, illetve tisztában lesznek azzal, hogy a business marketing sarkköve annak megértése, hogy mi jelent értéket a szervezeti vásárlók számára.

Félévközi ellenőrzések: A csoportos házi feladat elkészítése, időben történő beadása és prezentációja.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Előzetes felkészülés a gyakorlaton megvitatandó esettanulmányból

Szak neve:  Gazdálkodás és menedzsment/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gelei Andrea – Mandják Tibor (szerk.) Dzsungel vagy esőerdő
  • (Kapcsolatok, hálózatok: az üzleti világ valósága 21-44, Szervezetközi kapcsolatok és hálózatok 66-81, A vevő-beszállító kapcsolatok fejlődése 146-164, Mi a sikeres kapcsolatmenedzsment 313-338
  • Akadémiai Kiadó 2011
  • Håkan Håkansson Határtalan hálózatok (Üzleti kapcsolatok és hálózatok: gazdaságpolitikai 57-74, Hálózati menedzsment 35-56, Árazás az üzleti kapcsolatokban 199-220) Alinea Kiadó 2010
  • Mandják Tibor Xerox esettanulmány PDF 2010

Ajánlott irodalom:

  • Chikán Attila – Wimmer Ágnes (szerk.) Üzleti fogalomtár Alinea Kiadó 2003
  • David Ford (szerk.) Business marketing Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2002
Ajánlott irodalmak:
Chikán Attila - Wimmer Ágnes (szerk.) Üzleti fogalomtár Alinea Kiadó 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
David Ford (szerk.) Business marketing ; Közgazdasági és Jogi Kvk. 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gelei Andrea – Mandják Tibor (szerk.) Dzsungel vagy esőerdő, Akadémiai Kiadó 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hakan Hakansson: Határtalan hálózatok, Alinea Kiadó 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-03-09 15:28:43

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.