Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer
A tantárgy neve (angolul):International Accounting Report System
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás és szeminárium)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nemzetközi számvitel, Számviteli alapismeretek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Székács Péterné

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy bemutatja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) rendszer fő elemeit, és az ennek alapján készített pénzügyi kimutatások tartalmát.
A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek:
• a beszámoló készítés elméleti keretének a megértésére és alkalmazására;
• a főbb Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazására;
• a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő egyedi pénzügyi kimutatások készítésére;
• az üzleti kombinációk értelmezésére és a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésére az IFRS-ek alapján;
• önálló véleményalkotásra, problémamegoldásra;
• szintetizálásra a számviteli tranzakciók, beszámolók szintjén;
• a pénzügyi kimutatások elemzésének és értékelésének alapvető áttekintésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy felhasználja a nemzetközi számvitel ismeretanyagát, melyet kibővít újabb standardokkal és a konszolidálás szabályrendszerével. A tananyagot mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban folyamatosan aktualizáljuk elsősorban a nemzetközi szabályozási környezet változásait követve.Együttműködünk a könyvvizsgáló cégekkel, kibővítve az ismeretanyagot a gyakorlat oldaláról. Esettanulmányok fejlesztésével az összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolat-rendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

Átlátja az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket.

Ismeri a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit.


Képesség:
A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót ellátására, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezésére, irányítására, az erőforrásokkal történő gazdálkodásra. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.

Képes a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére.

Képes a nemzetközi számvitel szabályainak alkalmazására, a pénzügyi kimutatások összeállítására elemzésére.


Képes a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására.


Attitűd:
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

Hitelesen közvetíti a hazai és nemzetközi számviteli szabályrendszereket, bemutatva a szabályozó által kínált lehetőségek vállalat specifikus előnyeit és hátrányait.

A vállalkozás vagy szektor életében bekövetkező, választási lehetőséget nyújtó gazdasági döntéseinek meghozatala során törekszik a jogszabályok, standardok és etikai normák teljes körű figyelembe vételére – döntés előkészítőként bemutatva valamennyi releváns kimenet számszerűsíthető és nem számszerűsíthető pozitív és negatív hatását.

A gyorsan változó jogszabályi környezetben – a szakma kötelező továbbképzési előírásai mellett, illetve azon túlmutatóan – belső igényként fogalmazza meg a folyamatos szakmai fejlődést, fokozatosan beépítve munkája során az így megszerzett új ismereteket és eljárásokat.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: