Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Információmenedzsment a közszektorban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VE81NDK11M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Információmenedzsment a közszektorban
A tantárgy neve (angolul): Information Management in the Public Sector
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: kétévente tavasszal (2018, 2020...)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező tárgy a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Közintézményi menedzsment szakirányán, válaszható tárgy a Gazdálkodástudományi Kar mesterszakjain
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Drótos György

A tantárgy szakmai tartalma: 

A hallgatók megismerik az információmenedzsment alapfogalmait, az informatikai alkalmazások főbb gyakorlati típusait, az informatikai területet érintő tipikus problémákat. A közszolgálati intézmények előtt álló kihívások rámutatnak arra, hogy miért fontos a stratégiai szemlélet térnyerése az informatikai területen is. A technológiák közül kiemelt figyelmet kap az integrált ügyviteli rendszer, a folyamatvezérlő és a tudásmenedzsment alkalmazások, a térinformatika, az e-kormányzat és a vezetői információs rendszerek kérdésköre.

A hallgatók a félév során megismerik a közszolgálati informatika hagyományos megszervezésének problémáit és újszerű szervezeti kereteit. Az informatikai projektek tervezésének és megvalósításának, valamint a rendszerek üzemeltetésének az üzleti szektorban már sikerrel alkalmazott módszereit tanulmányozva a hallgatók képessé válnak az informatika tudatos és eredményes alkalmazására.

Évközi tanulmányi követelmények: 

1. Csoportos házi dolgozat egy szabadon választott nem üzleti szervezet informatikájáról (50%)

A munkának értékelő elemzést és javaslatokat is kell tartalmaznia a választott nem üzleti szervezet informatikai rendszereihez és információmenedzsment megoldásaihoz kapcsolódóan. A tanulmányt a vizsgált szervezet általános bemutatásával kell indítani, illetve először átfogóan kell értékelni, hogy az informatika milyen szerepet játszik az adott szervezet stratégiai céljainak elérésében és napi működésének támogatásában. A dolgozatot 3-4 fős csoportokban kell elkészíteni, az utolsó oldalon feltüntetve a csoporttagok által ténylegesen elvégzett feladatokat és hasznos közreműködésük százalékos arányait. Az elkészített beszámolót a tárgy Moodle-oldalán kell feltölteni pdf formátumban legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig. Minden nap késés automatikusan 5 ponttal csökkenti az elérhető maximális pontszámot (50 pont).

A beszámoló formai követelményei a következők (ezek hiányában a beszámoló értékelhetetlennek minősíthető):
- fedőlap a feladat és a csoporttagok feltüntetésével;
- a fenti részeket jól beazonosítható módon tükröző felépítés;
- alapesetben kb. 15-20 oldal tartalmi terjedelem (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek nélkül);
- másfeles sorköz, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret;
- megfelelő szövegközi hivatkozás;
- tartalomjegyzék, oldalszámozás, számozott fejezetek és irodalomjegyzék (a belső anyagokra is hivatkozni kell)
A helyszínválasztáshoz és a dolgozat elkészítéséhez konzultáció vehető igénybe, ehhez email-ben kell a tárgyfelelősnél időpontot kérni.

2. Év közi házi feladatok (50%)

A félév során az egyes foglalkozásokhoz kiscsoportos előadások és házi feladatok kapcsolódnak. Előbbire a félév elején lehet vállalkozni, utóbbiakat a Moodle-rendszerben kell feltölteni a megadott határidőig.

3. Rendszeres óralátogatás (+5%)

A tantárgy céljainak eléréséhez elengedhetetlen a félév foglalkozásain való részvétel. Az előadás prezentációk nem tartalmaznak minden információt, azért a részletes jegyzetelés erősen ajánlott. A foglalkozásokon a TVSZ 21 § (3) bekezdése szerinti pozitív katalógust vezetünk. Az adott előadáson való részvétel elismeréséhez maximum 10 perces késés lehetséges. Hosszabb igazolt távollétet előre elektronikus levélben kell jelezni a tantárgyfelelősnek.

Vizsgakövetelmény: 
Az érdemjegy az évközi tanulmányi követelmények alapján alakul ki (folyamatos számonkérés). Az elégtelen eredmény a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgán javítható, ahol közepesnél jobb eredmény már nem érhető el.

Az értékelés módszere: 

Az érdemjegyet a következő ponthatárok alakítják:

44-50 pont jeles
38-43 pont jó
32-37 pont közepes
26-31 pont elégséges
0-25 pont elégtelen

Tananyag leírása: 
A tantárgy tananyagának fő elemét a foglalkozásokon elhangzottak és az ezekről a Moodle rendszerbe feltöltésre kerülő PDF emlékeztetők jelentik. Az előadásokhoz kapcsolódóan kötelező és ajánlott írott tananyagot jelölünk ki: részben egy könyvesboltokban és könyvtárban hozzáférhető szakkönyvből, részben pedig a Moodle-be feltöltött olvasmányokból.

Órarendi beosztás: 
A foglalkozások keddenként 8.00-tl 11.00-ig vannak (két idsáv). A foglalkozások helye: E307. FIGYELEM! EZ AZ INFORMÁCIÓ A 2013/14/1 FÉLÉV ÁLLAPOTÁT TÜKRÖZI!

Kompetencia leírása: 
A tantárgy elvégzésével a hallgatók képesek lesznek azonosítani és jellemezni a közszolgálati szektor szervezeteinek legfontosabb információrendszer típusait. Emellett meg tudják ítélni, hogy egy közszervezet számára adott külső és belső feltételek mellett milyen új információtechnológiák bevezetése jelentheti a legnagyobb emelőhatást, illetve melyek ugyanazen technológiáknak a legfontosabb kockázatai és ezeket hogyan lehet minimalizálni. Alkalmassá válnak értékesen közreműködni közszolgálati IT stratégiák, IT bevezetési projekttervek, illetve az IT funkció szervezetének kialakítására vonatkozó koncepciók elkészítésében (utóbbiba beleértve az insourcing-outsourciing kérdések elemzését is). Emellett hasznos résztvevőivé tudnak válni különböző IT megvalósítási projekteknek (mindenekelőtt a közszervezetek vonatkozásában). Képessé válnak közszolgálati IT rendszerek komplex értékelésére, különös tekintettel az internetes e-kormányzati megoldásokra.

Félévközi ellenőrzések: 
A teljesítmények félévközi ellenőrzése folyamatos. Ennek elsődleges eszközei a "az évközi tanulmányi követelmények" pont alatt bemutatott 2. és 3. teljesítményértékelési csatorna.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A csoportos és egyéni munkára egyaránt figyelmet fordítunk. Utóbbi elsődleges eszközei a "az évközi tanulmányi követelmények" pont alatt bemutatott 2. és 3. teljesítményértékelési csatorna.

Szak neve: 
Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
Vezetés és szervezés mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Drótos György: Információrendszerek a közszektorban. In: Antal Zsuzsanna - Drótos György - Kiss Norbert Tamás - Kováts Gergely - Révész Éva Erika - Varga Polyák Csilla (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése. Aula Kiadó, Budapest
  • Varga-Polyák Csilla: E-kormányzat. In: Antal Zsuzsanna - Drótos György - Kiss Norbert Tamás - Kováts Gergely - Révész Éva Erika - Varga Polyák Csilla (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése. Aula Kiadó, Budapest
  • Varga-Polyák Csilla (2013): Közigazgatási szervezetek működési folyamatai és IT támogatása. Jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Budapest.
  • Drótos György (2013): Tudásmenedzsment. Jegyzet az Integritás tanácsadó továbbképzési szak azonos nevű tárgyához. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.
  • Móricz Péter - Drótos György:- Gast Károly (2004): Magyar Elektronikus Könyvtár (A és B rész) esettanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Budapest.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Drótos György

Utolsó módosítás: 2019-01-11 11:00:02

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Drótos György
E_GkarElmélet2018/19/2Dr. Drótos György
G_GkarGyakorlat2018/19/2Dr. Drótos György
EElmélet2018/19/2Dr. Drótos György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.