Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Vállalatgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kazainé Ónodi Annamária

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy alapvető ismereteket adjon a vállalatról, működéséről és működésének elvi alapjairól. A vállalatgazdaságtan sokoldalúan, több tudományterület oldaláról közelít a vizsgálat tárgyához. A tantárgy a vállalatot és annak működését a felső vezetés nézőpontjából mutatja be. Az oktatásban tárgyalásra kerülnek azok az összefüggések, melyek a vállalat környezettel való kapcsolatában jelennek meg. A stratégia keretébe ágyazva vizsgálatra kerülnek a tevékenységi funkciók (pl. marketing, logisztika), és szó esik azokról a napjaink világgazdaságában észlelhető folyamatokról, melyek már a jövőbeni fejlődés irányait jelölik ki.

Évközi tanulmányi követelmények: - Egy otthoni esetfeldolgozás több tárgyalt tankönyvfejezet ismeretanyagához kapcsolódóan
- Két röpdolgozat
- Órai részvétel
A szemináriumi részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: 
vizsgajegy

Az értékelés módszere: 
Röpdolgozat – 20%, otthoni esetfeldolgozás – 20%, órai teljesítmény – 10%, félévvégi vizsga – 50%

Tananyag leírása:  1. hét: Vállalatgazdaságtan – üzleti vállalkozás – vállalat
2. hét: A vállalat mint szervezet
3. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben I. – a piac
4. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben II. – az állami szerepvállalás, az EU és a globalizáció
5. hét: A vállalati stratégia alapjai
6. hét: Stratégiai magatartás a gyakorlatban
7. hét: Marketing
8. hét: Innováció
9. hét: Az emberi erőforrás gazdálkodás
10. hét: Az információ mint erőforrás
11. hét: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje – logisztika és termelés
12. hét: Vállalati pénzügyek
13. hét: Stratégiai menedzsment
14. hét: A hazai vállalati stratégiák

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A hallgatók a félév végére képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan alapvető fogalmainak szabatos megfogalmazására és értelmezésére. Megszerzett ismereteik segítségével képesek lesznek egy-egy gazdasági szakmai sajtóban szereplő gyakorlati példát elemezni és interpretálni.

Félévközi ellenőrzések:  Két röpdolgozat – 5-7. hét, illetve 11-13. hét,
Két otthoni eset beadás – 10-11. hét.
Pontos időpontok megadása az első szemináriumon

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév során több témakörhöz (tankönyvfejezethez) kapcsolódóan minden szemináriumi csoportban legalább egy olyan rövid esetleírást adunk kérdésekkel a hallgatóknak, amelyeket megszerzett ismereteikkel elemezniük és értékelniük kell. Az egyes esetek megoldása min. 2, max. 5 oldal terjedelmű. Az eset feldolgozására egy hét áll a hallgatók rendelkezésére. A határidők az első szemináriumon kerülnek kihirdetésre.
A fenti számonkérési megoldással az a célunk, hogy a hallgatót ösztönözzük ismereteik szintetizálására és gyakorlati alkalmazására

Szak neve:  Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus és vendéglátás
Gazdaságinformatikus
Alkalmazott közgazdaságtan
Közszolgálati közgazda
Gazdaságelemzés
Emberi erőforrás
Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008 4., átdolgozott kiadás

Ajánlott irodalom:

  • Előadáson és szemináriumon kerül kihirdetésre
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008 4., átdolgozott kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.