Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi kontrolling

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SA53EAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi kontrolling
A tantárgy neve (angolul): Financial controlling
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 2+2 tanóra, 90 perc ea +gyak blokkosítva
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden tanév őszi félévében
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügyi számvitel (alapszint), Vezetői számvitel (alapszint), Haladó vállalati pénzügy (mesterszint) tárgyak teljesítése
A tantárgy típusa: A kontrolleri funkciók betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Borda Józsefné

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy bemutassa a hallgatók által a pénzügyi számvitel, a vezetői számvitel és a vállalati pénzügy tárgyak keretében megismert összefüggések és módszerek hogyan állíthatók a pénzügyi irányítás szolgálatába.
A tárgy keretében szintetizálásra kerülnek az utóbb említett ismeretek.

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadásokon a megjelenés nem kötelező, de az ott elhangzó tananyag szerves részét képezi a számonkérésnek.
Az egyéni dolgozat elkészítése és szóbeli értékelése. A csoportos dolgozat részbeni elkészítése
TÉMAKÖRÖK AZ EGYÉNI HÁZI DOLGOZATHOZ
1. A nemzetközi és hazai kontrolling irányzatok.
2. A pénzügyi irányítás szintjei és feladatai.
3. A kontrolling információs alapja.
4. A költségvetések rendszere, a pénzügyi tervekkel való kapcsolata.
5. A társaság-fínanszírozás módjai és költségei.
6. Finanszírozási modellek. A nemzetközi és hazai társaság-finanszírozási gyakorlat.
7. Rövid távú pénzügyi döntések és a működési ciklus.
8. A Forgóeszközök hozama, kockázata, finanszírozásuk módja, működő tőke gazd.
9. A kis- és középvállalkozások jellemzői, azok finanszírozási forrásai.
10. A pénzügyi terv fajtái kapcsolódásuk és gyakorlati alkalmazásuk.
11. A mérlegterv eszköz oldala, összeállításának elméleti alátámasztása.
12. A mérlegterv (státusz) forrás oldala, összeállításának elméleti alátámasztása.
13. Cash flow direkt módszer és pénzforgalmi terv.
14. Cash flow indirekt módszer és pénzfedezeti és pénzszükségleti terv.
15. Beruházások és projektek gazdaságossági számításai, a hosszú távú befektetések.
16. A pénzügyi elemzések számítógépes modelljei.
17. Benchmarking a kontrollingban.
18. Kontrolling a nonprofit szektorban.
19. A pénzügyi teljesítmények értékelése és javadalmazása.
20. Egy valós kontrolling rendszer bemutatása hazai vagy nemzetközi vállalatnál.

Vizsgakövetelmény: Az érdemjegy az alábbi három vizsgarész eredménye alapján alakul ki. Az összesen 140 pontból 40 pont egy csoportos (maximum 5 fős) házi dolgozat elkészítésével, a vizsgaidőszak első hetében történő beadásával, 40 pont a szorgalmi időszakban egy egyéni tanulmány kidolgozásával, illetve 60 pont egyéni szóbeli vizsgán szerezhető meg a vizsgaidőszakban. A szóbelire vonatkozó tételsort november végén fogjuk közzétenni.
Az érdemjegy meghatározása a vizsgarészek összesített pontszámai alapján a következő:
elégtelen (1) 0-70
elégséges (2) 71- 87
közepes (3) 88-103
jó (4) 106-120
jeles (5) 121-140

Az esettanulmányt, amelyben bemutatják egy választott társaságnál az adott társaság stratégiai céljához, az ágazati sajátosságokhoz, illetve szervezeti felépítéséhez illeszkedő pénzügyi kontrolling eszközök használatát. A pénzügyi kontrolling eszközök és felhasználásuk bemutatását az előadások anyagai alapján várjuk el. Szerepeljen az esetben a mérlegterv, a pénzszükségleti- és pénzfedezeti-, vagy a pénzforgalmi terv közül két Önök által választott terv, valamint a tervek teljesítése (terv-tény eltérések) mögött meghúzódó okok értékelésének a bemutatása. A fenti követelmények teljesítése az esettanulmány elfogadásának a feltételét képezi. Térjenek ki a bemutatott kontrolling eszközöknek a szervezeti szintekkel és a pénzügyi vezetés feladataival történő összekapcsolására. A fenti követelmények alapján megállapítható, hogy egy adott társaság tényleges pénzügyi beszámolójának a bemutatása nem elégséges a megfeleléshez. Az ágazatot szabadon választhatják. Kérjük, hogy egyeztessenek a csoportok egymás között a választott iparágak különbözősége érdekében. Javasoljuk, hogy a feladat megoldását az ágazati sajátosságok ismertetésével kezdjék.
Kérjük a hivatkozások és a feldolgozott források pontos megjelölését. A dolgozat terjedelme (irodalomjegyzék és mellékletek nélkül) 9-10 oldal között legyen, másfél soros sortávolsággal, 12-es betűmérettel.

Az értékelés módszere: Csoportos házi dolgozat, egyéni tanulmány és szóbeli vizsga. A csoportos házi dolgozat értékelése a team munkáján alapul. A csoport minden tagja azonos értékelést kap. Az egyéni dolgozatot gyakorlaton egyénenként értékeljük

Tananyag leírása: A tárgy középpontjában a stratégiával és az egyéb vállalati tervekkel összhangban lévő pénzügyi tervezés, a pénzügyi tervek megvalósítását szolgáló operatív irányítás, a vállalat pénzügyi teljesítményének értékelése áll. A tárgy a mérlegterv, a működő tőke menedzsment, a pénzszükségleti és pénzfedezeti, ill. pénzforgalmi tervek elkészítésére, valamint a likviditás menedzsmentre helyezi a hangsúlyt. A mérlegterv a befektetési és finanszírozási döntések eszköz-forrás hatásainak előrevetítésén keresztül mutat rá a pénzügyi egyensúly megteremtésének kérdéseire. A finanszírozási terv tárgyalásánál a hallgatók megismerik a hosszú távú befektetések és a forgóeszköz lekötés elemeinek pénzszükséglete, valamint a rendelkezésre álló pénzfedezet meghatározására szolgáló gyakorlati eljárásokat.
A tárgyban ismertetett összefüggéseknek és eljárásoknak a gyakorlattal történő összekapcsolását esettanulmányok és vendégelőadások szolgálják.

Órarendi beosztás: 1. hét Kontrolling - Pénzügyi kontrolling
2. hét A Pénzügyi kontrolling számviteli információs alapjai, beszámolók
3. hét A Pénzügyi irányítás szintjei, feladatai
4. hét Pénzügyi tervezés - Költségvetések rendszere
5. hét Eredményterv készítés
6. hét Mérlegterv, működő tőke menedzsment
7. hét Cash flow terv
8. hét Pénzszükségleti és pénzfedezeti, ill. pénzforgalmi terv
9. hét Költségvetések teljesítésének értékelése
10. hét Összefoglalás. Építőipari Társaságok Esete
11. hét Pénzügyi kontrolling a banki gyakorlatban. Vendégelőadó
12. hét Pénzügyi kontrolling a gyakorlatban. Vendégelőadó
13. hét Összefoglalás


Kompetencia leírása: A fenti leírt ismeretek képessé teszik a jövő szakembereit olyan stratégia orientált pénzügyi vezetési eszközrendszer működtetésére, amely a stratégiai célok pénzügyi követelményeit eredményesen közvetíti a vállalat szervezetén keresztül a munkavállalókhoz.

Félévközi ellenőrzések: Egyéni és csoportos dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyén és csoportos házi dolgozat

Szak neve: Pénzügyi szakosok számára

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Anthony, R. N. - Govindarajan, V. (2009): Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Könyvkiadó Kft. pp. 137-155; 198-213.
  • 2. Bordáné Rabóczki Mária (2001): Pénzügyi Controlling. In: Controlling a gyakorlatban. Sikeres vezetők kézikönyve. Szerkesztő Dr. Maczó Kálmán, Bp.: Verlag Dashöfer, (Alapmű: 1999; Kilencedik aktualizálás 2001.) 9. fejezet
  • 3. Hanyecz Lajos (2009): Controlling és üzleti tervezés. Saldo Kiadó, pp. 11-40; 189-218.
  • 4. Az előadások anyaga, az előadásokon kiosztott segédletek, feladatok és esettanulmányok.

Ajánlott irodalom:

  • 1. Dr. Sinkovics Alfréd (2007): Pénzügyi kontrolling, Complex Kiadó
  • 2. Virág, M.: Pénzügyi elemzés – Csődelőrejelzés, Budapest, Aula kiadó, (javított, bővített kiadás), 2004
  • 3. Kleinbeckel H: Pénzügyi és likviditás irányítás, Saldó Kiadó, 1993.
  • 4. Horngren, C.T. At al (2008): Introduction to Management Accounting. 14th ed, Prentice Hall, Chs 7-9
  • 6. Bordáné Rabóczki Mária: A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése. KJK, 1990, 211-239 old.
Ajánlott irodalmak:
Dr. Sinkovics Alfréd (2007): Pénzügyi kontrolling, Complex Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Virág, M.: Pénzügyi elemzés – Csődelőrejelzés, Budapest, Aula kiadó, (javított, bővített kiadás), 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kleinbeckel H: Pénzügyi és likviditási irányítás, Saldó Kiadó, 1993.
Horngren, C.T. At al (2008): Introduction to Management Accounting. 14th ed, Prentice Hall, Chs 7-9
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bordáné Rabóczki Mária: A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése. KJK, 1990, 211-239 old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Anthony, R. N. - Govindarajan, V. (2009): Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Könyvkiadó Kft. pp. 137-155; 198-213.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hanyecz Lajos (2009): Controlling és üzleti tervezés. Saldo Kiadó, pp. 11-40; 189-218.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.