Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi kimutatások és adózás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2PU51NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi kimutatások és adózás
A tantárgy neve (angolul): Financial statements and taxation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2(előadás+szeminárium)/ 2 előadás adózás
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lukács János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a hallgatók pénzügyi számviteli ismereteinek kibővítése, elmélyítése olyan, a gyakorlatban is alkalmazott korszerű pénzügyi menedzsment eszközökkel, elemzési módszerekkel, amelyek segítségével képesek lesznek egy vállalkozásról átfogó képet alkotni, a problémákat és a speciális működési jellemzőket feltérképezni, a pénzügyi kimutatásokat (a vállalatok éves gazdálkodásáról készült számviteli beszámolókat) elemezni, és ezek alapján a vállalkozás teljesítményét értékelni, illetve helyes üzleti döntéseket hozni.
A 2018/2019. tanév tavaszi félévében azok a Pénzügy Msc szakos hallgatók, akik a tanév szeptemberében kezdték tanulmányaikat, a tárgy keretei között heti 2 órában (1 sáv) Adózás előadást is hallgatnak.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező, az órán elhangzottak számonkérésre kerülnek.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók a Pénzügyi kimutatások elemzése tárgy keretében egyrészt a negyedév során arra készülnek fel, hogy 4-5 fős munkacsoportban prezentációt készítsenek egy iparágról, az iparágból egyénileg választott vállalkozások pénzügyi kimutatásainak elemzése révén (20 pont). Másrészt a félév végén 80 pontos zárthelyi dolgozatot írnak.
A 2018/2019. tanév tavaszi félévében azok a Pénzügy Msc szakos hallgatók, akik e tanév szeptemberében kezdték tanulmányaikat, az Adózás tárgyból is 110 perces zárthelyi dolgozattal zárják a félévet.

Az értékelés módszere: A félév során a prezentáció és a zárthelyi dolgozat együttes eredményéből a következők szerint kerül a féléves jegy megállapításra:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87 pont fölött jeles
A 2018/2019. tanév tavaszi félévében azok a Pénzügy Msc szakos hallgatók, akik e tanév szeptemberében kezdték tanulmányaikat, az Adózás tantárgyból 20 pontos zárthelyi dolgozatot írnak, a két tárgy 100 pontosra átszámított eredményeiből átlagos pontszám alapján a fenti értékelés szerint alakul ki a hallgatók jegye.

Tananyag leírása: A tárgy a hazai és nemzetközi számviteli szabályozás lényeges elemeinek, valamint a fontosabb empirikus kutatások eredményeinek bemutatásával tovább mélyíti és szintetizálja a hallgatók pénzügyi számviteli ismereteit a befektetett és a forgóeszközökkel, a saját és az idegen tőkével kapcsolatosan, megvizsgálva ezen vagyonrészek üzleti kombinációinak a vagyonra, az eredményre gyakorolt hatásait.
A tárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a társaságok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, gazdálkodásuk hatékonyságának elemzési lehetőségeiről - mind a hazai kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan, mind pedig multinacionális környezetben.
A tananyag probléma- és gyakorlatorientáltan kerül feldolgozásra. A hallgatók az elméleti ismereteket és a felvetett gyakorlati kérdéseket az egyes témákhoz kapcsolódó esettanulmányok feldolgozásával mélyítik el.
A Pénzügyi kimutatások elemzése tárgy témakörei a félév során:
1. A pénzügyi kimutatások elemzésének keretei
2. Befektetett eszközök elemzése
3. Forgóeszközök elemzése
4. Finanszírozás elemzése
5. Cash flow kimutatás
6. A vállalati jövedelem mérése és elemzése
7. Költségvetési intézmények beszámolóelemzésének specialitásai
8. Hitelintézetek beszámolóelemzésének specialitásai
9. Non-profit vállalkozások beszámolóelemzésének specialitásai
10. Beszámolóelemzés a könyvvizsgálói szemmel

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint
Előadás: hétfő 15.30 - 17.00 II. ea Pénzügyi kimutatások elemzése
hétfő 13.40 - 15 10 II. ea Adózás (a 2018/2019.tanév szeptemberében kezdett pénzügy szakos hallgatók)
Szemináriumok:
hétfő 17.20 - 18.50 E 338
kedd 11.40 - 13.10 S 218
szerda 8.00 - 9.30 E 338
szerda 15.30 - 17.00 C 428
csütörtök 11.40 - 13.10 C 428
csütörtök 13.40 - 15.10 C 332Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A félév során előre kialakított 4-5 fős csoportokban a hallgatók iparágat választanak, mely iparág egy-egy vállalatának önálló elemzése után az iparágról csoportos elemzést készítenek és prezentálnak. (20 pont)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A vizsgaidőszak első hetében 80 pontos zárthelyi dolgozat.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A www.moodle.uni-corvinus.hu címen a tárgynál letölthető előadásvázlatok és segédanyagok
  • A gyakorlatok segédanyagai
  • HVG 2011. évi ADÓ különszáma
  • Előadásokon elhangzottak

Ajánlott irodalom:

  • Gerald I. White - Ashwinpaul C. Sondhi - Dov Fried: The Analysis and Use of Financial Statements (John Wiley & Sons; 3. kiadás, 2003) K. R. Subramanyam - John J. Wild : Financial Statement Analysis
  • (McGraw-Hill/Irwin; 10. kiadás, 2008)
Ajánlott irodalmak:
Gerald I. White - Ashwinpaul C. Sondhi - Dov Fried: The Analysis and Use of Financial Statements (John Wiley & Sons; 3. kiadás, 2003)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
K. R. Subramanyam - John J. Wild : Financial Statement Analysis (McGraw-Hill/Irwin; 10. kiad., 2008)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
A ***URL*** címen a tárgynál letölthető előadásvázlatok és segédanyagok
A gyakorlatok segédanyagai
HVG 2011. évi ADÓ különszáma
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Előadásokon elhangzottak

 
A tantárgy oktatói:

Gulyás Éva, Dr. Lukács János, Serfőző Gyula, Martel Réka, Dr. Mikáczó Éva Ilona, Szabóné Dr. Veres Tünde, Kissné Becsei Annamária, Filyó Janka, László Csaba

Utolsó módosítás: 2019-01-30 22:03:21


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru