Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Döntési technikák
A tantárgy neve (angolul):Decision Techniques
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:mindkét félévben évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Gáspár Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a diákok számára a gyakorlatban használható ismeretanyagot, eszköztárat, módszertani segítséget nyújtson a problémafeltáráshoz, a döntés-előkészítéshez és a problémamegoldáshoz. A kurzus során érzékeltetni kívánjuk a rendelkezésre álló módszerek sokféleségét, valamint a megfelelő döntési technikák kiválasztásának fontosságát és nehézségeit. Célunk az ún. soft skillek fejlesztése és a problémamegoldó képesség tapasztalati úton történő elmélyítése. Hangsúlyozni fogjuk a többszempontúság fontosságát, amely vonatkozik egyrészt a gondolkodásmódra (több szereplő, értékítélet, kontextus stb. érvényesítése); másrészt arra, hogy forrásként több diszciplínára épül a tárgy; harmadrészt pedig a módszerek alkalmazhatóságának széles skálájára. A kurzus egyéni és csoportos formában tapasztalati tanulásra épít, és reflektív gondolkodásra, asszertív kommunikációra, együttműködésre és önálló problémamegoldásra kíván ösztönözni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy közösségi, vállalati, társadalmi, környezeti problémák megoldásáról szól, és ezáltal erősíti a diákok felelősségvállalását, aktív részvételét a körülötte zajló folyamatokban, így segítve a társadalmi és ökológiai fenntarthatóság szempontjait is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a
• probléma-feltárás; a döntés-előkészítés módszereit, technikáit;
• egyéni és csoportos visszajelzés, reflexió technikáit;
• problémamegoldási folyamat lépéseit és eszközeit;
• rövid csoportos projekt megvalósításának eszközeit;
• csoportos működés mechanizmusait;
• döntések morális és kulturális beágyazottságának felismerését segítő technikákat
• a döntések sikerességének, értékelésének módszereit.

Miképp tanítjuk?
Teszt; jegyzet, videók; diasorok; cikkek; saját adatgyűjtés, heti rendszerességgel személyes/csoportos visszajelzés az oktatótól.


Képesség:
• prezentációs és kommunikációs képesség;
• több szempontot, nézőpontot figyelembe vevő komplex problémamegértés és megoldás képessége
• tudásátadás, csoportos facilitálás képessége;
• önálló, felelős munkavégzés képessége;
• eredmények/sikeresség mérése révén következtetések levonása, rendszerezés és értelmezés képessége;
• csoportos együttműködés képessége;
• projekt megtervezésének és megvalósításának képessége
• asszertív kommunikációra, dialógusra, aktív, értő figyelemre és visszajelzésre képes;

Mivel tanítjuk?
Csoportos akció tervezése, megvalósítása, bemutatása; egyéni és csoportos napló készítése; facilitálás, konzultáció.


Attitűd:
• kritikai gondolkodás;
• különböző nézőpontok elismerése, többszempontúság;
• társadalmi - környezeti problémák iránti érzékenység;
• reflektív gondolkodásmód;
• aktív állampolgár, felelős döntéshozó
• csoportban együttműködő
Hogyan „tanítjuk”?
Tapasztalati tanulás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: