Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

A munkaerőpiac gazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EE21NAK31B
A tantárgy megnevezése (magyarul): A munkaerőpiac gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): 
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelezően választható tantárgy (közgazdasági alkalmazások tárgycsopor)t
Tantárgyfelelős tanszék: Munkagazdaságtan Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Lőrincz László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretében a munkaerőpiac működésének alapvető közgazdasági modelljeit ismerhetjük meg. Olyan kérdéseket vizsgálunk, mint a munkamegosztás a háztartáson belül, a minimálbér szerepe, az emberek oktatással kapcsolatos döntései (emberi tőke beruházásai), a migráció, a munkahelyváltások, vagy a diszkrimináció vizsgálata. A megközelítés elsősorban mikroökonómiai, azaz a mikroökonómia modelljeit alkalmazzuk e kérdések vizsgálatára. Szót ejtünk emellett a modellek tanulságairól arra vonatkozóan, hogy milyen kormányzati intézkedések működhetnek jól a munkaerőpiacon, feldolgozunk a témával kapcsolatos néhány fontosabb kutatási eredményt a közelmúltból, továbbá magyar munkaerőpiaci adatbázisok felhasználásával néhány empirikus becslést is bemutatunk.

Évközi tanulmányi követelmények: negyedéves ZH, szemináriumi munka

Vizsgakövetelmény: kötelező irodalom + előadások anyaga

Az értékelés módszere: 2 db negyedéves zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy, vagy vizsgaidőszakban írásbeli vizsga alapján

Tananyag leírása: A tananyag alapját az Ehrenber-Smith: Modern Munkagazdaságtan című bevezető szintű tankönyv fejezetei jelentik. A hallgatók azonban a tankönyv tárgyalásánál mélyebben megismerkedhetnek a témák mögött álló mikroökonómiai modellekkel, illetve az ehhez szükséges matematikai apparátussal.

Órarendi beosztás: 1.hét Bevezetés, a munkaerőpiac áttekintése
2. hét Munkaerő-kereslet
3.hét Keresleti rugalmasságok, félig állandó költségek
4. hét Munkaerő-kínálat, család és háztartási termelés
5. hét Kiegyenlítő bérkülönbségek
6. hét Emberierőforrás-beruházás és oktatás
7. hét: negydéves ZH és annak megoldása
8. hét Vándorlás, bevándorlás, munkahely-változtatás
9.hét Bérmeghatározás a vállalaton belül
10. hét Diszkrimináció
11. Munkanélküliség
12. hét: Egyenlőtlenségek
13. hét : negyedéves ZH

Kompetencia leírása: A tárgy fejleszti a hallgatók szaknyelvértési, elemzési, modellalkotás, absztrahálási, tudásszintetizálási és tudástartalom keresési kompetenciáit, közpolitikai folyamatok megértését.

Félévközi ellenőrzések: negyedéves ZH, szemináriumi munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Negyedéves vagy összevont ZH-k, szemináriumi munka

Szak neve: Alkalmazott Közgazdaságtan alapszak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • EHRENBERG, Ronald G. és SMITH, Robert S. (2003) Korszerű munkagazdaságtan: Elmélet és közpolitika. Panem Kiadó

Ajánlott irodalom:

  • Cahuc, Pierre - Carcillo, Stéphane -Zylberberg, André (2014): Labor Economics. 2nd. Ed. Boston (Mass.), MIT Press, 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-18 11:36:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.