Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Közszolgálati szervezetek vezetése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VE81NAV17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közszolgálati szervezetek vezetése
A tantárgy neve (angolul): Public Sector Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: csak őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Drótos György

A tantárgy szakmai tartalma: A fejlett országokhoz hasonlóan – bár némi fáziskéséssel – hazánkban is egyre jobban érvényesül az üzleti szférában már bevált vezetés- és szervezetelméleti megközelítések, menedzsmenttechnikák alkalmazása a közszolgálati szervezeteknél.
A közszolgálati célrendszerek kialakítása komplex feltételrendszerben és gyakran politikai erőtérben zajlik makro (szakpolitikai) és mikro (intézményi) szinten egyaránt. A jelen tárgy keretében a résztvevők mindenekelőtt a közszektorbeli stratégiaalkotás mikroszintű megközelítéseit, szintjeit és azok kapcsolódását ismerik meg. Megértik a stratégiaalkotás jelentőségét az intézmények irányításában, és elsajátítják azokat a módszereket és technikákat, amelyek a stratégiaalkotás folyamatát támogatják. A hazai és külföldi jogi szabályozások és legjobb gyakorlatok megismerésével, illetve esettanulmányok és szituációs játékok révén belehelyezkednek a stratégiai menedzsment napi gyakorlatába, „átélik” a stratégiaalkotás izgalmát és nehézségeit.
A közszolgálati szervezetek működése leginkább működési folyamataikon és szervezeti felépítésükön keresztül érthető, illetve reformálható meg. A tárgy célja megismertetni a résztvevőkkel a folyamatmodellezés és -átalakítás módszertanát, az erőforrások és teljesítmények folyamatokhoz rendelését – közszolgálati környezetben. Az üzleti és a közszolgálati szektorban egyaránt alkalmazott szervezési technikák bemutatásával a tárgy célja a résztvevők felkészítése a költséghatékonyabb és eredményesebb közszolgálati működés kereteinek kialakítására.
A tantárgy gyakorlatorientált, azaz az egyetemi és a meghívott előadók a valós életben alkalmazott eszközökkel ismertetik meg a hallgatóságot, azonban a kurzus során a szükséges elméleti ismeretek átadására is sor kerül.

Évközi tanulmányi követelmények: : az órák rendszeres látogatása, aktív egyéni és csoportos részvétel

Vizsgakövetelmény: a tárgy írott anyagai és az előadások, foglalálkozások anyagai

Az értékelés módszere: A hallgatók teljesítményét a foglalkozásokon való aktivitásuk alapján értékelik az oktatók. Az oktatók az egyes szemináriumokon a jelen tantárgyi útmutatóban megjelölt kötelező szakirodalomból kisdolgozatot íratnak, értékelik a hallgatók egyéni és csoportos teljesítményét.

RENDSZERES ÓRALÁTOGATÁS ÉS AZ ÉRDEMJEGY MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
A hallgatói teljesítmények értékelésének bázisa az órai évközi munka. Hallgatóinktól elvárjuk, hogy felkészült és aktív szereplői legyenek a tantárgynak. A szemináriumokon számon kérjük az előadások anyagát, a tárgy kötelező irodalmának aktuális részeit, az előzetes felkészülést igénylő esettanulmányokat és egyéb feladatok kapcsán elvégzendő munkát. A hallgatói felkészültséget esetenként egyéni órai írásos beszámolókkal, részben csoportosan megoldandó feladatok értékelésével, jórészt egyéni feleletek minősítésével mérjük. (Az oktatók ez utóbbi esetében a hallgatói névsor alapján véletlenszerűen szólíthatják fel a hozzászólókat.) Hetenként átlagosan 5 pont szerezhető, ebből 1-1 pont az órákon való megjelenéssel, 3 pont az egyéni hozzászólásokkal, rövid órai dolgozatokkal és csoportmunkával. Így a félév során minden hallgatónak elvileg 70 pont megszerzésére biztosítunk lehetőséget. Az évközi órai munkával maximum 50 pont szerezhető. A következő ponthatárok jelölik ki a megajánlott érdemjegyeket:

44-50 pont - jeles
38-43 pont - jó
32-37 pont - közepes
26-31 pont - elégséges
0-25 pont - elégtelen

Az órai munkával elért érdemjegyet a következőképpen javíthatják a hallgatók:
1. Az elégtelennél jobb osztályzatokat szóbeli vizsgával, ahol maximum egy jeggyel javítható az évközi teljesítménnyel kialakult érdemjegy.
2. Az elégtelen osztályzatokat szintén szóbeli vizsgával (ismétlővizsgával), ahol maximális (teljesítmény) pontszám esetén is legfeljebb közepes jegy érhető el. A szóbeli ismétlővizsgán tehát maximum 37 pont szerezhető. A vizsgán a tárgy előadásainak, szemináriumainak ismeretei, valamint a kötelező irodalom kerül számonkérésre.

EGYÉNI TANREND
Alternatív, választható tárgy esetében:
A tantárgy egyéni tanrend keretében nem, csak tárgyelfogadással teljesíthető. Alapszakos képzésben szerzett érdemjegyet nem fogadunk el.
A tárgyat kötelezően hallgató diákok számára:
A dékáni engedélyt kapott – külföldön tanuló – hallgatók a kedvezményes tanulmányi rend keretében az évközi órai munkát teljes egészében – a vizsgaidőszakban – szóbeli vizsgával pótolhatják. Az engedélyt, a külföldi tanulmányokat igazoló dokumentumot a tárgy Moodle-oldalára kell feltölteni, amennyiben a kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó döntés nem jelenik meg a neptunrendszerben.

Tananyag leírása: A szemináriumokhoz köthető kötelező irodalmakat az egyes foglalkozásoknál találják.
A tárgy átfogó, ajánlott irodalma David Osborne – Peter Hutchinson: A kormányzás ára – Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején (Alinea Kiadó, IFUA Horváth & Partners, Budapest, 2006.)
A tárgy ajánlott internetes portálja: http://www.kozszolgalatimenedzsment.hu/
Az egyes témákhoz tartozó válogatott előadás fóliák és minden tárggyal kapcsolatos információk a tantárgy moodle oldalán lesznek megtalálhatóak a félév során.
Fontos! A kurzus során azt feltételezzük, hogy a hallgatók mind a Dobák M. – Antal Zs. [2010]: Vezetés és szervezés. Aula Kiadó, Budapest, mind az Antal Zs. – Drótos Gy. – Kováts G. – Kiss N. T. – Révész É. E. – Varga-Polyák Cs. [2007]: Közszolgálati szervezetek vezetése. Jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Budapest könyvet, illetve jegyzetet olvasta és a megtanulta.

Órarendi beosztás: 1. Új irányzatok a közmenedzsmentben (NPM, NPG, NPS, Whole-of-governance, cooperative governance)
2. A közigazgatás stratégiai céljai
Demokrácia, jogállamiság, méltányosság, eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság
3. Teljesítmény a közszférában
Jó Állam Index (gyakorlati feladat)
4. Ágazati stratégiaalkotás a közoktatásban
5. Együttműködési stratégia – együttműködés a közszolgáltatást nyújtó szervezet és a közszolgáltatás igénybevevői között
6. A kormányzati stratégiai irányítás új rendszerének bemutatása
7. Minőségbiztosítási rendszerek a közszférában: a Common Assessment Framework bemutatása
8. Hálózatok a közszférában
9. Intézmény- és társaságcsoportok a közszférában az egészségügy példáján
10. A verseny és a piac szerepe a közszférában
Egy egyetemi PPP-projekt története
Az intézményi struktúra átalakításának lehetséges modellje
11. Folyamatmodellezés és -módszertan
Folyamatszervezési tapasztalatok egy közszolgálati szervezet példáján keresztül
12. Az információrendszerek mint a közszféra stratégiai erőforrásai
13. Emberierőforrás-menedzsment rendszerek a közszektorban
14. Teljesítménymérés és kontroll a közszektorban

Kompetencia leírása: A kurzus végeztével a résztvevők képessé válnak:
 megalapozott és progresszív intézményi stratégiák megalkotására;
 ennek során az intézményközi és intézményen belüli érdekek összehangolására;
 a stratégiák akciókká és programokká bontására;
 mindezek kommunikálására és a stratégiavezérelt irányítás napi szintű gyakorlására;
 folyamatok és szervezeti struktúrák modellezésére, elemzésére;
 kvázi-autonóm közszolgálati ügynökségek, illetve egységesen irányított intézményrendszerek kiépítésére, támogató folyamatai méretgazdaságos megszervezésére;
 intelligens választásra különböző folyamatszervezési megközelítések és szervezeti formák között, és az átalakítás megvalósítására;
 élenjáró folyamatszervezési módszertanok alkalmazására;
 teljesítményelvárások megfogalmazására a folyamatokra vonatkozóan, folyamatfelelősi rendszer kiépítésére;
 kritikus folyamatok szabályszerű és fennakadásmentes működtetésére;
 az emberierőforrás-menedzsment közszolgálati sajátosságainak kezelésére;
 az információtechnológia stratégiai erőforrásként való kezelésére;
 az ágazati és intézményi teljesítménymenedzsment módszertanok alkalmazására.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: szemináriumokon kerülnek meghatározásra

Szak neve: közgazdálkodás és közpolitikai mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Kötelező és ajánlott irodalom:
 • Osborne S. P., Radnor Z., Nasi G. 2012. A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. The American Review of Public Administration, Vol. 43, No. 2, pp. 135-158. (kötelező)
 • Dan, S., & Pollitt, C. (2014). NPM Can Work: An optimistic review of the impact of New Public Management reforms in central and eastern Europe. Public Management Review, (ahead-of-print), 1-28. (ajánlott)
 • Rosta, M. 2012. NPM avagy innováció a közszolgálatban. Megjelent: Szabó, K. – Hámori, B. (szerk.): Innovációs verseny. Esélyek és korlátok. Aula Kiadó, Budapest. 367-396. old. (ajánlott)
 • Denhardt, R. B. – Denhardt, J. V. 2000. The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, pp. 549-559. (kötelező)
 • Rosta, M. 2012. Az új közszolgálati menedzsment célja. Társadalomkutatás, 30. évf., 2. szám, 169-185. old (ajánlott)
 • Bovaird, T. – Löffler, E. (eds): Public Management and Governance (Routledge, London, 2009), Chapters 10, 11
 • Radó P. 2007. A szakmai elszámoltathatóság biztosítása a magyar közoktatásban Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 12. sz. pp.3-40. Letölthető: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00119/2007-12-ta-Rado-Szakmai.html
 • Ajánlott: Radó P. 2013. A gyerekek teljesítményének drámai romlása várható. Népszabadság interjú, 2013. szeptember 1. Letölthető: http://nol.hu/belfold/a_gyerekek_teljesitmenyenek_dramai_romlasa_varhato
 • Verschuere, B. - Brandsen, T. – Pestoff, V. 2012. Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda. Voluntas, Vol. 23, No. 4, pp. 1083–1101. (kötelező)
 • Joyce, P. 2001. Strategic management for the public services. Open University Press, Philadelphia, PA, first chapter (kötelező)
 • 38/2012. (III. 12.) Korm. Rendelet a kormányzati stratégiai irányításról (ajánlott)
 • A. Vakalopoulou, M., Tsiotras, G., & Gotzamani, K. (2013). Implementing CAF in public administration. Benchmarking: An International Journal, 20(6), 744–764. doi:10.1108/BIJ-10-2011-0080
 • CAF 2013 modell. Fejlesztési módszertan. Letölthető: https://caf.kim.gov.hu/dc_caf.dll/#PAGE (ajánlott)
 • Szabó, K. [1999]: Hálózatok hiperversenyben - Vállalatok szétesése molekuláris egységekre és összekapcsolódásuk. Vezetéstudomány, 30. évf. 1. sz. 15. oldal
 • Papházi, T. – Rozgonyi, T. [2007]: Háttérintézmények a teljes átalakulás szélén. Társadalomkutatás 25, 4, 419–465
 • Rozgonyi, T. – Török, L. G. [2008]: Közigazgatási reformhoz kapcsolódó átszervezések megítélése minisztériumi és háttérintézményi munkatársak körében. Társadalomkutatás 26, 2, 143-165.
 • Dr. Báger Gusztáv (szerk.) [2007]: A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok, Állami Számvevőszék, I-III. fejezet
 • Osborne, D. – Hutchinson, P. [2006]: A kormányzás ára. Alinea-IFUA. 4. rész (Okosabb menedzsment)
 • Varga-Polyák Csilla: Közigazgatási szervek működési folyamatai és IT támogatása. Moodle rendszerből letölthető.
 • Kiss N. – Révész É.: Teljesítménymenedzsment a közszektorban. In: Közszolgálati szervezetek vezetése. Jegyzet, BCE, Budapest.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Dan, S., & Pollitt, C. (2014). NPM Can Work: An optimistic review of the impact of New Public Management reforms in central and eastern Europe. Public Management Review, (ahead-of-print), 1-28. (ajánlott)
Rosta, M. 2012. NPM avagy innováció a közszolgálatban. Megjelent: Szabó, K. – Hámori, B. (szerk.): Innovációs verseny. Esélyek és korlátok. Aula Kiadó, Budapest. 367-396. old. (ajánlott)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
38/2012. (III. 12.) Korm. Rendelet a kormányzati stratégiai irányításról (ajánlott)
Elérhető az egyetemi hálózaton.
CAF 2013 modell. Fejlesztési módszertan.
Rosta, M. 2012. Az új közszolgálati menedzsment célja. Társadalomkutatás, 30. évf., 2. szám, 169-185. old (ajánlott) Bovaird, T. – Löffler, E. (eds): Public Management and Governance (Routledge, London, 2009), Chapters 10, 11
Ajánlott: Radó P. 2013. A gyerekek teljesítményének drámai romlása várható. Népszabadság interjú, 2013. szeptember 1.
Kötelező irodalmak:
Osborne S. P., Radnor Z., Nasi G. 2012. A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. The American Review of Public Administration, Vol. 43, No. 2, pp. 135-158. (kötelező)
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Denhardt, R. B. – Denhardt, J. V. 2000. The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, pp. 549-559. (kötelező)
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Radó P. 2007. A szakmai elszámoltathatóság biztosítása a magyar közoktatásban Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 12. sz. pp.3-40.
Verschuere, B. - Brandsen, T. – Pestoff, V. 2012. Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda. Voluntas, Vol. 23, No. 4, pp. 1083–1101. (kötelező)
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Joyce, P. 2001. Strategic management for the public services. Open University Press, Philadelphia, PA, first chapter (kötelező)
A. Vakalopoulou, M., Tsiotras, G., & Gotzamani, K. (2013). Implementing CAF in public administration. Benchmarking: An International Journal, Vol.20, No.6, 744–764. doi:10.1108/BIJ-10-2011-0080
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Szabó, K. [1999]: Hálózatok hiperversenyben - Vállalatok szétesése molekuláris egységekre és összekapcsolódásuk. Vezetéstudomány, 30. évf. 1. sz. 15. oldal
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Papházi, T. – Rozgonyi, T. [2007]: Háttérintézmények a teljes átalakulás szélén. Társadalomkutatás 25, 4, 419–465
Rozgonyi, T. – Török, L. G. [2008]: Közigazgatási reformhoz kapcsolódó átszervezések megítélése minisztériumi és háttérintézményi munkatársak körében. Társadalomkutatás 26, 2, 143-165.
Dr. Báger Gusztáv (szerk.) [2007]: A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok, Állami Számvevőszék, I-III. fejezet
Osborne, D. – Hutchinson, P. [2006]: A kormányzás ára. Alinea-IFUA. 4. rész (Okosabb menedzsment)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Varga-Polyák Csilla: Közigazgatási szervek működési folyamatai és IT támogatása. Moodle rendszerből letölthető.
Kiss N. – Révész É.: Teljesítménymenedzsment a közszektorban. In: Közszolgálati szervezetek vezetése. Jegyzet, BCE, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.