Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Informatikai rendszerek fejlesztése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatikai rendszerek fejlesztése
A tantárgy neve (angolul): Systems Analysis and Design
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  Szoftvertechnológia I. és II.
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csetényi Artur

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a szoftverrendszerek fejlesztésének: specifikációjának, tervezésének, implementálásának és menedzselésének legfontosabb kérdéseit, eszközeit és technikáit. A félév során megtanulják, hogyan lehet nagy komplexitású rendszereket költséghatékony módon fejleszteni, amelyek egyúttal eleget tesznek az üzembiztonság összetett kritériumának. Részletes tárgyalásra kerülnek a szoftverprojekt-menedzsment és a kockázatkezelés technikái. A kurzus egyik legfontosabb célja a rendszerkövetelmények (a rendszer által nyújtott szolgáltatások magas szintű, absztrakt megfogalmazásai) tervezési folyamatának megismerése. A szemináriumokon korszerű, integrált fejlesztőkörnyezetek használatával a hallgatók betekintést nyernek a gyakorlati szoftverfejlesztés különböző részterületeibe, a korábbi tanulmányok kiterjesztéseként egyéni mellett csoportos tervezési - fejlesztési - tesztelési folyamatokba. Az objektumorientált programozási modellre építve a szemináriumi képzés hangsúlyos elemei az adatvezérelt alkalmazások és a többrétegű alkalmazásfejlesztés modern platformjai.

Évközi tanulmányi követelmények:  A félév folyamán a hallgatók két elméleti zárthelyi dolgozatot írnak, a szemináriumokon pedig feladatokat oldanak meg.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A félév folyamán a hallgatók két elméleti zárthelyi dolgozatot írnak 20-20 pontért, s maximum 20 pontot szerezhetnek a szemináriumon feladatok megoldásával. Az osztályzat a félévközi folyamatos számonkérésen alapul.
A félév sikeres zárásának feltétele, hogy mindkét elméleti zárthelyi dolgozat eredménye külön-külön legalább 8 pont legyen (40%).
Az osztályzat az alábbi ponthatár-táblázat szerint kerül kiszámításra:

Ponthatárok érdemjegy
0 - 29 1 elégtelen
30 - 37 2 elégséges
38 - 45 3 közepes
46 - 52 4 jó
53 - 60 5 jeles

A félév utolsó elméleti óráján lehetőség van hallgatói prezentációk tartására, amelyekkel extra pontokat lehet szerezni.

Elmulasztott elméleti zárthelyi pótlására igazolt távollét esetén, a vizsgaidőszak elején, egyetlen alkalommal van lehetőség. A szemináriumi pontokat a szorgalmi időszakban lehet megszerezni, ezek utólag nem pótolhatók, nem javíthatók.
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele, hogy a félévközi számonkérésekből számított összpontszám elérje az elégséges szintet (30 pont), illetve mindkét elméleti zárthelyi dolgozat eredménye külön-külön legalább 8 pont (40%) legyen. Ha valamelyik feltétel nem teljesül, összevont elméleti javító zárthelyi írható a vizsgaidőszak elején, egy alkalommal, 40 pontért. Ekkor az érdemjegy a javító zárthelyi eredménye és a szemináriumi pontok összegéből alakul ki, a fenti ponthatár-táblázat szerint.
Az elméleti ZH-k írásakor segédeszközök nem használhatók.

Tananyag leírása: Témakörök:
1. Bevezetés. Szoftverfolyamat modelljei I. (vízesés modell, evolúciós fejlesztés, evolúciós és eldobható szoftverprototípusok készítése).

2. Szoftverfolyamat modelljei II.(CBSE, inkrementális fejlesztés, spirális fejlesztés).

3. Tervvezérelt vs. agilis SW fejlesztési módszerek

4. Szoftvertervezés és rendszertervezés kapcsolata. CASE. Szakmai és etikai felelősség.

5. Informatikai rendszerek típusai és alkalmazásaik.

6. Szociotechnikai rendszerek. Szervezetek és számítógéprendszerek. Ősrendszerek.

7. Kritikus rendszerek. Üzembiztonság, megbízhatóság, biztonságosság, védettség.

8. Projektmenedzsment, projektek tervezése és ütemezése. Kockázatkezelés, kockázat azonosítása, elemzése, tervezése.

9. Funkcionális és nem funkcionális szoftverkövetelmények, felhasználói és rendszerkövetelmények.

10. Követelmények tervezésének folyamatai (megvalósíthatósági tanulmányok, nézőpont-orientált feltárás, forgatókönyvek, használati esetek, etnográfia).

11. Rendszermodellek (környezeti modellek, viselkedési, adatfolyam, állapotátmenet, objektummodellek).

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek alkalmassá teszi őt arra, hogy aktív résztvevője legyen közepes- és nagyméretű informatikai rendszerfejlesztési projekteknek, s azokban különböző szerepköröket legyen képes betölteni. A tárgy elméleti része elsősorban nem a programozással kapcsolatos kérdésekre fókuszál, hanem a rendszerelemzés, modellezés és a szoftverkövetelmény-tervezés folyamatára.

Félévközi ellenőrzések: A félév folyamán a hallgatók két elméleti zárthelyi dolgozatot írnak 20-20 pontért. Az első elméleti ZH időpontja a 7. héten, a másodiké a 13. héten lesz. (Az ütemezéstől kényszerű eltérések elképzelhetők).
A szemináriumokon a számonkérés folyamatos, a hallgatók aktív részvétele szükséges és elengedhetetlen. A félév sikeres zárásának feltétele, hogy mindkét elméleti zárthelyi dolgozat eredménye külön-külön legalább 8 pont legyen (40%). A zárthelyi dolgozatok külön-külön nem pótolhatók.
Azon hallgatók, akik a félév során nem érik el a minimum követelményt (30 pont), összevont ZH-t írnak a vizsgaidőszakban az elméleti ismeretekből.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A rendszerelemzés praktikus fogásait komoly gyakorlással kell és lehet elsajátítani. A szemináriumokon feladatmegoldás folyik, ezek befejezése általában önállóan, egyéni munkával történik.

Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Kiadó, 2002.
  • Csetényi Arthur: Informatikai rendszerek fejlesztése, In: Informatika alapjai (Csala, Csetényi, Tarlós), pp. 271-436, Computerbooks, 2001.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Kiadó, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Csetényi Arthur: Informatikai rendszerek fejlesztése, In: Informatika alapjai (Csala, Csetényi, Tarlós), pp. 271-436, Computerbooks, 2001.
meg

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.