Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Közgazdasági elméletek története

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közgazdasági elméletek története
A tantárgy neve (angolul): History of Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés BSc)
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Ivánné Dr. Hild Márta

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a standard elméleteket és a közgazdasági gondolkodás főáramához tartozó nézeteket, amelyek szükségesek a tudományelméleti kulturáltság megfelelő szintjének kialakulásához. A kurzus áttekinti a fő paradigmák kialakulását és változását a korai közgazdaságtani iskoláktól a huszadik századi nézetek formálódásáig. Az Elmélettörténet kurzus kiegészítő célja, hogy a hallgatók szemináriumi formában is megvitathassák a fontosabb problémákat valamint, hogy eredeti irodalmi szemelvények olvasása kapcsán közvetlenül is megismerkedjenek a nagy gondolkodók életművével.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során a szeminárium keretében 3 előre meghirdetett tématerületen és időpontban kb. 15–15 perc időtartam alatt dolgozatot írnak. Minden hallgatónak legalább két alkalommal „megfelelt” minősítésű dolgozatot kell írnia. (A dolgozat minősítése: megfelelt – nem felelt meg.)

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegyet döntően a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény dönti el, figyelembe véve a szemináriumi munka eredményességét is. A féléves szemináriumi munka kb. 20 százalékban befolyásolja a kollokviumi jegyet.

Tananyag leírása: Bevezetés a közgazdaságtan történetébe. A közgazdaságtan előtörténete, merkantilizmus, fiziokratizmus. Klasszikus iskola; Smith, Ricardo, Malthus, Say. A klasszikus iskola felbomlása; Mill. Marx gazdaságelmélete. Marginalista forradalom. A neoklasszikus iskola kialakulása; Walras, Marshall. Osztrák iskola. Klasszikus és neoklasszikus pénzelmélet. Keynesi forradalom, Keynes elméleti rendszere. Monetarizmus; Friedman. Újklasszikus makroökonómia. A magyar közgazdasági gondolkodás története

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: szemináriumi dolgozatok időpontja: okt. 2., okt. 16., nov. 27.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumokon lehetőség nyílik előre egyeztetett kiselőadások megtartására és megvitatására.

Szak neve: gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (Részletes irodalom kijelölés a Moodle oldalon.)
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002. (Részletes irodalom-kijelölés a Moodle oldalon.)
  • A Központ honlapján: econhist.uni-corvinus.hu található egyéb olvasmányok.

Ajánlott irodalom:

  • Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Központ honlapján
  • Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969–2004. KJK–KERSZÖV, 2005.
  • A Központ honlapján: econhist.uni-corvinus.hu található egyéb olvasmányok.
Ajánlott irodalmak:
Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Tanszéki honlap
Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. KJK-KERSZÖV, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kötelező irodalmak:
Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-25 19:56:05

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.