Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Külkereskedelmi technikák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Külkereskedelmi technikák
A tantárgy neve (angolul): International Trade Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kacsirek László

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a nemzetközi kereskedelem sajátos üzleti módszereit, szokásait, szokványait. Bemutatja, hogy az egységesülő globalizált világgazdasági rendszerben különféle szabályozási rendszerek, jogszabályok érvényesülnek, miközben bizonyos esetekben nemzetek feletti (ENSZ – szinten) jogegységesítésnek lehetünk tanúi.

Évközi tanulmányi követelmények: Az aláírás feltétele:
a, szemináriumi részvétel ( max. 3 hiányzás )
b, elfogadott és prezentált egyéni és csoportos esettanulmány
c, sikeres ZH

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 50 % ZH (a szorgalmi időszak végén (utolsó előtti héten) a szemináriumokon, pót ZH: utolsó héten az igazolt hiányzók számára + akik nem érték el az 50 %-ot.
További „pót-pót” ZH-ra nincs lehetőség!
30 % csoportos esettanulmány beadása a 2019. március 18-i héten és prezentálása a félév során a szemináriumvezetővel egyeztetett időpontban. 4 – max.8 fős csoportokban dolgozva egy valós (2011.év utáni) külkereskedelmi adásvételi (!) szerződést kell szerezni (volt nyári/egyéb munkahelytől, ismerőstől, családtól, rokontól, baráttól stb.) - és akár anonimizálva - kell elemezni a tankönyv 6. fejezete szerinti „algoritmus” alapján. Melyik szerződő félnek „jobb” a szerződés és milyen feltételekben, hogyan kellene/lehetne a jövőben módosítani a feltételeket, hogy az a magyar fél számára legyen előnyösebb, de legalábbis ne legyen hátrányosabb. Az elemzés cca. 6-10 oldal kell, legyen, és mellékelni kell az eredeti szerződést (eredeti nyelven vagy fordításban) ill. ügyleti/lebonyolítási dokumentumokat (pl. akkreditívet, számlát, fuvarlevelet stb.), amelyek alapján az elemzés készült. Az okmányokból az ún. „érzékeny” adatok (pl. eladó-vevő konkrét neve, telephelye, termék egységára) természetesen kifesthető (a cégjogi forma és az adott reláció megtartásával).
20% szemináriumi egyéni munka (kiselőadás tartása a szemináriumvezetővel egyeztetve)
Mindhárom feladatból legalább 50 %-ot el kell érni a kurzus teljesítéséhez.

Tananyag leírása: Ismeretkörök illetve az előadások tartalma

1.A nemzetközi kereskedelem intézményi környezete, az államközi szerződések (a kettős adózást kizáró egyezmények, a beruházás-védelmi megállapodások), a külgazdaság állami szabályozása (reguláció – dereguláció).

2.Kereskedőtípusok, értékesítési csatornák a nemzetközi kereskedelemben, a külkereskedelem direkt és indirekt szervezése a jelenlegi gyakorlatban.

3.A külkereskedelmi szerződés előkészítése és megkötése az ún. Bécsi Egyezmény alapján. Kalkuláció és ajánlati tevékenység.

4.Tárgyalás külföldi partnerekkel, stratégia és taktika az eltérő kulturális környezet figyelembevételével.

5.A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma, szerződéses feltételek.

6.Fuvarozási ágak alkalmazása a külpiaci forgalomban, nemzetközi szállítmányozás, nemzetközi logisztika.

7.Szokások és szokványok. Az Incoterms 2010. Paritások és paritásválasztás szempontjai főbb külkereskedelmi ügylettípusok szerint.

8.Kockázatmenedzsment elvek és módszerek. Nemzetközi biztosítások, nemzetközi szállítmánybiztosítás.

9.Fizetési módozatok a nemzetközi kereskedelemben, fizetési eszközök és módok összefüggése. Az okmányos meghitelezés és az okmányos beszedvény szokványa és alkalmazása, különleges típusai.

10.Bankkezességek, bankgaranciák és egyéb bankári biztosítékok értelmezése és használata a nemzetközi kereskedelemben. Választás a fizetési módozatok közül. Céghitelnyújtás, finanszírozási – refinanszírozási módok (faktorálás, forfaitolás).

11.A különleges külkereskedelmi ügyletek (barter, kompenzáció, offsetting, reexport, tranzit, switch, kooperáció stb.) sajátosságai.

12.A koncentrált piacok szerepe és szokványai a nemzetközi kereskedelemben. Az árutőzsdei prompt és termin ügyletek fajtái és feltételei. A nemzetközi versenytárgyalás (tender) fajtái, szabályai (univerzális és regionális).

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Az oktatás képessé teszi a hallgatókat a megszerzett ismeretek hasznosítására, esettanulmányok kreatív megoldására, felkészítve a hallgatókat a valós helyzetekre.

Félévközi ellenőrzések: aktív szemináriumi részvétel, csoportos és egyéni esettanulmányok prezentálása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a vállalt feladatok elvégzése.

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)/ Nemzetközi marketing szakirány
Nemzetközi gazdálkodás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Előadások és a szemináriumok anyaga
  • • Constantinovits Milán – Sipos Zoltán (2014,2016): Nemzetközi üzleti technikák. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Ajánlott irodalom:

  • • Constantinovits Milán – Sipos Zoltán (2003): Külkereskedelmi technika- külpiaci kockázat. Budapest, Aula Kiadó.
  • • Constantinovits Milán – Sipos Zoltán (2008): Nemzetközi kereskedelmi ügyletek Budapest, Aula Kiadó, Bologna –Tankönyvsorozat
  • • Incoterms 2010 ICC Publication No. 715E ICC Hungary, Budapest, 2011.
  • • Az Okmányos Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok:2007.évi átdolgozott kiadás. ICC Publication No.600 Hungary, Budapest
  • • 1987. évi 20.tvr. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről. Magyar Közlöny,1987. november 29. 55. szám
Ajánlott irodalmak:
Ajánlott irodalom: Constantinovits Milán- Sipos Zoltán(2003): Külkereskedelmi technika- külpiaci kockázat. Aula, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Előadások és a szemináriumok anyaga
Constantinovits Milán - Sipos Zoltán (2008): Nemzetközi kereskedelmi ügyletek, AULA
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Constantinovits Milán György, Kiss Attila, Dr. Ötvös Károly

Utolsó módosítás: 2019-02-15 09:44:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EaElmélet2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G1-NG3Gyakorlat2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G4-NG3Gyakorlat2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G2-KM3Gyakorlat2018/19/2Kiss Attila
G2-NG3Gyakorlat2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G3-NG3Gyakorlat2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G1-KM3Gyakorlat2018/19/2Kiss Attila
G5-NG3Gyakorlat2018/19/2Dr. Constantinovits Milán György
G3-KM3Gyakorlat2018/19/2Dr. Ötvös Károly


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.