Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Informatika alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basic of IT in Business
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Baksa-Haskó Gabriella

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy előadásain a hallgatók áttekintést kapnak az informatika jelenlegi helyzetéről és fejlődési irányairól. Ezen belül a Neumann elvű számítógépek architektúrájáról, alapvető informatikai fogalmakról, az adatok kezeléséről, az adatbázis-kezelés alapjairól, vizualizációról, alkalmazói rendszerekről, szolgáltatási modellekről, információelméletről, algoritmizálásról, adatvédelemről és biztonságról, a jelenlegi magyarországi helyzetről.

A gyakorlatokon adatelemzést, problémamegoldást és algoritmizálási feladatokat oldanak meg egy ismert táblázatkezelő rendszer eszközeinek segítségével csoportmunkában.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során minden héten előadáson vesznek részt.
A gyakorlatok rendszere az úgynevezett "fordított osztályterem" elvét követi, azaz a hallgatók otthon önállóan feldolgozandó anyagot kapnak videókkal, kidolgozott mintapéldákkal és gyakorló feladatokkal, a gyakorlatokon pedig az elsajátított tudást felhasználva oldanak meg csoportmunkában feladatokat oktatói segítséggel.
A két hetente látogatott duplasávos gyakorlatokra a kiadott tananyagokat el kell sajátítani. A gyakorlatokon csak az vehet részt, aki határidőre megfelelő szinten felkészült az otthonra feladott tananyagból. Ehhez az adott leckét kell teljesíteni a Moodleben (a lecke részei között ellenőrző kérdések szerepelnek, a lecke feldolgozásához minden ellenőrző kérdésre helyesen kell válaszolni). Az otthoni lecke 100%-os teljesítése az órán való részvétel előkövetelménye, de pont nem jár érte. A lecke teljesítésének határideje a gyakorlat előtti nap 22:00.
A gyakorlatok elején és végén is egy ugyanolyan jellegű tesztet kell megoldani 5-5 pontért. Az órán megírt tesztek közül a jobban sikerült teszt pontszámát fogjuk figyelembe venni. Az órán az első teszt eredményei alapján 3 fős csoportokba osztott hallgatóknak egy komplex feladatot kell megoldaniuk az aktuálisan (és a korábbi gyakorlatokon) elsajátított gyakorlati ismereteket felhasználva. (Amennyiben a létszám nem osztható hárommal, akkor a teszten legjobban teljesítő csoportok két fősek lesznek.) A csoportmunkában megoldott feladatokat fel kell tölteni Moodle-be és 5 pontot lehet velük szerezni.
A TVSZ-nek megfelelően a tantárgy teljesítéséhez a gyakorlatok maximum 25%-ról lehet hiányozni (függetlenül attól, hogy a hiányzás oka a felkészülés hiánya, vagy egyéb körülmény.) A jelenléti ív az első óra elején és a második óra végén megírt teszt a Moodle-ben. A duplasávos órák egy egységet képeznek (tehát a félév során maximum egy duplasávos alkalmat lehet kihagyni).
A gyakorlatot másik gyakorlati csoportban csak akkor lehet teljesíteni, ha a hallgató ezt a kérését legalább 2 héttel előre jelzi és indoklását az oktatók elfogadják. Ebben az esetben a lecketeljesítési határidő is a módosított gyakorlat időpontjához igazodik. A gyakorlatok utólagos pótlására nincs lehetőség.
A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében egy 30 pontos elméleti és egy 30 pontos gyakorlati dolgozatot kell megírnia mindenkinek, külön-külön legalább 50%-os eredménnyel. Tehát az elégséges jegy elérésének követelménye, hogy az elméleti dolgozat és a gyakorlati dolgozat is legyen legalább 15 pontos.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegyes tárgy: a gyakorlatokon szerzett pontszámokból és a zárthelyi dolgozat eredményéből áll össze az osztályzat. Az utolsó heti gyakorlaton lehet javítani a teljes zárthelyi dolgozat megismétlésével. A gyakorlatokon szerzett pontok nem javíthatók.

Az értékelés módszere: A félév során összesen 100 pont szerezhető:
- a 2-11. heti dupla gyakorlatokon egyenként 10 pont, az 5 alkalomból a legjobb 4-et vesszük figyelembe: maximum 40 pont
- a zárthelyi dolgozatok:
- elmélet 30 pont
- gyakorlat 30 pont
A zárthelyi dolgozatokat külön-külön legalább 50%-ra kell teljesíteni.

Az osztályzatok ponthatára:
50 - elégséges
62 - közepes
74 - jó
86 - jeles

Tananyag leírása:  Előadás tematika:
1. Általános bevezetés a tárgyba és a gazdaságinformatikus képzésbe
2. Vizualizáció
3. Adatbáziskezelés
4. Alkalmazói rendszerek, e-kereskedelem, e-government
5. ERP
6. Informatika működtetése, szolgáltatási modellek
7. Alkalmazói rendszerek: mobil
8. Információelmélet, Turing, Shannon, entrópia
9. Algoritmusok
10. Adatvédelem és biztonság
11. Informatikai vállalkozási ismeretek
12. Az informatika helyzete Magyarországon

Szemináriumi tematika:
0. Ismerkedés, szintrehozás
1. Adattisztítás, képletírás, egyszerű függvények, diagram
2. Több táblázat együttes kezelése, kimutatás, vizualizáció
3. Szűrés, optimumszámítás
4. Algoritmusok írása
5. Rögzített műveletek (makrók) átírása

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint. Az első és a 12. és 13. héten mindenkinek egy sáv gyakorlata van, a 2-11. heteken minden második héten dupla sávos gyakorlat van.

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják az informatika alapvető fogalmait, összefüggéseit és társadalmi hatásait, valamint az adatkezeléssel és információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmakat.
A hallgatók képesek lesznek információt megtalálni; különböző forrású adatokat további feldolgozás céljára átalakítani, kezelni; adatokat különböző táblázatkezelő eszközökkel elemezni; információt sűríteni; információt közölni, vizualizálni, optimalizálási feladatokat megoldani, adatfeldolgozási lépéseket automatizálni. Ezen kívül képesek lesznek önállóan tanulni, kritikusan gondolkodni, csoportban dolgozni, összetett problémát megoldani, kommunikálni a társaikkal és az oktatókkal.
A hallgatók megtapasztalják, hogy az informatika az életüket megkönnyítő, hasznos tudomány. Nem csak adatokat tárolnak, hanem információt kezelnek. Gondolataikat igényes, rendezett formában tárolják, dolgozzák fel és továbbítják.

Félévközi ellenőrzések: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ben megtalálható elektronikus tananyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Ralph M. Stair, George W. Reynolds, (2011) Fundamentals of Information Systems Sixth Edition
  • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks 2006
  • Baksa-Haskó Gabriella: Szövegszerkesztés, ÁVF Budapest 2011
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Haskó József, Dr. Racskó Péter, Béres Ilona,

Utolsó módosítás: 2018-06-07 11:27:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Haskó József, Dr. Racskó Péter, Béres Ilona
G01Gyakorlat2018/19/1Béres Ilona, Haskó József
G06Gyakorlat2018/19/1Béres Ilona, Haskó József
G04Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Béres Ilona
G03Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Béres Ilona
G10Gyakorlat2018/19/1Haskó József, , Béres Ilona
G07Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Béres Ilona
G02Gyakorlat2018/19/1Haskó József, Béres Ilona
G09Gyakorlat2018/19/1Haskó József, , Béres Ilona
G08Gyakorlat2018/19/1Béres Ilona, Haskó József
G05Gyakorlat2018/19/1Béres Ilona, Haskó József
G12Gyakorlat2018/19/1, Béres Ilona, Haskó József
G11Gyakorlat2018/19/1Béres Ilona, , Haskó József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.