Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Kérdőívtervezés és kérdőívezési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EG59NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kérdőívtervezés és kérdőívezési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Questionnaire design and survey methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Rencz Fanni

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókat a kérdőíves kutatások módszereivel, a kérdőívtervezés és a kérdőívszerkesztés szabályaival.

Évközi tanulmányi követelmények:  A tanév során a hallgatók egyéni vagy kiscsoportos munka keretében egy saját kérdőívet készítenek el, tetszőleges témában. A szemináriumokon prezentálják a saját kérdőívük megtervezésének lépéseit, valamint a szemeszter végéig elvégeznek egy pilot-kitöltést és kiértékelik annak eredményeit.

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy.

Az értékelés módszere: Órai munka és házi feladatok.

Tananyag leírása: A vállalati, kormányzati, non-profit és tudományos területeken dolgozó közgazdászok egyaránt használnak kérdőíves felméréseket. A kérdőíves módszerek hasznosak lehetnek a fogyasztói vélemények és magatartások feltérképezésére, politikai pártok népszerűségének vizsgálatára, a háztartások és a lakosság különféle jellemzőinek felmérésére vagy a vállalati arculat kialakítása során. Ezáltal a kérdőíves felmérések eredményei szerves részét képezik a vállalati és közpolitikai-döntéselőkészítési folyamatnak.

A kurzus során a hallgatók lépésről-lépésre megismerkedhetnek a kérdőívtervezés és -szerkesztés módszereivel. Az elsajátított elméleti ismereteket a félév során egyénileg vagy kiscsoportosan fejlesztett saját kérdőív segítségével ültethetik át a gyakorlatba. Emellett minden héten a tananyaghoz kapcsolódóan kitöltünk olyan nemzetközileg és/vagy Magyarországon széleskörűen használt standardizált kérdőíveket, amelyeket a gazdaság különféle területein használnak.

1. hét – Bevezetés. A kérdőíves felmérések jelentősége és haszna közgazdászok számára. Kik egy kérdőíves felmérés stakeholderei? Pozitív és negatív példák kérdőívek alkalmazására.
2. hét – Adatfelvételi módszerek formái, előnyei és hátrányai. Önkitöltős és kérdezőbiztossal történő kérdőívfelvétel. Személyes és telefonos interjúk. Papír-alapú és internetes kérdőívek. CAPI, CATI és CASI módszerek. Omnibusz kérdőívek.
3. hét – A kérdőívtervezés alapszabályai. A kutatási vagy üzleti céloknak megfelelő lényegi kérdések azonosítása. A kérdések optimális számának és sorrendjének helyes megválasztása. Szűrő és kizáró jellegű kérdések alkalmazási lehetőségei.
4. hét – Kérdéstípusok. Nyitott és zárt kérdések. Előre megadott válaszlehetőségek és nyílt végű kérdések. Igen-nem kérdések, többszörös választás. A „nem tudom” és a „nem válaszolok” válaszlehetőségek buktatói. Az optimális számú válaszlehetőség meghatározása. A válaszlehetőségek sorrendjének szerepe.
5. hét – Értékelő skálák. Kiegyensúlyozott és nem kiegyensúlyozott skálák. Attitűdskálák. Értékelő skálák grafikus megjelenítési formái. Képi skálák.
6. hét – A kérdések megfogalmazása. A kérdőívnek megfelelő stílus és nyelvhasználat megválasztása. A kérdések pontos megfogalmazásának fontossága és a kétértelmű kérdések elkerülése. Kerülendő szavak és kifejezések. Kérdéseket kiegészítő magyarázatok alkalmazási lehetőségei.
7. hét – Szocio-demográfiai kérdések. Életkor, iskolázottság, foglalkoztatottság, családi állapot, háztartásban élők száma, etnikum és származás, vallás, jövedelem. Hogyan kérdezzünk rá? Hol helyezzük el őket a kérdőívben? Mennyi információ az, amire ténylegesen szükségünk van?
8. hét – A kérdőív megjelenési formája. Kitöltést segítő vizuális segédeszközök. Formai kritériumok, optimális színek, betűméret, betűtípus, sortávolság és térkihasználás. Mit írjunk, és mit ne írjunk nagybetűvel? Oldalugratások lehetősége és veszélyei.
9. hét – Online kérdőívek. Google Forms, SurveyMonkey, Qualtrics és egyéb online kérdőívezési szolgáltatások összehasonlítása. Internet alapú kérdőívezési felületek által nyújtott többletlehetőségek: folyamatjelző, oldalugratások, kérdés randomizáció, vizuális segédletek, új kérdéstípusok.
10. hét – A kérdőívek értékelési szempontjai. Tartalmi validitás, kritérium validitás, szakmai validitás, konvergencia validitás és diszkriminatív validitás. Megbízhatóság és érvényesség.
11. hét – A mintavétel és a kérdőív pilot tesztelése. A vizsgálni tervezett populáció kiválasztása. Beválogatási és kizárási kritériumok. Az optimális mintanagyság meghatározása. Statisztikai mintavételi eljárások. A pilot tesztelés formái. A kérdőíves felmérések limitációi.
12. hét – A kérdőíves felmérésekkel kapcsolatos etikai megfontolások. Mikor kell etikai engedélyt kérni egy kérdőívezéshez? Kérdőívezésekkel kapcsolatos jogszabályi háttér. Anonimitás biztosítása, tájékoztatott beleegyezés fogalma. Lehetőségek válaszmegtagadás esetén. Szenzitív kérdések: politika, vallás, alkohol és kábítószer-fogyasztás, szex, mentális betegségek, stb.
13. hét – Hallgatói kérdőívek prezentálása 1.
14. hét – Hallgatói kérdőívek prezentálása 2.

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók elsajátíthatják a kérdőívtervezés, -szerkesztés alapvető módszereit. Az ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy kérdőíves felmérés relevanciáját, az eredmények érvényességet és megbízhatóságát. A megszerzett tudás birtokában a hallgatók TDK vagy szakdolgozatukhoz kapcsolódóan szakszerű saját kérdőíves felméréseket tudnak készíteni és értelmezni tudják az eredményeket.

A kurzus elvégzése bármely szakon tanuló közgazdászhallgató számára hasznos lehet, de kifejezetten ajánlott leendő gazdasági vagy közpolitikai elemzők, marketing szakemberek, HR-esek, saját vállalkozást indítani tervezők, turisztikai közgazdászok, egészségügyi közgazdászok, közigazgatásban, illetve tudományos kutatásban elhelyezkedni kívánók számára.

Félévközi ellenőrzések: Órai aktív részvétel, egyéni vagy kiscsoportos prezentációk és egyéni cikkolvasás.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tanév során a hallgatók egyéni vagy kiscsoportos munka keretében egy saját kérdőívet készítenek el, tetszőleges témában. A szemináriumokon prezentálják a saját kérdőívük megtervezésének lépéseit, valamint a szemeszter végéig elvégeznek egy pilot-kitöltést és kiértékelik annak eredményeit.

Szak neve: Bármely szak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Earl Babbie (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6., átdolgozott kiadás. Balassi Kiadó: Budapest
  • Az órák részletes anyagát és további szakmai irodalmat a Moodle felületen, valamint az órákon az oktatók bocsátanak rendelkezésre.

Ajánlott irodalom:

  • Ian Brace (2008): Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research. Kogan Page Publishers: London, UK
  • Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink (2004): Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design -- For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires, Revised Edition. Jossey-Bass: San Fransisco, CA, USA
Ajánlott irodalmak:
Ian Brace (2008): Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research. Kogan Page Publishers: London, UK
Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink (2004): Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design -- For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires, Revised Edition. Jossey-Bass: San Fransisco, CA, USA
Kötelező irodalmak:
Earl Babbie (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6., átdolgozott kiadás. Balassi Kiadó: Budapest

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Brodszky Valentin Péter, Dr. Rencz Fanni

Utolsó módosítás: 2017-08-04 14:24:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Brodszky Valentin Péter, Dr. Rencz Fanni
GGyakorlat2018/19/2Dr. Brodszky Valentin Péter, Dr. Rencz Fanni


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.