Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Emberierőforrás-menedzsment a közszolgálatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VE81NDK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Emberierőforrás-menedzsment a közszolgálatban
A tantárgy neve (angolul): Human Resource Management in the Public Sector
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: kétévente tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Primecz Henriett

A tantárgy szakmai tartalma: Ma már a magyarországi üzleti szférában is széles körben elterjedtnek tekinthetőek az emberierőforrás-menedzsment rendszerek. Vajon milyen mértékben lehetséges és kívánatos ezen rendszerek és módszerek, megoldások illetve az ezek mögött meghúzódó szemléletmód elterjesztése, térnyerése a közszféra munka és tudásintenzív közegében? A tárgy célja – alapvetően e kérdésekre keresve a választ – az
emberierőforrás-menedzsment alapfogalmainak, módszereinek bemutatása és elemzése a (magyarországi) közszféra kontextusában.

Évközi tanulmányi követelmények: Lásd az értékelés módszere pontot!

Vizsgakövetelmény: Lásd az értékelés módszere pontot!

Az értékelés módszere: A tárgyban évközi teljesítménymérés zajlik, ezért a szemináriumokon, előadásokon elvárt a jelenlét. Év végi vizsga nincs, az évközi munka utólag nem pótolható. A hallgatók teljesítményét az alábbi beszámolási csatornákon értékeljük:

Oxfordi vita: A félév során négy alkalommal oxfordi vitára kerül sor. Az oxfordi vitán két csoport érvel előzetes felkészülés alapján előre meghatározott tételmondat(ok) mellett/ellen. A félév során minden hallgatónak (legalább) egy alkalommal részt kell vennie az egyik érvelő csoportban.

Szektorprezentáció: a félév végén egy-egy előzetesen meghatározott közszolgálati szektor (pl. közoktatás, egészségügy, rendvédelem, igazságszolgáltatás, színházak stb.) emberi erőforrás gyakorlatát kell csoportos felkészülésre alapozva átfogóan bemutatni. A prezentáció célja, hogy a félév során külön-külön tanulmányozott emberi erőforrás rendszereket összefüggéseiben, konkrét kontextusban is láthassuk. A szektorprezentációhoz elvárt a témában rendelkezésre álló írott források feltárása. A személyes interjúkkal folytatott információgyűjtést bátorítjuk és támogatjuk.

Órai munka és jelenlét: a szemináriumokon, előadásokon való jelenlét, és az azokon való aktív, tartalmas és építő jellegű közreműködést értékeljük.

Tananyag leírása: Az előadásokra és szemináriumokra való felkészüléshez szükséges irodalmakat a félév során folyamatosan tesszük közzé a tárgy honlapján. A tárgy tananyagát képezik továbbá az előadáson és szemináriumon elhangzottak is.

Órarendi beosztás: A tárgy formális oktatása előadás és szeminárium keretében történik. Az előadások egy részén az emberierőforrás-rendszerek (az üzleti szférában is jellemző) általános
bemutatására kerül sor. Az előadások fennmaradó részében, illetve a szemináriumokon az emberierőforrásrendszerek közszférabeli sajátosságait beszéljük meg oktatói és hallgatói prezentációkon, közös vitákon és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A félév során elvárt a folyamatos munka, mert a tárgyban évközi teljesítménymérés zajlik.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Minden feladatot csoportban kell megoldani.

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokra és szemináriumokra való felkészüléshez szükséges irodalmakat a félév során folyamatosan tesszük közzé a tárgy honlapján. A tárgy tananyagát képezik továbbá az előadáson és szemináriumon elhangzottak is.

Ajánlott irodalom:

  • Bokor Attila - Szőts-Kovács Klaudia - Csillag Sára (2014): Emberi erőforrás menedzsment. Nemzedékek Tudása Kiadó, Budapest.
  • Bakacsi Gyula - Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor (2006): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest.
  • Poór József – Karoliny Mártonné (2005): Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. Módszertani kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest.
  • Kováts Gergely (2011): Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. In: Antal Zsuzsanna - Drótos György - Kiss Norbert - Kováts Gergely - Révész Éva – Varga-Polyák Csilla: Közszolgálati szervezetek vezetése. Aula Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Sebők Marianna, Dr. Takács Sándor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Sebők Marianna
EElmélet2018/19/2Dr. Takács Sándor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.