Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Teljesítménymenedzsment az ellátási láncban
A tantárgy neve (angolul):Performance Management in Supply Chain
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente (szakindítás függvényében)
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:xxxx
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Wimmer Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a hallgatók üzleti teljesítménnyel, teljesítményméréssel, teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos ismereteinek gyakorlatorientált, rendszerezett bővítése, különös tekintettel a logisztika, az értékteremtő folyamatok és az ellátási lánc menedzsmentje üzleti teljesítményre gyakorolt hatásainak elemzésére, és a termelési/szolgáltatási, logisztikai, ellátási lánc menedzsmenthez és vevő-szállító kapcsolatokhoz kötödő döntések támogatására, ezek értékelésére alkalmas szemléletmódok és eszközök bemutatására és alkalmazására.

A fenntarthatóság szempontjai:
xxx


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és azonosítja az üzleti teljesítmény alapfogalmait. Tisztában van az eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság fogalmaival, a különböző versenytényezők különböző értelmezéseivel, a vállalati teljesítmény különböző elemeivel.
Átlátja az értékteremtés különböző (tulajdonosi érték, vevői érték, érintettek számára nyújtott érték) alapfogalmait és megközelítéseit, ezek, és a különböző értékteremtő tényezők kapcsolódásait.
Tisztában van a teljesítményjellemzők közötti oksági kapcsolatok, átváltások létezésével. Összefüggéseiben értelmezi a teljesítményjellemzőket, megkülönbözteti a befolyásoló tényezőket és az eredményeket.
Tisztában a teljesítménymérés céljaival és feladataival. Felismeri a teljesítménymérés szerepét a vezetői/vállalati döntéstámogatásban.
Ismeri a vevői és a beszállító kapcsolatok értékelésének, elemzésének módszereit, azonosítja azok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait.
Áttekintéssel rendelkezik az üzleti teljesítmény különböző elemeihez, versenytényezőkhöz, a pénzügyi, piaci és a működési teljesítményhez, kiemelten az értékteremtő folyamatokhoz (logisztikai, termelési, szolgáltatási folyamatokhoz) kapcsolódó teljesítménymutatókról és mérési módszerekről, átlátja ezek használatának lehetőségeit és korlátait.
Részletesen ismer több szempontú teljesítménymenedzsment modelleket és átlátja ezeknek a vállalati működéseben való felhasználási lehetőségeit.
Tudatában van a teljesítménymérés objektív és szubjektív elemeinek, a mérés teljesítményt befolyásoló szerepének.
Áttekintéssel rendelkezik a döntéstámogató információkkal, teljesítménymutatókkal, teljesítménymérési rendszerekkel kapcsolatos fő elvárásokról.


Képesség:
Vállalati környezetben is képes azonosítani az üzleti teljesítmény különböző szempontjait, elemeit, a fő versenytényezőket, értékteremtő tényezőket.
Feltárja és elemezni képes a különböző teljesítményjellemzők közötti oksági kapcsolatokat, a teljesítményt befolyásoló tényezőket, ezeket vállalati környezetben is képes vizsgálni.
Elemzi, értékeli a logisztika, az értékteremtő folyamatok és az ellátási lánc menedzsmentjével kapcsolatos döntések, a különböző stratégiák és üzleti modellek vállalati teljesítményre gyakorolt hatásait.
Felismeri és elemezni képes a vállalatközi (vevői, beszállítói) kapcsolatok teljesítményt befolyásoló szerepét, értékelni képes egy vállalat üzleti kapcsolatait és kapcsolati portfólióját.
Használja az értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos (működési, termelési/ szolgáltatási, vevőkiszolgálási, logisztikai, beszerzési, ellátási lánc menedzsment) döntések támogatására, értékelésére alkalmas teljesítménymérési és -menedzsment eszközöket (teljesítménymutatók, több szempontú modellek), értelmezi azok eredményeit, összeállít teljesítménymérési és (logisztikai) kontrolling jelentéseket, képes értelmezni azok eredményeit és ezek alapján javaslatokat megfogalmazni.
Képes a működési, vevőkiszolgálási, logisztikai, beszerzési folyamatok teljesítményének értékelésére, a fejlesztését szolgáló javaslatok megfogalmazására.
Képes a vállalati teljesítménymérési gyakorlat értékelésére, javaslatok megfogalmazására a rendszer fejlesztése érdekében.


Attitűd:
Elkötelezett a teljesítmény többszempontú, ok-okozati kapcsolatokat elemző vizsgálata iránt.
Munkája során fontosnak tartja az értékteremtést.
Belátja, hogy az üzleti teljesítmény különböző nézőpontokból, különböző szempontok, dimenziók mentén ragadható meg, és ezek mérésére különböző mutatók, mérési módszerek alakíthatók ki.
Munkája során igénye van a teljesítményt befolyásoló tényezők feltárására, megértésére.
A teljesítménymenedzsment rendszerszintű (átfogó) és folyamatorientált megközelítésére törekszik.
Felismeri, hogy a teljesítménymérés eszköz a döntéshozatal, a teljesítmény menedzselése és fejlesztése szolgálatában.
Fontosnak tartja a vállalati teljesítménymérési és kontrolling gyakorlat döntésorientált, támogató kialakítását, működtetését.
Felismeri, hogy az üzleti teljesítménymérés és -menedzsment túlmutat a vállalat határain.
Fontosnak tartja a vállalati teljesítmény üzleti (vevői és beszállítói) kapcsolatok, láncok, hálózatok kontextusában való vizsgálatát.
A teljesítmény értékelése során szem előtt tartja a működési, piaci, pénzügyi, környezeti, társadalmi szempontokat, az értékteremtés különböző dimenzióit.
Tudatosan törekszik a teljesítménymérés eredményeinek értő, elemző, fejlesztésorientált felhasználására.
Munkája során felelősen gondolkodik, szem előtt tartja, hogy tevékenysége befolyásolja a folyamatokat, munkatársai és más szervezeti egységek teljesítményét, hatással van a vállalat teljesítményére.
Kritikus a megismert vállalati folyamatokkal szemben, fejlesztésorientáltan gondolkodik.
Tudatosan törekszik tudásának fejlesztésére, konkrét vállalati környezetben a folyamatok megismerésére, fejlesztésére.
Igyekszik elősegíteni a teljesítménymérési és kontrolling rendszerek konkrét vállalati igényekhez, stratégiához, folyamatokhoz igazodó kialakítását és működtetését.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: