Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Informatika I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika I.
A tantárgy neve (angolul): Basic of IT I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Baksa-Haskó Gabriella

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy előadásain a hallgatók áttekintést kapnak az informatika jelenlegi helyzetéről és fejlődési irányairól. A gyakorlatokon adatelemzést, problémamegoldást és algoritmizálási feladatokat oldanak meg egy ismert táblázatkezelő rendszer eszközeinek segítségével, melyeket a szaktárgyi feladatokhoz és a későbbi munkavégzés során is hasznosíthatnak.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév folyamán a hallgatók 6 előadáson vesznek részt a Neptunban megjelölt időpontokban.

A félév folyamán a hallgatók 12 önállóan feldolgozandó gyakorlati anyagot kapnak a Moodle rendszeren keresztül, melyek 4 modulra oszlanak.

A hallgatóknak kötelező részt venni a félév folyamán összesen 2, egyenként 2 sáv időtartamú konzultáción, illetve részt vehetnek a szorgalmi időszak végén további egy 2 sáv időtartamú konzultáción.

Az előadások anyagából tesztkérdések készíthetők, amelyekkel jelvényt lehet szerezni. A pontos követelmények a Moodle-ben szerepelnek.)

Az önálló tananyag-feldolgozás során a hallgatóknak egy elektronikus leckét kell végigcsinálniuk ellenőrző kérdésekkel. Ha a lecke kész, akkor írhatják meg az adott leckére vonatkozó heti tesztet. A heti tesztekkel pontokat szerezhetnek és ezek alapján modulonként szinteket érhetnek el, illetve jelvényeket szerezhetnek. Ahhoz, hogy a vizsgára a lehetséges 10 pontot vigyék, mindegyik modulból el kell jutniuk a 4. szintre. Ha bármelyik modul hiányzik, akkor a hallgató 0 pontot visz a vizsgára ebből a részből. A 6. szint elérésével minden modulban jelvény szerezhető.

Pontok és szintek:
Mind a 4 modul 3 gyakorlatból áll. Mindegyik gyakorlathoz tartozik egy 8 pontos teszt, így modulonként 24 pontot lehet elérni. A heti teszteket megadott határidőig 2-szer lehet megoldani, a magasabb pontszámú megoldás számít.
A szintek ponthatárai:
0-2 – 1. szint
3-6 – 2. szint
7-10 – 3. szint
11-15 – 4. szint
16-21 – 5. szint
22- 6. szint
Ha valakinek a 8 pontos tesztekből nem sikerül elérni a 4. szinthez szükséges 11 pontot, annak lehetősége van a hiányzó pontokat az úgynevezett Mentőöv tesztekkel pótolni. A mentőöv tesztek 2 pontot érnek, de csak közel hibátlan (90%) megoldás esetén. A 4. szint elérése után a mentőöv tesztekkel nem lehet további pontokat szerezni. A mentőöv teszteket akárhányszor meg lehet oldani és a határidejük a szorgalmi időszak vége. A mentőöv tesztek gyakorlásra, tanulásra is használhatók, nem csak pont kiegészítésre.

A kötelező konzultációkon 10-10 pont szerezhető a következő felosztásban: A konzultáció elején és végén meg kell írni egy-egy 5 pontos tesztet az addigi gyakorlatok tananyagából. Az óra elején és végén megírt tesztek közül a jobbik számít. A konzultáció során 3-4 fős csoportokban meg kell oldani egy komplex gyakorlati feladatot mentori segítséggel. Erre a feladatmegoldásra lehet további 5 pontot kapni (a csoport minden tagja, aki jelen van a konzultáció teljes időtartamában, egyformán megkapja a csoport által beadott megoldás pontszámát).

Jelvények: a félév során legfeljebb 7 jelvény szerezhető:
- Minden modulból a 6. szint eléréséért
- Mindkét konzultáción minimum 9 pont eléréséért
- Az oktatók által pozitívan értékelt tesztkérdésekért

A jelvények a vizsgán darabonként 1 plusz pontot érnek, illetve 6 jelvény megszerzése esetén lehetőség van az utolsó héten szóbeli beszámolót tenni megajánlott jeles osztályzatért (ehhez is szükséges minden modulból legalább a 4. szint elérése). 5 jelvény megszerzése esetén a vizsga beugró tesztjét nem kell megírni.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
A számonkérés részét képezi mind az előadások, mind a gyakorlatok anyaga.

Az értékelés módszere: Az értékelés összesen 100 pont alapján történik. Ebből a félév folyamán otthoni gyakorlati munkával megszerezhető 10 pont, a két konzultáción megszerezhető 20 pont, a vizsgán pedig 70 pont. A 10 + 20 pont megszerzésének módja az Évközi tanulmányi követelményeknél olvasható.
A vizsga 3 részből áll.
A vizsga egy beugró teszttel kezdődik, amelyért külön pont nem jár. A beugró teszt 80%-os teljesítése szükséges a vizsga folytatásához. (5 jelvénnyel a beugró tesztről mentesség szerezhető.)
Az elméleti rész számonkérése egy 30 pontos teszt, amelyen minimum 15 pontot kell elérni.
A tesztek megoldása után azonnal van részeredmény. Sikeres tesztek esetén lehet megírni a 40 pontos gyakorlati vizsgarészt, amely mind a 4 modul tananyagát lefedő egyszerű és összetett gyakorlati feladatokat tartalmaz. Ebből a vizsgarészből is el kell érni 50%-ot, azaz 20 pontot.

A félév során megszerzett jelvények egyenként plusz 1 pontot jelentenek a 100 ponton felül (maximum 5 plusz pont). Akinek 6 jelvénye összegyűlt félév közben, az megajánlott jelesért szóbelizhet az utolsó héten.

Az osztályzatok ponthatára:
50- elégséges
63- közepes
76- jó
89- jeles

Tananyag leírása: Előadás tematika:
1. Bevezetés, adatok, adatkezelés
2. Adatvizualizáció
3. Információs rendszerek
4. Telekommunikációs rendszerek
5. Adatvédelem, adatbiztonság
6. Alkalmazói és üzemeltetői tendenciák

Gyakorlati tematika: A gyakorlatokon táblázatkezelő programmal megoldható problémákkal foglalkozunk. A vizsga az egyetemi géptermekben lesz, ahol Microsoft Excel 2016-os van telepítve.
I. Modul: adatkezelés alapok
1. HOGY AZ ADMINISZTRÁLÁS EGYSZERŰBB LEGYEN: adatbevitel, adattípusok, importálás, adatmásolás, táblázatok átalakítása, hogy könnyebben kezelhetők legyenek, szöveg- és dátumkezelés, szöveg- és dátumfüggvények
2. DIAGRAMOK ALAPJAI: diagramok típusai, kellékei
3. FELTÉTELES, STATISZTIKAI, MATEMATIKAI ÉS TÖMBFÜGGVÉNYEK
II. modul:
1. ADATBÁZISKEZELÉS TÁBLÁZATKEZELŐBEN: Excel tábla, részösszegek, rendezés, szűrés, nyomtatási beállítások
2. HOGY HATALMAS MUNKAFÜZETEKET IS KORDÁBAN TUDJUNK TARTANI: keresőfüggvények, hibakezelés, összetett problémák, több lapos munkafüzetek kezelése
3. HOGY A FŐNÖK IS ÁTLÁSSA AZ ADATOKAT: adatelemzés kimutatások segítségével
III. modul: adatelemzés
1. PÉNZÜGYES FELADATOK MEGOLDÁSA
2. HOGY ÖSSZETETT PROBLÉMÁKRA IS MEGOLDÁST TALÁLJUNK: irányított szűrő, adatbázis függvények, egy és kétutas adattáblák
3. HOGY NE CSAK EGY IRÁNYBAN TUDJUNK GONDOLKODNI: célérték keresés, Solver
IV. modul: algoritmizálás
1. HOGY A GÉP NYELVÉN TUDJUNK „BESZÉLNI”: makrók készítésének alapjai, változók, cellahivatkozás, elágazás
2. HOGY AUTOMATIZÁLJUK A PROBLÉMAMEGOLDÁST: elágazás, ciklus, struktúrák egymásba ágyazása, cellatartomány bejárása
3. HOGY NE KELLJEN MINDENT FEJBŐL TUDNI: objektumok programozása makró rögzítéssel, átírással: diagramok, Solver, kimutatás

Órarendi beosztás: Az előadások csütörtökön 11:40-13:10 vannak minden második héten.
A gyakorlatok a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint. Az ott kiválasztott gyakorlati csoport valójában 3 részre oszlik majd a félév során a Moodle-ben megadott jelentkezés alapján. A héten belüli időpont adott, de a félév során választani lehet, hogy a konzultációk a 5. és 10. VAGY a 6. és 11. VAGY a 7. és 12. héten legyenek. Ezt a Neptun jelentkezések lezárása után, a 3-4. héten kell majd eldönteni.

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják az informatika alapvető fogalmait, összefüggéseit és társadalmi hatásait, valamint az adatkezeléssel és információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmakat.

A hallgatók képesek lesznek információt megtalálni; különböző forrású adatokat további feldolgozás céljára átalakítani, kezelni; adatokat különböző táblázatkezelő eszközökkel elemezni; információt sűríteni; információt közölni, vizualizálni; adatfeldolgozási lépéseket automatizálni.

A hallgatók megtapasztalják, hogy az informatika az életüket megkönnyítő, hasznos tudomány. Nem csak adatokat tárolnak, hanem információt kezelnek. Gondolataikat igényes, rendezett formában tárolják, dolgozzák fel és továbbítják.

Félévközi ellenőrzések: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

Szak neve: Számvitel és pénzügy (BA), Gazdaságelemző (Bsc), Alkalmazott közgazdaságtan (BA),

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ben megtalálható elektronikus anyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Ralph Stair, George Reynolds: Fundamentals of Information Systems, Sixth Edition. An Introduction to Information Systems in Organizations
  • Baksa-Haskó Gabriella: Szövegszerkesztés, ÁVF Budapest 2011
  • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks, 2006
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Racskó Péter, Kovács László, Haskó József

Utolsó módosítás: 2018-06-07 09:44:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E1Elmélet2018/19/1Dr. Racskó Péter, Kovács László
G13Gyakorlat2018/19/1Kovács László
G_GGyakorlat2018/19/1
E_EElmélet2018/19/1
G18Gyakorlat2018/19/1Kovács László
G14Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Kovács László
G15Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Kovács László
G17Gyakorlat2018/19/1Kovács László
G16Gyakorlat2018/19/1Kovács László
G19Gyakorlat2018/19/1Kovács László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.