Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalatgazdaságtan gyakorlat

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NBV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatgazdaságtan gyakorlat
A tantárgy neve (angolul): Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: õszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kizárólag párhuzamos tanulmányi rendben, a Vállalatgazdaságtan c. kötelezõ tantárggyal azonos félévben vehetõ fel.
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kazainé Ónodi Annamária

A tantárgy szakmai tartalma: A választható tantárgy összekapcsolódik a Vállalatgazdaságtan c. kötelező tantárggyal: a Vállalatgazdaságtan előadásokon és szemináriumokon tárgyalásra kerülő ismeretek alkalmazására kívánja a hallgatókat ösztönözni, ezáltal pedig támogatást adni az egyetemi tanulás egyes módozatainak elsajátításában. A választható tantárggyal elsősorban készségfejlesztés a célunk. Az oktatás során arra törekszünk, hogy a Vállalatgazdaságtan előadásokon és szemináriumokon megszerzett szakmai ismeretek alkalmazását, a gyakorlatból származó problémák azonosítását és elemzését, az önálló ill. csoportos munkavégzést fejlesszük, és támogassuk az írásbeli és szóbeli prezentációs készség fejlesztését.

Évközi tanulmányi követelmények: - Félév végéig elkészítendő max. 15 oldal terjedelmű házi dolgozat
- Félév közepéig elkészítendő és prezentálandó házi dolgozat témavázlat
- Órai részvétel és prezentációk
A szemináriumi részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: 
vizsgajegy

Az értékelés módszere: 
A tárgy kollokviumi vizsgajeggyel zárul, amely megszerzésére kizárólag félévközi munkával van lehetőség. Órai részvétel 20%, házi dolgozat 80%

Tananyag leírása: 
1. hét: Bevezető szeminárium
2. hét: A szóbeli prezentáció
3. hét: A hosszabb terjedelmű szakmai anyagok feldolgozásával kapcsolatos tudnivalók
4. hét: Témaválasztás és a kutatás első lépései
5. hét: A házi dolgozat lehetséges műfajai: irodalom feldolgozás és esettanulmány
6. hét: Írásos munkák szerkezete és a formai elvárások 1.
7. hét: A házi dolgozatok témavázlatának szóbeli prezentálása 1.
8. hét: A házi dolgozatok témavázlatának szóbeli prezentálása 2.
9. hét: Visszajelzés a házi dolgozat szóbeli prezentációiról és a témavázlatokról
10. hét: Írásos munkák szerkezete és a formai elvárások 2.
11. hét: Az interjúzás. Az adatok kezelése a házi dolgozatban
12. hét: Szóbeli prezentációk
13. hét: Szóbeli prezentációk
14. hét: Félévzáró szeminárium

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A hallgatók a félév végére képesek lesznek
(a) választott vállalatgazdasági problémakörhöz kapcsolódó önálló irodalom és forrásgyűjtésre, ezek feldolgozására, és a feldolgozott irodalom és források alapján kutatási eredményeik írásbeli összegzésére;
(b) a gazdasági szakmai sajtóból egy-egy aktuális probléma kiválasztására, szóbeli ismertetésére, és annak elméleti kapcsolódásainak azonosítására;
(c) hosszabb, 30-40 oldal terjedelmű szakmai szöveg feldolgozására és elsajátítására;
(d) a csoportos probléma és feladatmegoldásban való részvételre.

Félévközi ellenőrzések: - Félév végéig elkészítendő max. 15 oldal terjedelmű házi dolgozat – 11-13. hét,
- Félév közepéig elkészítendő és prezentálandó házi dolgozat témavázlat – 7-9. hét,
- Órai részvétel és prezentációk – folyamatos,
Az időpontok, illetve határidők az első szemináriumon kerülnek meghatározásra.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév során szóbeli prezentációk és írásbeli munkák elkészítése során kerül sor a hallgatók prezentációs és részben kutatói készségeinek fejlesztésére, és a jártásság megszerzéséhez szükséges gyakorlásra. Legalább egy csoportos vagy egyéni szóbeli prezentációt és egyénileg egy házi dolgozatot szükséges elékészíteni a félév során.
A választható tantárgy keretein belül elhangzottak a szóbeli prezentációk és az írásbeli munkák elkészítéséhez nyújtanak segítséget, az értékelésükhöz nyújtott oktatói visszajelzések pedig a hallgatók készségének fejlesztését hivatottak elősegíteni. A szóbeli és írásbeli feladatok tárgykörét a Vállalatgazdaságtan jelenti.

Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus és vendéglátás
Gazdaságinformatikus
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Alkalmazott közgazdaságtan
Közszolgálati közgazda
Gazdaságelemzés
Emberi erőforrás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008. 4. átdolgozott kiadás

Ajánlott irodalom:

  • Az első szemináriumon kerül meghatározásra.
Ajánlott irodalmak:
Oktatási segédlet
Kötelező irodalmak:
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008. 4. átdolgozott kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.