December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2PU51NBK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi instrumentumok számvitele
A tantárgy neve (angolul): Financial Instruments Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2e+2gy
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer (mesterszint) tárgy
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gyenge Magdolna

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy lényegében azon szerződéses viszonyok, pénzügyi konstrukciók számviteli kérdéseivel foglalkozik, amelyek az egyik félnél pénzügyi eszközt, a másik félnél pénzügyi kötelezettséget vagy saját tőke instrumentumot keletkeztetnek. A tárgy feldolgozza az instrumentumok megjelenítési és közzétételi problematikáját mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, mindkét félnél. A megjelenítési kérdések közül kiemelt figyelmet fordít a megjelenítési kritériumok teljesülésének vizsgálatára, illetve az értékelésre, a valós érték (fair value) mérésére.

Évközi tanulmányi követelmények: Nincs

Vizsgakövetelmény: A kurzus vizsga jeggyel zárul, amelynek megszerzése írásbeli vizsga teljesítésével lehetséges.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy, ötfokozatú skála.

Tananyag leírása: A tárgy alapvetően a nemzetközi számviteli gyakorlatra épít, megismerteti a hallgatókkal a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó nemzetközi számviteli szabályokat (jelenleg: IAS 32, IAS 39, IFRS 4, IFRS 7), de összehasonlítási lehetőséget biztosít a magyar számviteli szabályozás, illetve más nemzeti szabályozások releváns elemeivel is.

Órarendi beosztás: 1. A származékos termékek árazása I.
2. A származékos ternékek árazása II.
3. Pénzügyi instrumentumok bemutatása I. IAS 32
4. Pénzügyi instrumentumok bemutatása I.I IAS 32
5. Pénzügyi instrumentumok megjelenítése és értékelése IAS 39, IFRS 9
6. Pénzügyi instrumentumok: értékvesztési szabályok: IAS 39, IFRS 9
7. Pénzügyi instrumentumok kivezetésének szabályai IAS 39, IFRS 9
8. Derivatívák és beágyazott termékek
9. Hitelek valós értékének kiszámítása,. Aktualitások és gyakorlat
10. Fedezeti számvitel I
11. Fedezeti számvitel II.
12. Biztosítási szerződések standard áttekintése IFRS 4
13.Részvényalapú kifizetések IFRS 2
14. Közzétételi követelmények IFRS 7 (AZ FHB pénzügyi jelentése alapján)

Kompetencia leírása: A tárgy alapvetően a nemzetközi számviteli gyakorlatra épít, az ismeretanyag elsajátításával a hallgatók képessé válnak a pénzügyi instrumentumok azonosítására, értékviszonyainak rendezésére, azok számviteli kezelésére, valamint a magyar számviteli szabályozás, illetve más nemzeti szabályozások releváns elemeivel történő összehasonlítására is.

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Nincs

Szak neve: Pénzügy-Számvitel

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kovács Dániel Máté - Molhl Gergely: Pénzügyi instrumentumok számvitele MKVK, 2015. Egyetemi jegyzet (A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata. MKVK 2013. című könyv E1 és E2 fejezeteinek átdolgozott kiadása)

Ajánlott irodalom:

  • Boros, J. - Bosnyák, J. - Kováts, E. (szerk.): Az IFRS-ek rendszere, MKVK OK, Budapest
  • International Financial reporting Standard (2015) IASB
Ajánlott irodalmak:
Boros, J. - Bosnyák, J. - Kováts, E. (szerk.): Az IFRS-ek rendszere, MKVK OK, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
International Financial Reporting Standards (2015) IASB
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Kovács Dániel Máté - Molhl Gergely: Pénzügyi instrumentumok számvitele MKVK, 2015. Egyetemi jegyzet (A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata. MKVK 2013. című könyv E1 és E2 fejezeteinek átdolgozott kiadása)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-04-14 08:03:47

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.