December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi kimutatások és adózás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2PU51NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi kimutatások és adózás
A tantárgy neve (angolul): Financial statements and taxation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2(előadás+szeminárium)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lukács János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a hallgatók pénzügyi számviteli és adózási ismereteinek kibővítése, elmélyítése olyan, a gyakorlatban is alkalmazott korszerű pénzügyi menedzsment eszközökkel, elemzési módszerekkel, amelyek segítségével képesek lesznek egy vállalkozásról átfogó képet alkotni, a problémákat és a speciális működési jellemzőket feltérképezni, a pénzügyi kimutatásokat (a vállalatok éves gazdálkodásáról készült számviteli beszámolókat) elemezni, és ezek alapján a vállalkozás teljesítményét értékelni, illetve helyes üzleti döntéseket hozni.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása nem kötelező, de az órán elhangzottak számonkérésre kerülnek.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók a számviteli részből két (50 + 55 pontos) negyedév végi zárthelyi dolgozattal együttesen, vagy a vizsgaidőszak alatt, 100 pontos, összevont vizsga keretében szerezhetik meg jegyüket.
A hallgatók az adózás tantárgy tekintetében a félévet 100 pontos összevont zárthelyi dolgozattal zárják, melynek megírására a vizsgaidőszakban kerül sor. A zárthelyi dolgozat megírásához tananyagként szolgál a HVG 2011. évi Adó különszáma, valamint az előadáson elhangzottak.

Az értékelés módszere: A tantárgy a számviteli rész és az adózási rész számonkérésénél elért pontszámok összegének felezésével kerül értékelésre következő ponthatárok szerint:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87 pont fölött jeles

Tananyag leírása: A tárgy a hazai és nemzetközi számviteli szabályozás lényeges elemeinek, valamint a fontosabb empirikus kutatások eredményeinek bemutatásával tovább mélyíti és szintetizálja a hallgatók pénzügyi számviteli ismereteit a befektetett és a forgóeszközökkel, a saját és az idegen tőkével kapcsolatosan, megvizsgálva ezen vagyonrészek üzleti kombinációinak a vagyonra, az eredményre és az adózásra gyakorolt hatásait.
A tárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a társaságok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, gazdálkodásuk hatékonyságának elemzési lehetőségeiről - mind a hazai kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan, mind pedig multinacionális környezetben.
A tananyag probléma- és gyakorlatorientáltan kerül feldolgozásra. A hallgatók az elméleti ismereteket és a felvetett gyakorlati kérdéseket az egyes témákhoz kapcsolódó esettanulmányok feldolgozásával mélyítik el.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A www.moodle.uni-corvinus.hu címen a tárgynál letölthető előadásvázlatok és segédanyagok
  • A gyakorlatok segédanyagai
  • HVG 2011. évi ADÓ különszáma
  • Előadásokon elhangzottak

Ajánlott irodalom:

  • Gerald I. White - Ashwinpaul C. Sondhi - Dov Fried: The Analysis and Use of Financial Statements (John Wiley & Sons; 3. kiadás, 2003) K. R. Subramanyam - John J. Wild : Financial Statement Analysis
  • (McGraw-Hill/Irwin; 10. kiadás, 2008)
Ajánlott irodalmak:
Gerald I. White - Ashwinpaul C. Sondhi - Dov Fried: The Analysis and Use of Financial Statements (John Wiley & Sons; 3. kiadás, 2003)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
K. R. Subramanyam - John J. Wild : Financial Statement Analysis (McGraw-Hill/Irwin; 10. kiad., 2008)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
A ***URL*** címen a tárgynál letölthető előadásvázlatok és segédanyagok
A gyakorlatok segédanyagai
HVG 2011. évi ADÓ különszáma
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Előadásokon elhangzottak

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.