Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Haladó elmélettörténet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAV03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó elmélettörténet
A tantárgy neve (angolul): Advanced History of Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Közgazdasági elméletek története
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (közgazdasági elemző), választható szaktárgy (gazdaságmatematikai elemző), választható tárgy (K kar többi mesterszak)
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Ivánné Dr. Hild Márta

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus abból indul ki, hogy a hallgatók tanulmányaik során már megismerkedtek a standard közgazdasági elméletekkel, a közgazdasági gondolkodás főirányához tartozó nézetekkel, továbbá, hogy tanulmányaik során összetalálkoztak különböző áramlatok kérdésfelvetéseivel is.
A tárgy ezért áttekintést kíván adni a főbb, nem főáramlathoz (non-mainstream) tartozó nézetek kialakulásáról, a legfrissebb irányzatok formálódásáról, a főáramlathoz való viszonyáról. Külön foglalkozunk néhány, a tudományágunk egész történetén végigvonuló dilemmával és a legújabb fejleményekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: az előadások látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegyet a szóbeli vizsga alapján alakítjuk ki.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: közgazdasági elemző MA (kötelező szaktárgy), gazdaság-matematikai elemző MSC (választható szaktárgy), K kar többi mesterszak (választható tárgy)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. I. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002 vagy 2000.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. II. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002.
  • Egyéb irodalom:
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969–2004. KJK–KERSZÖV, 2005.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
  • Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
  • Jánossy Ferenc válogatott írásai. Aula 2001.
  • Egyéb válogatott cikkek és tanulmányok. (Közgazdasági Szemle cikkek vagy/és honlapi elérhetőség.)
  • A Tanszéki honlapon: econhist.uni-corvinus.hu található egyéb olvasmányok.

Ajánlott irodalom:

  • A részletes olvasmánylistát (kötelező ill. ajánlott) az aktuális félév során, a tanszéki honlapon, econhist.uni-corvinus.hu tesszük közzé.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. I. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002 vagy 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. II. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. KJK-KERSZÖV, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Jánossy Ferenc: Mérés, trend, evolúció : Válogatott írások. Aula, 2001.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Szepesi György, Dr. Madarász Aladár, Dr. Horváth László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Szepesi György, Dr. Madarász Aladár, Dr. Horváth László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.