Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Közpolitikák az emberi fejlődésért

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EG59NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közpolitikák az emberi fejlődésért
A tantárgy neve (angolul): Public policies for human development: education and social policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás + szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bartha Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a diákok megértsék a közpolitikák gazdasági logikáját és társadalmi szerepét, ezzel együtt képet kapjanak arról, hogy az egyes társadalompolitikai beavatkozások miként járulnak hozzá az emberi fejlődéshez. Mivel a közpolitika számos irányból megközelíthető és gyakran eltérő problémaértelmezéseket és a problémamegoldásokat foglal magába, ezért a kurzus nem titkolt célja, hogy aktív gondolkodásra és vitára késztesse a hallgatókat. A kurzus olyan közpolitikai témákat választ ki elemzésre, melyeknek fontos európai és magyar jelentősége van. A kurzus először egy általános bevezetést nyújt a szociálpolitika alapfogalmairól. Ezt követően pedig olyan közpolitikai témákat tárgyalunk, melyeknek fontos európai és magyar jelentőséggel bírnak: oktatáspolitika és családpolitika. Mindkét közpolitika hozzájárul az állami újraelosztási célok megvalósításához, a társadalmi mobilitás előmozdításához és az esélyegyenlőség biztosításához. A kurzus aktuális kutatási eredményekre építkezik, mind hazai, mind nemzetközi példákkal szemléletei az egyes közpolitikák irányvonalait.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel
Csoportos prezentáció (oktató által felkínált témák közül választva)
Órai csoportos vita (oktató által felkínált témák közül választva)

Vizsgakövetelmény: Negyedéves és év végi zárthelyi vizsga (a kötelező olvasmányok és az órai munka és órai prezentációk alapján, feleletválasztós és rövid válaszokat igénylő nyitott kérdések alapján)

Az értékelés módszere: Az érdemjegy összetevői:
60%: csoportos prezentáció
40%: negyedéves és féléves vizsgák

Tananyag leírása: A kurzus három fő egységre tagolódik: bevezetés a társadalompolitikába, oktatáspolitika és családpolitikák.

I. Társadalompolitika
A kurzus először egy általános áttekintést nyújt arról, hogy mi a társadalompolitika, alapfogalmakat vezetünk be (szubszidiaritás elve, univerzális vagy célzott pénzbeli támogatások, feltételekhez kötött pénzbeli támogatások, alapjövedelem), tárgyaljuk az esélyegyenlőség kérdést és a szegénység összefüggéseit (társadalmi igazságosság fogalma, szegénység mérése), a jóléti állam különböző modelljei (állam különböző szerepei és azok kritikái)


Témakörök:
1. Társadalompolitikai alapfogalmak
Szubszidiaritás elve, univerzális vagy célzott pénzbeli támogatások, feltételekhez kötött pénzbeli támogatások, alapjövedelem, negatív jövedelemadó

2. Esélyegyenlőség, szegénység
Társadalmi igazságosság, az állami beavatkozás céljai a társadalompolitikában (biztosítás és újraelosztás). Jövedelem-egyenlőtlenségek, szegénység, esélyegyenlőség, társadalmi mobilitás. Definíciók, mérési kérdések. Munkanélküliség, aktív és passzív munkaerő-piaci politikák.

3. Jóléti állam modellje
Az állam különböző szerepei, jóléti állam típusai, jóléti állam válsága

II. Oktatáspolitika

A kurzus oktatással foglalkozó része az oktatás-gazdaságtan legfontosabb alapfogalmait, elméleti és empirikus eredményeit tekinti át. A kurzus kiterjed a közoktatás és a felsőoktatás problémáinak elemzésére. A diákok megismerhetik, milyen empirikus módszerekkel járulnak hozzá az oktatáskutatók a közpolitikai kérdések elemzéséhez, hogyan tudják a közpolitikai változások közvetlen hatásait azonosítani. A vitatott oktatáspolitikai kérdéseket a kurzus tantermi vitákkal dolgozza fel.

Témakörök:
4. Az emberi tőke elmélete: az oktatás költségei és hozamai
Jelzés-elmélet vs. emberi tőke-elmélet. Az oktatás egyéni és externális hozamai. Az oktatás egyéni és társadalmi megtérülése. Magán vagy közjószág az oktatás? Információs problémák. A kormányzati beavatkozás indokai és lehetséges formái az oktatásban. Oktatás és gazdasági növekedés.
5. Oktatási termelési függvény: az iskolai tanulás közgazdasági megközelítésben
Az oktatási termelési függvény fogalma, hagyományos (Hanushek) és kiterjesztett (Heckman) megközelítésben. Az eredményesség, minőség és hatékonyság értelmezése. Az esélyegyenlőtlenség forrásai a közoktatásban. A tanári minőség, tanári munkaerőpiac.
6. Oktatásirányítás / education governance
Szabad iskolaválasztás. Decentralizáció. Iskolai autonómia. Elszámoltathatósági rendszerek. Korai szelekció, és egyéb intézményesített szelekciós mechanizmusok.
7. A felsőoktatás finanszírozása
Hatékonyság és méltányosság. Kormányzati finanszírozás, tandíjrendszerek. Verseny a felsőoktatásban. A felsőoktatás iránti kereslet.
VAGY
Az oktatáspolitikai beavatkozások hatásának empirikus vizsgálata: módszerek és példák
Módszertani áttekintés. Példák: az osztálylétszám hatása, tankötelezettségi korhatár, korai szelekció, óvodáztatási támogatás, iskolai integrációs program, hátrányos helyzetű diákok felsőoktatási támogatási programja.III. Családpolitikák
A kurzus végül a családpolitikák áttekintésével zárul. Itt olyan kérdéseket tárgyalunk, hogy mi is a családpolitika szűkebb, illetve tágabb definíciója, vajon a különböző családpolitikák hozzá tudnak-e járulni a fertilitási mutatók növekedéséhez, milyen eszközei vannak a családpolitikának arra, hogy csökkentse a munka és magánélet közötti konfliktust, valamint a családpolitika mennyire tud hozzájárulni a nők munkavállaláshoz, a férfiak gyermeknevelésben való részvételének növeléséhez és a két nem között esélyegyenlőség növeléséhez.

Témakörök:
1. Családpolitika kérdései
Családpolitikai szűkebb és tágabb definíciója. Családpolitika típusai, fertilitás és családpolitika összefüggései

2. Munka család egyensúlya – családpolitikai eszközök
Munka-család konfliktus kérdései, nők munkavállalása, kisgyermek elhelyezés, részmunkaidő, job sharing, otthoni munka, gyermeknevelési támogatások, nemzetközi modellek

3. Aktívan törődő apák
Férfiak részvétele a háztartási munkában, gyermeknevelésben, férfiak ösztönzése a gyermeknevelésben, nemzetközi modellek

Kompetencia leírása: A diákok megismerik szociálpolitika alapfogalmait, az oktatás és családpolitikák különböző értelmezéseit, főbb elméleti és empirikus kérdéseit: eszközöket kapnak az aktuális közpolitikai vitákban való érveléshez. Továbbá a diákok megismerhetik a közpolitikák elemzéshez szükséges empirikus módszereket és, hogy miként tudják a közpolitikai változások közvetlen hatásait azonosítani.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Kompetencia leírása: A diákok megismerik szociálpolitika alapfogalmait, az oktatás és családpolitikák különböző értelmezéseit, főbb elméleti és empirikus kérdéseit: eszközöket kapnak az aktuális közpolitikai vitákban való érveléshez. Továbbá a diákok megismerhetik a közpolitikák elemzéshez szükséges empirikus módszereket és, hogy miként tudják a közpolitikai változások közvetlen hatásait azonosítani.

Félévközi ellenőrzések: Órai részvétel
Csoportos prezentáció (oktató által felkínált témák közül választva)
Órai csoportos vita (oktató által felkínált témák közül választva

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Közgazdálkodás és Közpolitika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Oktatás:
 • Stiglitz, Joseph E. (2000). A kormányzati szektor gazdaságtana. 15. fejezet: Az oktatás. KJK-Kerszöv.
 • Szociálpolitika:
 • Stiglitz, Joseph E. (2000). A kormányzati szektor gazdaságtana. 11. fejezet: Szociális kiadások, KJK-Kerszöv.
 • Gruber, Jonathan (2011). Public Finance and Public Policy. Chapter 12: Social Insurance: A New Function of Government; Chapter 13: Social Security. 3rd ed. Worth Publishers.
 • Barr, Nicholas (2009). A jóléti állam gazdaságtana. Akadémiai Kiadó. (1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 fejezet)

Ajánlott irodalom:

 • Oktatásgazdaságtani témákhoz (sárgával jelölve, amikről született prezentáció):
 • Fazekas, K. – Köllő, J. – Varga, J. (szerk.) (2008). Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest.
 • Figlio, David – Loeb, Susanna (2011). School Accountability. Chapter 8. In: Hanushek, Eric - Machin, Stephen – Woessman, Ludger (eds) (2011). Economics of Education. Handbooks in Economics, Vol. 3., p.383-421.
 • Glennester, Howard (1999). Az oktatás gazdaságtana: a szerencse forgandó. In: Csaba – Tóth (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana, Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1999, 317-335 o.
 • Hanushek, E. (2003). The failure of input-based schooling policies. Economic Journal, 113(485):64–98.
 • Hermann Zoltán (szerk (2005). Hatékonysági problémák a közoktatásban, Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
 • Kertesi, G. – Kézdi, G. (2012). A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 2012/5. http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1205.pdf
 • Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2012). Az óvodáztatási támogatásról. Egy feltételekhez kötött készpénztámogatási program értékelése. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 2012/6. http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1206.pdf
 • Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2012): Iskoláskor előtti egyenlőtlenségek. http://econ.core.hu/file/download/ktik/ktik12_12_egyenlotlensegek.pdf
 • Kertesi Gábor — Köllő János (2006). Felsőoktatási expanzió, "diplomás munkanélküliség" és a diplomák piaci értéke, Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. március, 201. - 225. o.
 • Ladd, Helen (2002). School vouchers. A critical view. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 4 (autumn, 2002), pp. 3-24.
 • Lukács Péter - Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988.
 • McKinsey & Company (2007). Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf
 • McKinsey & Company (2010). http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Györgyi Zoltán – Simon Mária – Vadász Viola (2015): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. (innen: Péteri Zoltán és Balogh Miklós fejezetei)
 • http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep-_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf
 • Rouse, Cecilia Elena – Barrow, Lisa (2008). School vouchers and student achievement: Recent evidence, remaining questions. Working Paper, Federal Reserve Bank of Chicago, No. 2008-08. http://hdl.handle.net/10419/70492
 • Sági Matild - Varga Júlia a pedagógus-szakmáról Magyarországon: https://www.ofi.hu/8-pedagogusok-sagi-matild-varga-julia
 • Schanzenbach, D. W. (2006). What have researchers learned from Project STAR?. Brookings papers on education policy, (9), 205-228.
 • Semjén A. (1997). Állami szerepvállalás és finanszírozás a közoktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 1997/2, 17-31 o. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00002/1997-02-ko-Semjen-Allami.html
 • Semjén, A. (2012): A tandíj közgazdaságtana. Közgazdasági Szemle, Vol. LIX. 2012. január, 31-62. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00188/pdf/02_semjenandras.pdf
 • Semjén, A. (2013): Költségmegosztás a felsőoktatásban. Utak és tévutak. KTI Könyvek 16. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet.
 • http://econ.core.hu/file/download/ktik16/beliv.pdf
 • Varga Júlia: Tanári bérek, szelekció és pályaelhagyás
 • http://real.mtak.hu/18028/1/kozelkep_41.pdf
 • Varga Júlia (1998). Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány. http://www.kszemle.hu/kiadvany/Varga_-_Oktatas-gazdasagtan/
 • www.kszemle.hu/kiadvany/letoltes.php?id=4 (magyar nyelvű olvasmány, a köteleő olvasmányok tartalma elérhető itt magyar nyelven)
 • Szociálpolitikai témákhoz:
 • Alesina, A. – Glaeser, E. L. (2004). Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference. Oxford: Oxford University Press.
 • Benedek, D. – Firle, R. – Scharle, Á. (2006). A jóléti újraelosztás mértéke és hatékonysága. PM Kutatási Füzetek. http://tatk.elte.hu/file/1177311749_17_fuzet_060809.pdf
 • Benedek, D. – Lelkes, O. (2005). A magyarországi jövedelem-újraelosztás vizsgálata mikroszimulációs modellel. PM Kutatási Füzetek, http://tatk.elte.hu/file/1177311569_10_fuz_050121.pdf
 • Csaba Iván – Tóth István György (1999). A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris – Láthatatlan Kollégium.
 • Cseres-Gergely Zsombor (2005). Inaktív középkorú emberek és háztartások: ösztönzők és korlátok. PM Kutatási Füzetek, http://tatk.elte.hu/file/1177311653_13_fuzet_050519.pdf
 • Firle R. – Szabó-Péter András (2007). A rendszeres szociális segély célzottsága és munkakínálati hatása. Közpénzügyi Füzetek, http://tatk.elte.hu/file/1177311821_18_fuzet_070419.pdf
 • Gábos András – Szivós Péter (2006) „A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon”: in: Társadalmi riport 2006, Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, Pp. 204–228.
 • Gábos András (2009). A gyermekszegénység csökkentését célzó kormányzati beavatkozások – a szakirodalom áttekintése. Esély 2009/5.
 • Gáspár, K. – Kiss, Á. (2009). A pénzbeli jóléti támogatások célzottsága. Közpénzügyi Füzetek, http://tatk.elte.hu/file/24_Tamogatasok_celzottsaga_fina.pdf
 • Hills, J. (2004). Az állami és magánszektor a jóléti szolgáltatásokban. Alapelvek és közgazdasági elemzés. Szerk: Benedek Dóra. PM Kutatási Füzetek. http://tatk.elte.hu/file/1177311508_8_fuz_040510.pdf
 • Lelkes, O. (2004): Társadalmi kohézió Magyarországon: elméleti alapok és tények. PM Kutatási Füzetek, http://tatk.elte.hu/file/1177311480_7_fuz_040331.pdf
 • Medgyesi Márton – Scharle Ágota (szerk.) (2012). Felemelkedés közös erővel: a tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén. Tárki – Budapest Intézet, Kutatási zárójelentés. http://www.budapestinstitute.eu/uploads/Felemelkedeskozoserovel2.pdf
 • Ravaillon, Martin (2013). The idea of anti-poverty policy. NBER Working Paper 19210.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 10:11:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.