Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi számvitel I. (felzárkóztató)
A tantárgy neve (angolul):Financial accounting I
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Adorján Csaba

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a Hallgatók megismerjék a Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszert, ezen belül az eszközök és a források értékelési szabályait, illetve az eszköz és forrás mozgások számviteli elszámolási szabályait. A tárgy oktatása során foglalkozunk a számviteli információs rendszer működésével, áttekintjük a pénzügyi kimutatások (beszámolók) tartalmát, illetve a pénzügyi kimutatásokban megjelenítendő adatokat alátámasztó könyvelési folyamatokat.
A Pénzügyi számvitel I. tárgy tananyaga a Pénzügyi számvitel II. tárggyal szerves egységet képvisel. A két tárgy tananyagának az elsajátítását követően a Hallgatók képesek lesznek arra, hogy pénzügyi kimutatásokat önállóan összeállítsanak, illetve elkészült pénzügyi kimutatások adatait értelmezzék, elemezzék.
A Pénzügyi számvitel I. keretében a költségelszámolással, a tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, követelésekkel és készletekkel kapcsolatos gazdasági események és azoknak eredményre gyakorolt hatásaival ismertetjük meg a hallgatókat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy elsajátítása biztosítja, hogy a Hallgatók a későbbiekben, gyakorlati tevékenységük során felismerjék és kezeljék a jogszabályi változásokból következő teendőiket, annak érdekében, hogy tudásukat folyamatosan továbbfejlesszék, aktualizálják.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azokat alátámasztó könyvelési folyamatokat. Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait. Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit. Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit. Az oktatás során megismert feladatokon, eseteken keresztül a gyakorlati problémák megoldása, ezek gyakorlatban való hasznosíthatóságának bemutatása.


Képesség:
Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatásokat készít, értelmezi a pénzügyi kimutatások adatait és kritikus gondolkodással elemezi azokat, amelyből következtetéseket tud levonni a vizsgált gazdálkodó szervezet tevékenységéről.
Önálló munkavégzés képességének kifejlesztése a számvitel tevékenység során.
Képes a számviteli szabályokhoz kapcsolódó szakirodalmak önálló feldolgozására.
Képes kis és közepes szervezetek gazdasági vezetői beosztásának ellátására.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően.
Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és
magatartásához. Kész a hibák kijavítására, munkatársait is segíti ebben.
Érdeklődik az innovációk iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: