Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Informatika I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika I.
A tantárgy neve (angolul): Basic of IT I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Baksa-Haskó Gabriella

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy előadásain a hallgatók áttekintést kapnak az informatika jelenlegi helyzetéről és fejlődési irányairól. A gyakorlatokon adatelemző, problémamegoldó képességüket fejlesztik és algoritmizálási feladatokat oldanak meg egy ismert táblázatkezelő rendszer segítségével. A megszerzett ismereteket a szaktárgyi feladatokhoz és a későbbi munkavégzés során is hasznosíthatják.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév folyamán a hallgatók 6 előadáson vesznek részt a Neptunban megjelölt időpontokban.

A félév folyamán a hallgatók 11 önállóan feldolgozandó gyakorlati anyagot kapnak a Moodle rendszeren oktatóvideók és írott jegyzet formájában.

Az önálló tananyag-feldolgozás során a hallgatóknak egy elektronikus leckét kell végigcsinálniuk ellenőrző kérdésekkel. Ha a lecke kész, akkor írhatják meg az adott leckére vonatkozó heti tesztet. A heti tesztekkel a hallgatók összesen 10 pontot szerezhetnek. A 11 önállóan feldolgozandó anyaghoz 11 darab heti teszt tartozik, amelyből a 8 legjobban sikerült tesztet beszámítva szerezhető meg a maximális 10 pont.

A hallgatók részt vesznek a félév folyamán összesen 2, egyenként 2 sáv időtartamú konzultáción, illetve részt vehetnek a szorgalmi időszak végén további egy 2 sáv időtartamú konzultáción. A konzultációkon a hallgatók a gyakorlatvezetővel közösen egy komplex üzleti problémákat tartalmazó feladatsort oldanak meg az önállóan feldolgozandó anyagokban megismert táblázatkezelési eszközök alkalmazásával.

A kötelező konzultációkon összesen 10 + 10 = 20 pont szerezhető az ellenőrző dolgozatok megírásával. A konzultáció utolsó 20 percében a hallgatók ellenőrző dolgozatot írnak, melyben az órán megoldott feladatsor egy részfeladatához hasonló feladatot kell önállóan megoldaniuk a tárgy keretében megismert táblázatkezelő eszközeinek alkalmazásával. Az két konzultációs alkalom végén írandó dolgozattal 10-10 pont szerezhető összesen.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
A számonkérés részét képezi mind az előadások, mind a gyakorlatok anyaga.

Az értékelés módszere: Az értékelés összesen 100 pont alapján történik. Ebből a félév folyamán otthoni gyakorlati munkával megszerezhető 10 pont, a két konzultáción megszerezhető 20 pont, a vizsgán pedig 70 pont. A 10 + 20 pont megszerzésének módja az Évközi tanulmányi követelményeknél olvasható.
A vizsga 2 részből áll.
Az elméleti rész számonkérése egy 20 pontos teszt, amiből el kell érni 50%-ot, azaz 10 pontot.
A tesztek megoldása után azonnal van részeredmény. A tesztkérdések megoldása után lehet megírni az 50 pontos gyakorlati vizsgarészt, amely a 11 heti, önállóan feldolgozandó tananyagot lefedő, egyszerű és összetett gyakorlati feladatokat tartalmaz. A vizsgadolgozat jelentős része a konzultációs alkalmak során is áttekintett üzleti problémák megoldására koncentrál. Ebből a vizsgarészből el kell érni 50%-ot, azaz 25 pontot.

A félév során a gyakorlatvezetők a 100 ponton felül maximum 5 plusz pontot oszthatnak ki saját hatáskörükben.

Az osztályzatok ponthatára:
50- elégséges
63- közepes
76- jó
89- jeles

Tananyag leírása: Előadás tematika:
1. Bevezetés, adatok, adatkezelés
2. Adatvizualizáció
3. Információs rendszerek
4. Telekommunikációs rendszerek
5. Adatvédelem, adatbiztonság
6. Alkalmazói és üzemeltetői tendenciák

Gyakorlati tematika: A gyakorlatokon táblázatkezelő programmal megoldható problémákkal foglalkozunk. A vizsga az egyetemi géptermekben lesz, ahol Microsoft Excel 2016-os van telepítve.
1. Adatbevitel, adattípusok, importálás, adatmásolás, táblázatok átalakítása, hogy könnyebben kezelhetők legyenek, szöveg- és dátumkezelés, szöveg- és dátumfüggvények
2. Feltételes, statisztikai, matematikai és tömbfüggvények
3. Adatvizualizáció alapjai adattípusok alapján, diagramok típusai, kellékei
4. Excel tábla funkció, részösszegek, rendezés, szűrés
5. Keresőfüggvények, hibakezelés, összetett problémák, több lapos munkafüzetek kezelése
6. Adatelemzés kimutatások segítségével
7. Irányított szűrő, adatbázis függvények, egy és kétutas adattáblák
8. Solver: termelési és hozzárendelési feladatok
9. Makrók készítésének alapjai, változók, cellahivatkozás, elágazás
10. Elágazás, ciklus, struktúrák egymásba ágyazása, cellatartomány bejárása
11. Véletlenszám-generálás, egyszerű Monte Carlo szimulációs feladatok megoldása, makrórögzítés

Órarendi beosztás: Az előadások csütörtökön 11:40-13:10 vannak minden második héten.
A gyakorlatok a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint. Az ott kiválasztott gyakorlati csoport valójában 3 részre oszlik majd a félév során a Moodle-ben megadott jelentkezés alapján. A héten belüli időpont adott, de a félév során választani lehet, hogy a konzultációk a 5. és 10. VAGY a 6. és 11. VAGY a 7. és 12. héten legyenek. Ezt a Neptun jelentkezések lezárása után, a 3-4. héten kell majd eldönteni.
A szorgalmi időszak első hetében a gyakorlatok időpontjának első 20-30 percében és Neptunban megjelölt termében a gyakorlatvezetők kötetlen, szabadon látogatható bemutatkozó alkalmat tartanak.

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják az informatika alapvető fogalmait, összefüggéseit és társadalmi hatásait, valamint az adatkezeléssel és információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmakat.

A hallgatók képesek lesznek információt megtalálni; különböző forrású adatokat további feldolgozás céljára átalakítani, kezelni; adatokat különböző táblázatkezelő eszközökkel elemezni; információt sűríteni; információt közölni, vizualizálni; adatfeldolgozási lépéseket automatizálni.

A hallgatók megtapasztalják, hogy az informatika az életüket megkönnyítő, hasznos tudomány. Nem csak adatokat tárolnak, hanem információt kezelnek. Gondolataikat igényes, rendezett formában tárolják, dolgozzák fel és továbbítják.

Félévközi ellenőrzések: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

Szak neve: Számvitel és pénzügy (BA), gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan), Alkalmazott közgazdaságtan (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ben megtalálható elektronikus anyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Balázsné, Szilágyi: Informatika, Jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2007
  • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks, 2006
  • Ralph Stair, George Reynolds: Fundamentals of Information Systems, Sixth Edition. An Introduction to Information Systems in Organizations
  • Leland Wilkinson: The Grammar of Graphics (Statistics and Computing), Second Edition, Springer Science & Business Media, 2006
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-13 13:30:43

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.