Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Szoftver-technológia I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK22B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szoftver-technológia I.
A tantárgy neve (angolul): Software Technology I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2e+2gy
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mohácsi László

A tantárgy szakmai tartalma: A Szoftvertechnológia tárgy célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bevezesse a hallgatót a szoftverfejlesztés során használt technikákba és technológiákba. A szoftvertechnológia I. gazdasági és matematikai jellegű példákon vezeti végig a hallgatót C# nyelv elemein, és mutatja be az objektum-orientált paradigma gyakorlati alkalmazását. Felkészít a .NET keretrendszer osztálykönyvtárának és a hozzá tartozó dokumentáció használatára.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, folyamatos félévközi számonkérés alapján. A tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie. Külföldi ösztöndíj esetén a tárgyfelelőssel legkésőbb az első oktatási héten egyeztetni kell. A gyakorlatok látogatása kötelező, a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való távolmaradás. Speciális indok esetén (kórházi kezelés, tartós betegség) a foglalkozások felét meg nem haladó hiányzás mellett a tárgyfelelős pótlási lehetőséget adhat. A foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tárgy teljesítése csak a tárgy újrafelvételével pótolható.

Vizsgakövetelmény: nincs, a tárgy gyakorlati jeggyel zárul

Az értékelés módszere: A félév során 100 pont szerezhető, amely kétféle számonkérési forma részpontjainak összegeként áll elő:

1.) A szemináriumokon írt kis ZH-kból összesen 40 pont szerezhető. A tíz kis zárthelyin egyenként 5-5 pont szerezhető. Összesítéskor a nyolc legjobb pontszámot vesszük figyelembe (5x8=40). Hiányzás esetén a zárthelyi nulla ponttal kerül beszámításra, pótlására lehetőség nincs. A kis ZH-k kérdés csoportjai az előadáson kerülnek kihirdetésre. Elmaradt kis ZH esetén a pontokat arányosan felszorozzuk.
2.) a 7. és a 14. heti szemináriumon számítógépen megoldott zárthelyi dolgozat 30 + 30 pontért. A dolgozathoz segítségként egy kézzel írott A4-es lap használható. A dolgozat idejére a gépterem internet kapcsolata csak a Moodle rendszerre és az SQL szerverre korlátozódik. Igazolt hiányzás esetén a vizsgaidőszakban pótolható. A pótlás időpontja a vizsgaidőszak első munkanapra eső péntekén de. 10 óra.

Ponthatárok:

0-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-75 közepes
76-88 jó
89- jeles

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. A .NET keretrendszer és a Visual Studió fejlesztőkörnyezet bemutatása. A Visual Studio változatai közti különbség. A forráskód feldolgozása (fordítók, értelmezők, köztes nyelvek).
2. Az Objektumorientált és eseményvezérelt programozás elve. Alapvető komponensek használata és speciális vezérlők.
3. Nyelvi elemek (kulcsszavak, változók, literálok, konstansok, névterek) Vezérlési szerkezetek – szekvencia, elágazások, iterációk.
4. OOP mintaalkalmazás építése – képkirakós játék.
5. Adatszerkezetek. Felsorolások, listák, tömbök.
6. Kereső és rendező algoritmusok.
7. Implicit és explicit típuskonverzió. Események kiszolgálása. Boxing-unboxing.
8. Hibakeresés: töréspontok és nyomkövetés példán keresztül.
9. Grafika GDI alapokon. A Graphics osztály. IFS fraktál rajzolása.
10. Rekurzív algoritmusok. Koch görbe rajzolása
11. Események kezelése, delegáltak.
12. Az MVC tervezési minta.
13. Fájlkezelés. Szöveges és bináris állományok írása, olvasása. Karakter kódolások.
14. XML alapok és XML fájlok kezelése. Az XML nyelv, a dokumentum szintaktikája és érvényessége. XML dokumentumokat feldolgozó könyvtári osztályok.

Kompetencia leírása:  Az üzleti-gazdasági igényeknek legjobban megfelelő szoftvertechnológiai megközelítésmegvalósításához, illetve újrafelhasználásához szükséges alapismeretek és képességek

Félévközi ellenőrzések: 10 alkalommal kis ZH, valamint 2 alkalommal számítógépes feladatmegoldásból álló nagy ZH a gyakorlatokon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A feladatok az előadáshoz kapcsolódó gyakorlatokon kerülnek kiadásra. A szoftvertechnológia alkalmazásához szükséges készségek csak alapos gyakorlás, saját tapasztalat révén sajátíthatók el. A tanterv szerinti gyakorlat ehhez csak kiindulópontként szolgál, az ezen túlmenő önálló, folyamatos tanulás, egyéni gyakorlás elengedhetetlen. A rendszeres számonkérés folyamatos visszajelzést ad.

Szak neve: Gazdaságinformatika, Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Reiter, I.: C# jegyzet (http://people.inf.elte.hu/reiter_i/csharp.pdf)

Ajánlott irodalom:

  • a feladatmegoldást levezető szöveges dokumentumok
  • http://csharp.lap.hu/
  • http://dotnet.lap.hu/
  • Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre. (SZAK, 2005)
  • Jones, Bradley L.: C# mesteri szinten 21 nap alatt. (Kiskapu, 2004)
Ajánlott irodalmak:
a feladatmegoldást levezető szöveges dokumentumok
Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre. (SZAK, 2005)
Jones, Bradley L.: C# mesteri szinten 21 nap alatt. (Kiskapu, 2004)
Kötelező irodalmak:
Reiter, I.: C# jegyzet (***URL***)

 
A tantárgy oktatói:

Burka Dávid, Mohácsi László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Burka Dávid, Mohácsi László
G01Gyakorlat2018/19/1Mohácsi László
G09Gyakorlat2018/19/1Mohácsi László
G08Gyakorlat2018/19/1Burka Dávid
G04Gyakorlat2018/19/1Burka Dávid
G03Gyakorlat2018/19/1Mohácsi László
G06Gyakorlat2018/19/1Burka Dávid
G07Gyakorlat2018/19/1Mohácsi László
G02Gyakorlat2018/19/1Burka Dávid
G10Gyakorlat2018/19/1Burka Dávid
G05Gyakorlat2018/19/1Mohácsi László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.