Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Életbiztosítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4BO11NIK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Életbiztosítás
A tantárgy neve (angolul): Life Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Banyár József

A tantárgy szakmai tartalma: Miután feltérképeztük az egyéni életpályát pénzügyi szempontból, beazonosítottuk az azt fenyegető veszélyeket, s megnéztük a védelem legfontosabb módszereit, rátérünk ezek közül az egyik legfontosabbnak, az életbiztosításnak a tárgyalására. Megismerkedünk az életbiztosítások típusaival, az életbiztosítók megoldásaival mind a biztosítók, mind pedig az ügyfelek szempontjából. Ezután áttérünk az életbiztosítások klasszikus matematikai módszereinek tanulmányozására, megismerkedünk a legfontosabb díj- és tartalékszámítási képletekkel, az e képletek közti belső összefüggésekkel, s az ezekre vonatkozó, több mint 100 éves standardizált aktuáriusi jelölésekkel.
A félév során a 12*2 sáv két 6*2 sávos részre van bontva, az Elméletre (ennek a leírása található itt), és a gyakorlatra (külön lapon van), amelyek összefüggenek, de értékelésük egyenként történik.

Évközi tanulmányi követelmények: az előadásokon leadott anyag folyamatos figyelemmel kísérése, otthoni feldolgozása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga, előre kiadott tételek alapján. A tételeket két csoportba soroljuk: aktuáriusi összefüggésekre koncentráló és leíró jellegű ismereteket visszakérdező. Mindegyik típusú tételből egyet-egyet kell húzni, s a jegyet az összteljesítmény alapján állapítjuk meg. A tételek megtalálhatók a tantárgy Moodle-oldalán.

Tananyag leírása: A tananyag több részre tagozódik, és teljes egészében megtalálható a tankönyvben. A tankönyv ugyanakkor jóval bővebb, mint a kötelező anyag, de az ezen felüli részek ajánlott olvasmányok. Hogy mi a kötelező rész, szintén megtalálható a Moodle-n.
A tananyag szerkezete nagy vonalakban:
• Az egyéni életpálya összefüggései, demográfiai és biztosítási alapfogalmakkal szemléltetve. A személybiztosítások (benne az életbiztosítások) célja és szerepe az egyén életében.
• Az életbiztosítások fajtái és az életbiztosítási üzem működése.
• Az életbiztosítási díj- és tartalékszámítás alapjai, illetve szakmai részletei. A kalkulációt megalapozó demográfiai fogalmak és elvek (ekvivalencia elv).
A tankönyv és az előadások diái megtalálhatók a tantárgy Moodle-lapján.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: jó matematikai érzékre van szükség, s a képletek lefordításának, értelmezésének a képességére. Az alkalmazott klasszikus aktuáriusi matematikai apparátus elsősorban a kamatszámítás és a mértani sorok összefüggéseinek az ismeretét feltételezi.

Félévközi ellenőrzések: külön félévközi ellenőrzés nincs, de az előadásokon való megjelenés és a tananyag folyamatos félévközi elsajátítása erősen ajánlott.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: külön egyéni feladat nincs, de az aktív órai szereplés pozitívum.

Szak neve: biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Banyár József: Életbiztosítás, Budapest, 2016.
  • Nyomtatott formában megvásárolható az Egyetem Főépületének földszintjén, elektronikusan elérhető az Egyetem honlapján: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2587/

Ajánlott irodalom:

  • Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics, Springer, 1990, 1995
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Banyár József: Életbiztosítás, Aula 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-12 12:20:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.