Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Turizmus gazdasági alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ74NCK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Turizmus gazdasági alapjai
A tantárgy neve (angolul): Systems contexts of tourism
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nemes Andrea

A tantárgy szakmai tartalma: A Turizmus gazdasági alapjai tantárgy keretén belül a hallgatók megismerik, és rendszerben látják a turizmus összetevőit, összefüggéseit, működési mechanizmusát, felépítését, piaci jellemzőit. Áttekintjük a turisták által igényelt szolgáltatások rendszerének alkotóelemeit, ezek működését, irányító szervezeteit, a turizmus szereplőinek, érintettjeinek jellemzőit, a turisztikai kereslet és kínálat specifikus vonásait, az érintett egyéni, vállalati és kormányzati szereplők főbb döntéshozatali szabályait, a hazai turizmuspolitika jellemzőit. Célunk, hogy a hallgatók a turizmus nemzetközi és hazai szakirodalmára épülő korszerű, teoretikus ismereteket szerezzenek, amelyekre a praxisorientált képzésük eredményesen alapozható. Hazai és nemzetközi példákkal, esettanulmányokkal alátámasztott előadások – miközben bemutatják a legfontosabb adatokat, trendeket és szervezeteket – a turizmus komplex, gazdasági, társadalmi, területi, környezeti vonatkozásaira és kölcsönhatásaira egyaránt hangsúlyt helyeznek. A kurzus során arra kívánjuk felkészíteni a hallgatót, hogy olyan általános turizmus elméleti és gazdaságtani alapokat szerezzenek, amelyek segítségével turisztikai tanulmányaikat eredményesen folytathatják.

Évközi tanulmányi követelmények: Prezentáció tartása a szemináriumon (30%)

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Hallgatók az előadáson elhangzott és a szakirodalommal kiegészített ismereteikből írásbeli vizsgán számolnak be, ennek súlya a végső vizsgajegyben 70%, a szemináriumon tartott kiselőadásért megszerezhető pontok súlya a végső érdemjegyben 30%. A végső érdemjegy megszerzése feltételezi, hogy mind az írásbeli vizsga, mind pedig a kiselőadás értékelése egyenként eléri az 50%-os teljesítményt.

Tananyag leírása: 1. Bevezetés a turizmusgazdaság alapjaiba. A turizmus fogalma.
2. A turizmus kategorizálása, osztályozása.
3. A turisztikai kereslet motivációi. A turisztikai magatartás és az utazási döntés.
4. A turizmus kínálati rendszere. Az attrakciók, turisztikai infra- és szuprastruktúra
5. A turizmus rendszere.
6. A turizmus fejlődéstörténete
7. Aktuális trendek a turisztikai termékfejlesztésben
8. A turizmus gazdasági hatásai. A turizmus szatellit számlák rendszere.
9. A turizmus a nemzetközi gazdaságban.
10. Versenyképesség a turizmusban.
11. A turizmus társadalmi-kulturális hatásai.
12. A turizmus természeti hatásai. Fenntartható turizmus.
13. Állami szerepvállalás a turizmusban. Turizmuspolitika.
14. Hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek. Félév végi összefoglalás.

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely bármely probléma kapcsán elősegíti a hallgató számára a turizmus komplex megközelítését. Mindemellett a turizmusipar működésével kapcsolatos fogalomrendszerben való sikeres eligazodást is elsajátítandónak tartjuk. A hallgató képessé válik arra, hogy a szakmai kommunikációhoz szükséges nomenklatúrát ezen és az erre épülő kurzusok keretében elsajátítsa.

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgató egy szabadon választott, a szeminárium vezetővel egyeztetett turisztikai trendből prezentációt készít, amelyet 20 percben bemutat, résztvesz a témával kapcsolatos vitában.

Szak neve: Turizmus-vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Michalkó Gábor (2012): Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 266.
  • • Az előadások anyaga.
  • • Nemes Andrea (2015): Turizmusgazdaságtan. Kézirat

Ajánlott irodalom:

  • • Puczkó László – Rátz Tamara (2002): A turizmus hatásai, Aula Kiadó, Budapest
  • • Nemes Andrea (2009): Az állam szerepe a turizmusban. Vezetéstudomány, 40. évfolyam, 5. szám, pp. 53-67.
  • • Nemes Andrea (2008): A turizmus gazdasági jelentősége nemzeti és regionális szinten. Társadalom és gazdaság 30. évfolyam, 2. szám, pp. 285-296.
  • • Stephen J. Page (2009): Tourism management. Butterworth-Heinemann
  • • Bieger, T.(2004): Tourismuslehre: ein Grundriss. 2. Auflage
  • • Cooper, C. et al. (2000): Tourism. Principles and Practice. Longman
Ajánlott irodalmak:
Puczkó László - Rácz Tamara (2002): A turizmus hatásai, Aula Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nemes Andrea (2009): Az állam szerepe a turizmusban. Vezetéstudomány, 40. évfolyam, 5. szám, pp. 53-67.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Nemes Andrea (2008): A turizmus gazdasági jelentősége nemzeti és regionális szinten. Társadalom és gazdaság 30. évfolyam, 2. szám, pp. 285-296.
: Elérhető az egyetemi hálózaton
Stephen J. Page (2009): Tourism management. Butterworth-Heinemann
Megtalálható a Központi Könyvtárban,
Bieger, T.(2004): Tourismuslehre: ein Grundriss. 2. Auflage
Cooper, C. et al. (2000): Tourism. Principles and Practice. Longman
Kötelező irodalmak:
Michalkó Gábor (2012): Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 266.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Az előadások anyaga.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.