Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Magyar közgazdasági gondolkodás története

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar közgazdasági gondolkodás története
A tantárgy neve (angolul): History of Hungarian Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Madarász Aladár

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy áttekintést kíván adni a magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásáról, főbb korszakairól és legjelesebb elméleti képviselőinek munkásságáról a közgazdasági szakirodalom megjelenésének kezdeteitől a 20. századi rendszerváltás idejéig.
Külön foglalkozunk a magyar, illetve a kelet-európai régió közgazdasági gondolkodását befolyásoló főbb áramlatokkal és az itt kialakuló sajátos gazdaságelméleti reflexiókkal.
A gyakorlati órákon kiemelkedő tudósaink legfontosabb műveiből dolgozunk fel olvasmányokat (korai irodalom, Széchenyi, Kautz, Heller, Navratil, Balogh, Káldor, Jánossy, Kornai, stb.)

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során a szeminárium keretében 1 kiselőadást tartanak előre megadott szöveg alapján

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Két számonkérési variáns alapján zárható a félév:
A variáns: szóbeli vizsga (kötelező irodalom kb. 240 o.)
B variáns: egy szemináriumi prezentáció + egy házi dolgozat (kb. 10–12 o.) + egy érvényes teszt (kb. 25–30 o. irodalom alapján)

Tananyag leírása: Előadások
1. hét: A magyar közgazdasági gondolkodás sajátos vonásai. Általános jellemzés, korszakolás. A magyar elmélettörténet-írás tradíciói
2. hét: A korai magyar irodalom egyetemes elmélettörténeti inspirációs forrásai
3. hét: A korai magyar irodalom a kezdetektől a felvilágosodás koráig
4. hét: Gazdasági romanticizmus, német történeti iskola
5. hét: Reformkor: a gazdasági gondolkodás intézményesülése, Széchenyi és Kossuth (nézeteik, hatásuk, elméleti forrásaik)
6. hét: Kiegyezéskor, századvég: a közgazdaságtan professzionalizálódása
7. hét:Kautz Gyula
8. hét: Közgazdasági gondolkodás a 2 világháború között I.: elméleti rendszerek – Heller, Navratil; az új elméleti generáció és az új kutatási programok megjelenése a 30-as években
9. hét: Közgazdasági gondolkodás a 2 világháború között II.: gazdaságpolitikai nézetrendszerek: a liberalizmus problémái (Heller, Navratil), a német gazdasági gondolkodás hatása (Surányi-Unger elmélete, a nagytér-gazdaság koncepciója), az Európa-gondolat (Hantos Elemér)
10. hét: Gazdasági utópiák, szocializmuskoncepciók, Marx és a kelet-európai közgazdasági gondolkodás
11. hét: Közgazdasági gondolkodás a 2. világháború után I.: a direkt és indirekt gazdaságirányítás irodalmi megjelenése és elméleti vitái
12. hét: Közgazdasági gondolkodás a 2. világháború után II.: Sajátos elméleti rendszerek: Jánossy növekedéselmélete, Kornai hiánygazdasági rendszere
13. hét: A világhírű elvándorlók: Káldor, Scitovsky, Balogh, Balassa stb. elméleti teljesítményei.
14. hét: Konzultáció

Szemináriumok
1. szem.: Kurzusszervezés. A magyar és az egyetemes közgazdasági gondolkodás és elmélettörténet-írás kapcsolata
2. szem.: Korai irodalom
3. szem.: 19. század – a reform-mozgalom kialakulása: Széchenyi, Kossuth
4. szem.: 19. század – szabadkereskedés vs. protekcionizmus: Kossuth, Deák, Kautz
5. szem.: 9. hét – nov. 5.: 20. század első fele – Heller, Navratil, Surányi-Unger
6. szem.: 20. század második fele – Bródy, Jánossy, Kornai
7. szem.: 20. század elvándorlók – Balogh, Káldor, Scitovsky
Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: szemináriumi prezentáció
Kiselőadások listája tanszéki honlapon. Tanszéki honlap: econhist.uni-corvinus.hu

Szak neve: Közgazdasági Kar MA és MSc szakok és Pénzügy MSc szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 2. kötet (Magyar közgazdasági gondolkodás). Aula, 2002.
  • További irodalom: a Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat (sorozatszerk.: Bekker Zsuzsa) köteteiből kijelölt olvasmányok
  • Egyéb válogatott cikkek és tanulmányok (honlapi elérhetőség.) Részletes lista tanszéki honlapon. Tanszéki honlap: econhist.uni-corvinus.hu

Ajánlott irodalom:

  • Részletes lista tanszéki honlapon. Tanszéki honlap: econhist.uni-corvinus.hu
Ajánlott irodalmak:
Részletes lista tanszéki honlapon.
Kötelező irodalmak:
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 2. kötet (Magyar közgazdasági gondolkodás). Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szepesi György, Dr. Horváth László, Dr. Madarász Aladár, Ivánné Dr. Hild Márta

Utolsó módosítás:


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.