December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4EL22NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Magyar közgazdasági gondolkodás története
A tantárgy neve (angolul):History of Hungarian Economic Thought
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve:Dr. Madarász Aladár

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy áttekintést ad a magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásáról, főbb korszakairól és legjelesebb elméleti képviselőinek munkásságáról a közgazdasági szakirodalom megjelenésének kezdeteitől a 20. századi rendszerváltás idejéig. Megismerteti a hallgatókkal a magyar, illetve a kelet-közép-európai régió közgazdasági gondolkodását befolyásoló főbb áramlatokat és az itt kialakuló sajátos gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai reflexiókat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A közgazdasági elmélettörténetből leszűrhető tudással a hallgatók képesek lesznek arra, hogy közgazdászokként a maguk szakterületén végzett munkájukkal hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. Kritikai és befogadó szemléletmódot elsajátítva képessé válnak a a fenntartható fejlődés érdekében az együttműködésre, saját szakterületükön és a társadalmi együttműködés különböző szféráiban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a közgazdasági elmélettörténet legfontosabb áramlatait. Különbséget tud tenni a főáramú közgazdasági gondolkodás és a kelet-közép-európai régió közgazdasági gondolkodását befolyásoló áramlatok között. Tájékozott kiemelkedő közgazdasági gondolkodóink (Széchenyi, Kautz, Heller, Navratil, Balogh, Káldor, Jánossy, Kornai, stb.) életművéről, érti és képes értelmezni legfontosabb műveiket. Azonosítani tudja a magyar közgazdasági gondolkodást jellemző fő vonásokat, a visszatérő dilemmákat és a történelmileg változó válaszkísérleteket. Átlátja és összefüggéseiben érti a magyar elméleti közgazdaságtan eredményeinek nemzeti és nemzetközi jelentőségét.


Képesség:
Képes a magyar közgazdasági gondolkodás történetének szakirodalmi forrásait felkutatni és azokat rendszerezni. A magyar közgazdasági gondolkodás kezdetétől egészen a rendszerváltás koráig ki tudja választani a releváns gazdaságpolitikai vonatkozású elméleti közelítéseket és képes elemezni a körülöttük kibontakozó vitákat. Különböző szempontok szerint elemzi a más-más történelmi korban született műveket, összefoglalja és értékeli azok fő mondanivalóját. Az elmélettörténetet tanulmányozva képes belátni az elméleti közgazdaságtan és a gyakorlati gazdaságpolitika egymásra hatásának bonyolult összefüggéseit. Továbbfejleszti közgazdasági és történeti tudását és interdiszciplináris gondolkodását.


Attitűd:
Érdeklődést mutat a közgazdasági gondolkodás történetének magyar vonatkozásai iránt, belátja a konkrét társadalmi-történelmi-intézményi tényezők hatását a gazdaságelméleti koncepciók kialakulására és változására, nyitott az egymással vitában álló gazdaságpolitikai koncepciók mögött meghúzódó érvek és ellenérvek iránt, magára nézve kötelezőnek tartja a szélsőségesen egyirányú közelítések elutasítását, kész elismerni a kompromisszumra törekvő elvi megfontolások erényeit, elismeri a legnagyobb magyar közgazdászok életművének elméleti és gyakorlati jelentőségét, szem előtt tartja nemzetközileg is ismert és elismert teljesítményüket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: