December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Külkereskedelmi technikák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Külkereskedelmi technikák
A tantárgy neve (angolul): International Trade Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Constantinovits Milán György

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: Az aláírás feltétele:
a, szemináriumi részvétel ( max. 3 hiányzás )
b, elfogadott és prezentált egyéni és csoportos esettanulmány

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 50 % ZH ( a szorgalmi időszak végén )
30 % csoportos esettanulmány beadása 2010. október 22-ig és prezentálása a félév során a szemináriumvezetővel egyeztetett témában és időpontban .
20% szemináriumi egyéni munka ( kiselőadás tartása a szemináriumvezetővel egyeztetve)

Tananyag leírása: Ismeretkörök :

1. A nemzetközi kereskedelem intézményi környezete, az államközi szerződések /a kettős adózást kizáró egyezmények, a beruházás-védelmi megállapodások/, a külgazdaság állami szabályozása/, reguláció – dereguláció/.
2. Kereskedőtípusok, értékesítési csatornák a nemzetközi kereskedelemben, a külkereskedelem direkt és indirekt szervezése a jelenlegi gyakorlatban.
3. A külkereskedelmi szerződés előkészítése és megkötése a Bécsi Egyezmény alapján. Kalkuláció és ajánlati tevékenység.
4. Tárgyalás külföldi partnerekkel, stratégia és taktika az eltérő kulturális környezet figyelembevételével.
5. A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma, szerződéses feltételek.
6. Okmányok és értékpapírok / rekta és ipso iure – banki és nem banki értékpapírok/.
7. Fuvarozási ágak alkalmazása a külpiaci forgalomban, nemzetközi szállítmányozás, nemzetközi logisztika.
8. Szokások és szokványok. Az Incoterms 2000 és Incoterms 2010. Paritások és paritásválasztás szempontjai főbb külkereskedelmi ügylettípusok szerint.
9. Kockázattípusok, kockázatmenedzsment elvek és módszerek / nemzetközi biztosítások, nemzetközi szállítmánybiztosítás. /
10. Fizetési módozatok a nemzetközi kereskedelemben, fizetési eszközök és módok összefüggése. Az okmányos meghitelezés és az okmányos beszedvény szokványa és alkalmazása, különleges típusai.
11. Bankkezességek, bankgaranciák és egyéb bankári biztosítékok értelmezése és használata a nemzetközi kereskedelemben. Választás a fizetési módozatok közül. Céghitelnyújtás, finanszírozási – refinanszírozási módok / faktorálás, forfaitolás/.
12. A különleges külkereskedelmi ügyletek /barter, offset, reexport, tranzit, switch/ sajátosságai.
13. A külkereskedelmi ügyletek realizálása, a reklamációk rendezésének módjai.
14. A koncentrált piacok szerepe és szokványai a nemzetközi kereskedelemben. Az árutőzsdei prompt és termin ügyletek fajtái és feltételei.
15. A nemzetközi versenytárgyalás /tender/ fajtái, szabályai (univerzális és regionális).

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)/ Nemzetközi marketing szakirány
Nemzetközi gazdálkodás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Előadások és a szemináriumok anyaga
  • Constantinovits Milán – Sipos Zoltán (2008): Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, AULA
  • Bologna – Tankönyvsorozat

Ajánlott irodalom:

  • Ajánlott irodalom: Constantinovits Milán- Sipos Zoltán(2003): Külkereskedelmi technika- külpiaci kockázat. Aula, 2003
Ajánlott irodalmak:
Ajánlott irodalom: Constantinovits Milán- Sipos Zoltán(2003): Külkereskedelmi technika- külpiaci kockázat. Aula, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Előadások és a szemináriumok anyaga
Constantinovits Milán - Sipos Zoltán (2008): Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, AULA
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1
EElmélet2018/19/1


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.