Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NCV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Döntéselmélet
A tantárgy neve (angolul):Decision Theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:mindkét félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy elvégzésekor a hallgató:
- képes felismerni az egyéni és csoportos érvelésekbeni torzításokat
- biztosítani tud egy csoportos megbeszélésen egy torzításoktól mentesebb, nyitottabb döntési folyamatot
- érzékenyebbé válik a döntések morális tartalmának felismerésére
- jobban tudja kezelni a döntési helyzetek kulturális meghatározottságát
- ismeretekkel rendelkezik az egyéni, csoportos és társadalmi szintű döntések sajátosságairól
- összességében a problémamegoldói, döntési és megbeszélés-vezetési (mint a döntési folyamat menedzselésének kommunikáció szintje) kompetenciái fejlődnek
Alkalmazott módszerek:
A tárgy keretén belül számos módszerrel célozzuk a kompetenciák fejlesztését, ezek vázlatosan a következők:
- szituációs gyakorlatok
- egyéni és csoportos szerepjátékok
- esettanulmányok
- páros és csoportos viták, dialógusok
- a kísérleti pszichológia eszközei, mint kísérleti játék, demonstráció

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során – az elméletet kiegészítő – esettanulmányok és szituációs játékok megtapasztalása után a hallgatók nagyobb tudatossággal és önreflexióval közelítenek meg döntési helyzeteket, és képesek felfedni saját és környezetük döntései mögött meghúzódó alapvetéseket, és észre venni a döntések mögött meghúzódó értékválasztásokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megérti az egyéni, csoportos, szervezeti, és társadalmi döntésekhez köthető jelenségek hátterét. Egyéni szinten ez jelenti a döntések mögött meghúzódó pszichológiai tényezőket. Csoportos, szervezeti, és társadalmi szinten pedig a hallgató megismerkedik a döntéshozatali folyamatokkal; a konfliktusok természetével; az eltérő döntések és szabályok mögött meghúzódó kulturális különbözőségekkel, kockázati megközelítésekkel, vagy etikai értékválasztásokkal.
A hallgató felismeri az egyéni és csoportos döntések mögött meghúzódó eltérő észleléseket; kulturális, morális, kockázati megközelítéseket; kognitív sémákat, és azok esetleges csapdáit.


Képesség:
A hallgató egy döntéshozatali folyamatban képes azonosítani és értelmezni a saját és környezete döntései mögött meghúzódó – konfliktusok esetében eltérő – értékválasztásokat.
A hallgató döntési helyzetekben hatékonyan azonosítja és elemezi a problémákat, és felismeri a sémákkal járó csapdákat.
A hallgató képes a döntési folyamatokban olyan reflexióra, amely segíti önmaga és környezete felismerési, visszacsatolási és tanulási folyamatait.
A hallgató képes megteremteni a döntésekben való aktív részvétel feltételeit, és a megfelelő vitakultúra alapjait.
A hallgató empátiával, morális képzelőerővel, és morális bátorsággal lép fel olyan döntési helyzetekben, amelyek etikai értékválasztást követelnek meg.


Attitűd:
A hallgató nyitottsággal, természetes kíváncsisággal és más szempontokkal és nézetekkel szembeni elfogadással lép bele döntési helyzetekbe.
A hallgató a döntési helyzetek elemzése és menedzselése során nyitott- és rendszerben való gondolkodásra törekszik
A hallgató a különböző döntési helyzetekben elfogadja a helyzet komplexitását, a nézőpontok szubjektivitását, a helyzetből adódó bizonytalanságokat, valamint önmaga és mások döntéshozatalhoz fűződő korlátait.
A hallgató a döntései tudatossága által belső és külső jobbító szándékkal értelmezi a benne és körülötte zajló világot.
A hallgató döntései meghozatalakor tisztában van azzal, hogy nem csak a döntés, hanem maga a döntéshez vezető folyamat is az emberekkel kapcsolatos értékválasztásaink leképeződése.
A hallgató személyes integritása megőrzésére törekszik olyan döntési helyzetekben, amelyek etikai értékválasztást követelnek meg.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: