Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Számvitel alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SA53NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számvitel alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basics of Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lakatos László Péter

A tantárgy szakmai tartalma:  Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.

Évközi tanulmányi követelmények:  A tárgy megköveteli a folyamatos óralátogatást és a kijelölt házi feladatok megoldását. A tárgy elsajátítását időközi tesztek segítik.

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  A hallgatók a gyakorlati jegyért két zárthelyi dolgozatot írnak. Az első zárthelyi dolgozatot (amely alapvető, később semelyik számviteli tárgyban nem mellőzhető ismeretet tartalmaz) legalább 60%-ra kell teljesíteni. Egyébként a hallgató félév végén összevont vizsgát köteles tenni. Az előbbi feltétel teljesítésével egyidjeűleg a kurzus sikeres teljesítésének további feltétele a két zárthelyi dolgozatból legalább összesen 51% teljesítése.

Aki összevont dolgozatot ír (a teljes félév anyagát fedi le), annak vizsgája két részből áll. Az A részben az első negyedév anyaga szerepel. Nem értékelhető sikeresre az a vizsga, amely ebből a részből legalább 60%-ot nem teljesít (minimumfeltétel, "beugró"). A minimumfeltétel teljesítése mellett a sikeres vizsgához a megszerezhető pontok 51%-át kell elérni.

A tárgy értékelése ötfokozatú skálán történik.  
- 50% (1) elégtelen
51 - 62% (2) elégséges
63 - 74% (3) közepes
75 - 86% (4) jó
87% - (5) jeles

Tananyag leírása: 1. A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár
2. A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása.
3. Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban.
4-5: Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői.
6: Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény.
---
7-8. Időbeli elhatárolások. A finanszírozás.
9. Követelések
10. Tárgyi eszközök
11. Készletek és immateriális eszközök
12. A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés
13. Cash-flow kimutatás
14. Az ismeretek összefoglalása, esettanulmány.

A témákörök előtti számok, a tervezett tanítási hetet jelölik. A minimumteszt követelményeit az 1-6 hét anyaga képzi.

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása:  A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető számviteli információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására és a pénzügyi kimutatások egyes részeinek vázolására.

Félévközi ellenőrzések:  A félév felénél megírt zárthelyi dolgozat minimumkövetelményt tartalmaz, mely sikeres (60%) megírása esetén második zárthelyi dolgozat írható. Egyéb esetben a hallgató félév végén összevont vizsgát tesz.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tantárgyi tájékozotatóban kijelölt házifeladatok.

Szak neve: Gazdálkodástudományi kar BA/BSc képzései

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011
  • Az előadások anyaga (ideértve a rendelkezésre bocsátott elektronikus anyagot is).

Ajánlott irodalom:

  • Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 1997. (vagy bármely későbbi kiadás)
  • Libby - Phillips - Whitecotton: Principles of accounting, MGH 2009. (vagy bármely későbbi kiadás)
Ajánlott irodalmak:
Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 1997. (vagy bármely későbbi kiadás)
Megtalálható a Központi Könyvtárban (több kiadásban)
Kötelező irodalmak:
Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Mikáczó Éva Ilona, Dr. Lakatos László Péter, Kissné Becsei Annamária, Filyó Janka, Dr. Lukács János, Bary László, Serfőző Gyula, dr. Hajdu Tibor Zoltán, Dr. Andor Ágnes Márta

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
SZA_01Gyakorlat2018/19/2Dr. Mikáczó Éva Ilona
EAElmélet2018/19/2Dr. Lakatos László Péter, Kissné Becsei Annamária, Filyó Janka, Dr. Lukács János
SZA_06Gyakorlat2018/19/2Kissné Becsei Annamária
SZA_05Gyakorlat2018/19/2Bary László
SZA_04Gyakorlat2018/19/2Filyó Janka
SZA_02Gyakorlat2018/19/2Serfőző Gyula
SZA_03Gyakorlat2018/19/2dr. Hajdu Tibor Zoltán
SZA_07Gyakorlat2018/19/2Dr. Andor Ágnes Márta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.