November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Számvitel alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SA53NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számvitel alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basics of Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lakatos László Péter

A tantárgy szakmai tartalma:  Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.

Évközi tanulmányi követelmények:  A tárgy megköveteli a folyamatos óralátogatást és a kijelölt házi feladatok megoldását. A tárgy elsajátítását időközi tesztek segítik.

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  A hallgatók a gyakorlati jegyért két zárthelyi dolgozatot írnak. Az első zárthelyi dolgozatot (amely alapvető, később semelyik számviteli tárgyban nem mellőzhető ismeretet tartalmaz) legalább 60%-ra kell teljesíteni. Egyébként a hallgató félév végén összevont vizsgát köteles tenni. Az előbbi feltétel teljesítésével egyidjeűleg a kurzus sikeres teljesítésének további feltétele a két zárthelyi dolgozatból legalább összesen 51% teljesítése.

Aki összevont dolgozatot ír (a teljes félév anyagát fedi le), annak vizsgája két részből áll. Az A részben az első negyedév anyaga szerepel. Nem értékelhető sikeresre az a vizsga, amely ebből a részből legalább 60%-ot nem teljesít (minimumfeltétel, "beugró"). A minimumfeltétel teljesítése mellett a sikeres vizsgához a megszerezhető pontok 51%-át kell elérni.

A tárgy értékelése ötfokozatú skálán történik.  
- 50% (1) elégtelen
51 - 62% (2) elégséges
63 - 74% (3) közepes
75 - 86% (4) jó
87% - (5) jeles

Tananyag leírása: 1. A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár
2. A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása.
3. Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban.
4-5: Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői.
6: Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény.
---
7-8. Időbeli elhatárolások. A finanszírozás.
9. Követelések
10. Tárgyi eszközök
11. Készletek és immateriális eszközök
12. A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés
13. Cash-flow kimutatás
14. Az ismeretek összefoglalása, esettanulmány.

A témákörök előtti számok, a tervezett tanítási hetet jelölik. A minimumteszt követelményeit az 1-6 hét anyaga képzi.

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása:  A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető számviteli információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására és a pénzügyi kimutatások egyes részeinek vázolására.

Félévközi ellenőrzések:  A félév felénél megírt zárthelyi dolgozat minimumkövetelményt tartalmaz, mely sikeres (60%) megírása esetén második zárthelyi dolgozat írható. Egyéb esetben a hallgató félév végén összevont vizsgát tesz.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tantárgyi tájékozotatóban kijelölt házifeladatok.

Szak neve: Gazdálkodástudományi kar BA/BSc képzései

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011
  • Az előadások anyaga (ideértve a rendelkezésre bocsátott elektronikus anyagot is).

Ajánlott irodalom:

  • Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 1997. (vagy bármely későbbi kiadás)
  • Libby - Phillips - Whitecotton: Principles of accounting, MGH 2009. (vagy bármely későbbi kiadás)
Ajánlott irodalmak:
Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 1997. (vagy bármely későbbi kiadás)
Megtalálható a Központi Könyvtárban (több kiadásban)
Kötelező irodalmak:
Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Adorján Csaba, Filyó Janka, Dr. Lakatos László Péter, Dr. Lukács János, Kissné Becsei Annamária, Dr. Veit József, Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta, Dr. Mikáczó Éva Ilona, dr. Hajdu Tibor Zoltán, Dr. Polyák Imre, Mente Kristóf, Tarpataki Eleonóra, Dobákné Dr. Psenák Angéla, Szabóné Dr. Veres Tünde, Serfőző Gyula

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G_01Gyakorlat2018/19/1Dr. Adorján Csaba
E2Elmélet2018/19/1Filyó Janka, Dr. Lakatos László Péter, Dr. Lukács János, Kissné Becsei Annamária
E1Elmélet2018/19/1Dr. Lakatos László Péter, Dr. Lukács János, Kissné Becsei Annamária, Filyó Janka
K_01Gyakorlat2018/19/1Dr. Veit József
E3Elmélet2018/19/1Dr. Lukács János, Filyó Janka, Dr. Lakatos László Péter, Kissné Becsei Annamária
G_27Gyakorlat2018/19/1
G_26Gyakorlat2018/19/1Kissné Becsei Annamária
G_25Gyakorlat2018/19/1Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta
G_12Gyakorlat2018/19/1Dr. Mikáczó Éva Ilona
G_06Gyakorlat2018/19/1Dr. Veit József
G_04Gyakorlat2018/19/1Filyó Janka
G_11Gyakorlat2018/19/1Kissné Becsei Annamária
K_03Gyakorlat2018/19/1dr. Hajdu Tibor Zoltán
G_02Gyakorlat2018/19/1Filyó Janka
G_16Gyakorlat2018/19/1Dr. Polyák Imre
G_07Gyakorlat2018/19/1Filyó Janka
G_10Gyakorlat2018/19/1Kissné Becsei Annamária
K_02Gyakorlat2018/19/1dr. Hajdu Tibor Zoltán
G_32Gyakorlat2018/19/1
G_20Gyakorlat2018/19/1Dr. Mikáczó Éva Ilona
K_04Gyakorlat2018/19/1Mente Kristóf
G_30Gyakorlat2018/19/1Tarpataki Eleonóra
G_18Gyakorlat2018/19/1
G_09Gyakorlat2018/19/1Dr. Adorján Csaba
G_03Gyakorlat2018/19/1Dobákné Dr. Psenák Angéla
G_17Gyakorlat2018/19/1Mente Kristóf
G_24Gyakorlat2018/19/1
G_08Gyakorlat2018/19/1Dr. Adorján Csaba
G_31Gyakorlat2018/19/1Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta
G_21Gyakorlat2018/19/1Szabóné Dr. Veres Tünde
G_28Gyakorlat2018/19/1
G_15Gyakorlat2018/19/1Dobákné Dr. Psenák Angéla
G_14Gyakorlat2018/19/1Dr. Mikáczó Éva Ilona
G_05Gyakorlat2018/19/1Szabóné Dr. Veres Tünde
G_13Gyakorlat2018/19/1Dr. Mikáczó Éva Ilona
G_19Gyakorlat2018/19/1Serfőző Gyula
G_29Gyakorlat2018/19/1Kissné Becsei Annamária
G_22Gyakorlat2018/19/1Serfőző Gyula
G_23Gyakorlat2018/19/1Serfőző Gyula


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.