Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi vállalatgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi vállalatgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Alapszakon: mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, vállalatgazdaságtan, stratégia
A tantárgy típusa: kötelezõ szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Czakó Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a vállalatok nemzetközivé válásának formáival, indítékaival és magyarázataival, valamint nemzetközi mûködésük sajátosságaival kívánja a hallgatókat vállalatvezetõi nézõpontból megismertetni. Ennek érdekében az oktatás során azok az ismeretkörök kerülnek tárgyalásra, feldolgozásra, szintetizálásra és esettanulmányokon alkalmazásra, amelyek nemzetközi piacokon ill. külföldi országokban való eredményes vállalati jelenléthez kapcsolódó problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükségesek.

Évközi tanulmányi követelmények: Elõadásokon és szemináriumokon való aktív részvétel. A szemináriumi részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Félévközi munka (esettanulmány megoldás és prezentáció – 45%, szemináriumi részvétel – 15%) és félév végi beszámoló (40%) alapján vizsgajegy.

Tananyag leírása: 1. hét: A globalizáció jelensége vállalati nézőpontból.
2. hét. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti magyarázatai
3. hét: A vállalatkormányzás és a társadalmi felelősség nemzetközi kontextusban
4. hét Prezentáció.
5. hét: Nemzetközi vállalati és üzleti stratégiák
6. hét: A külföldi vállalati terjeszkedés stratégiai kérdései
7. hét: Multinacionális vállalati formációk
8. hét: Esettanulmány
9. hét: Nemzetközi marketing és innováció
10. hét: Az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi vállalatoknál
11. hét: Nemzetközi logisztika és ellátási lánc menedzsment
12. hét: Esettanulmány
13. hét: Nemzetközi vállalati pénzügyek
14. hét: Összefoglalás.

Órarendi beosztás: Az aktuális és részletes tantárgyi tájékoztató a Moodle rendszerből a félév elején letölthető.

Kompetencia leírása: Az órák keretében a vállalatvezetői nézőpontból képet adunk azokról az ismeretekről, amelyek a vállalatok nemzetközivé válásával és nemzetközi működésével kapcsolatban letisztultak. E mellett bemutatjuk a szakmai terület fejlődéstörténetét is, és rámutatunk a legfontosabb gyakorlati kihívásokra és megválaszolatlan elméleti problémákra. Ezen elméleti ismeretek birtokában képessé kívánjuk tenni a hallgatókat az önálló probléma-felismerésre, -elemzésre, és a nemzetközi vállalati működéshez kapcsolódó döntések előkészítésében való közreműködésre. Ennek terepe lesz a szeminárium, ahol aktuális témájú példák és feladatok, valamint esettanulmányok nyújtanak erre lehetőséget.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A szemináriumokra kiadott feladatok és esettanulmányok megoldása ill. feldolgozása. Ezek alapján szemináriumi prezentációra való felkészülés.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom:
  • Czakó Erzsébet – Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó – VTE, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • Ajánlott irodalom:
  • Czinkota, Michael R. – Ronakainen, Ilkka, A. – Moffett, Michael H. (2005) International Business. Thomson – South-Western, 7th ed.
  • Peng, Mike W. (2006) Global Strategy, Thomson - South Western
Ajánlott irodalmak:
Czinkota, Michael R. - Ronakainen, Ilkka, A. - Moffett, Michael H. (2005) International Business. Thomson - South-Western, 7th ed.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Peng, Mike W. (2006) Global Strategy, Thomson - South Western
Megtalálható a Központi Könyvtárban 2009-es példány
.
Kötelező irodalmak:
Czakó Erzsébet - Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó - VTE, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Czakó Erzsébet, Kiss Péter, Pistrui Bence László, Ábrahám Zsolt, Dr Bartók Adrienne, Kazainé Ónodi Annamária, Havran Zsolt

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Czakó Erzsébet
01Gyakorlat2018/19/2Kiss Péter, Pistrui Bence László
03Gyakorlat2018/19/2Ábrahám Zsolt, Dr Bartók Adrienne
04Gyakorlat2018/19/2Kazainé Ónodi Annamária
02Gyakorlat2018/19/2Havran Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.