Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi vállalatgazdaságtan II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NBK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi vállalatgazdaságtan II.
A tantárgy neve (angolul): International Business Economics II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemzetközi vállalatgzadaságtan
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Czakó Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a Czakó – Reszegi (szerk.) Nemzetközi vállalatgazdaságtan c. könyv ismeretanyagára épül. Az oktatás során a hallgatók kompetenciáinak fejlesztése kerül előtérbe. A félév során a következő nagyobb témakörök kerülnek tárgyalásra: (1) a multinacionális vállalatok (MNV) országhatárokon átnyúló működésének vezetői nézőpontú sajátosságai, különös tekintettel a globális értékláncra; (2) a feltörekvő országok (új erőközpontok) országai és MNV-ik jelentette kihívások az anyaország és a befogadó országok nézőpontjaiból; (3) a nemzetközivé válás és külpiacra lépés a kis- és középvállalatok (kkv) nézőpontjából
A tantárgy oktatók és vendégelőadók előadásainak és egységes tematika alapján zajló szemináriumokból áll. A szemináriumok építenek az előadások anyagaira és a hallgatók évközi munkájára. A tárgyhoz olvasási szintű angol nyelvtudás szükséges.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órákon való aktív részvétel, és az oktatók által megadott feladatok határidőre történő teljesítése.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A tárgy vizsgajeggyel zárul. A félévközi munka (2 csoportos esettanulmány megoldás – 2x10=20%, 3 csoportos prezentáció – 3x10=30%, egyéni max. 5 oldalas esszé – 30%, és órai részvétel – 20%) alapján vizsgajegy kerül megajánlásra. Amennyiben a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor a félévközi pontok törlődnek. Ekkor egy félévvégi 80 perces „open book” írásbeli vizsgára kerül sor a vizsgaidőszakban (100%), és ennek eredménye képezi a vizsgajegy megszerzésének alapját, ahol a félévközben tárgyalt ismeretanyagot szükséges alkalmazni.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Célunk, hogy a megszerzett tárgyi ismeretek alkalmazásához, a csoportos munkavégzéshez, a nemzetközivé váláshoz és nemzetközi működéshez szükséges információk összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez, a különböző érintettek döntési alternatíváinak előkészítéséhez, prezentálásához és értékeléséhez szükséges kompetenciákat fejlessze.

Félévközi ellenőrzések: A félév során 2 esettanulmány megoldása, a megoldás írásos változatának benyújtása, és az eset megbeszélésében való aktív részvétel. A 3 prezentáció elkészítésében való közreműködés, és a 3 prezentáció megtartásában való részvétel. Ezen kívül egy egyéni esszé benyújtása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatóktól elvárjuk az előadások és a szemináriumok látogatását és az aktív részvételt, valamint aktív és alkotó közreműködést a csoportos projektek megvalósításában és az eredmények ismertetésében.
A tantárggyal kapcsolatos tudnivalók és információk a Moodle rendszerben elérhetők. A tárgyhoz kapcsolódóan a Moodle nyomon követését kérjük a hallgatóinktól, ahol az előadások és szemináriumok anyagai hétről-hétre elérhetők.
Az egyéni esszé benyújtásának időpontja 2013. december 6. (a szeminárium végén). Az esszé témája az egyéni hallgatói témaválasztástól függ. Olyan téma választása javasolt, amelyik vagy TDK dolgozattá vagy pedig diplomamunkává fejleszthető. Az esszé terjedelme maximum 20 ezer karakter (szóközökkel), témája a 2013. november 8-i szemináriumokon kerül egyeztetésre.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Czakó Erzsébet – Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Budapest, valamint a megadott angol és magyar nyelvű olvasmányok.

Ajánlott irodalom:

  • Ábel István – Czakó Erzsébet (szerk.) (2013) Az exportsiker nyomában. Alinea Kiadó, Budapest
  • Czakó Erzsébet (szerk.) (2013a) A BRIC országok tőkebefektetései és multinacionális cégei. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 5. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/
  • Czakó Erzsébet (szerk.) (2013b) A globális értékláncok – a multinacionális vállalat, mint globális gyár. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 6. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/
Ajánlott irodalmak:
Ábel István – Czakó Erzsébet (szerk.) (2013) Az exportsiker nyomában. Alinea Kiadó, Budapest
Czakó Erzsébet (szerk.) (2013a) A BRIC országok tőkebefektetései és multinacionális cégei. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 5. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet.
Czakó Erzsébet (szerk.) (2013b) A globális értékláncok – a multinacionális vállalat, mint globális gyár. Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 6. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet.
Kötelező irodalmak:
Czakó Erzsébet – Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Budapest, valamint a megadott angol és magyar nyelvű olvasmányok.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.