Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Magyar közgazdasági gondolkodás története

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar közgazdasági gondolkodás története
A tantárgy neve (angolul): History of Hungarian Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Madarász Aladár

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy áttekintést kíván adni a magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásáról, főbb korszakairól és legjelesebb elméleti képviselőinek munkásságáról a közgazdasági szakirodalom megjelenésének kezdeteitől a 20. századi rendszerváltás idejéig.
Külön foglalkozunk a magyar, illetve a kelet-európai régió közgazdasági gondolkodását befolyásoló főbb áramlatokkal és az itt kialakuló sajátos gazdaságelméleti reflexiókkal.
A gyakorlati órákon kiemelkedő tudósaink legfontosabb műveiből dolgozunk fel olvasmányokat (korai irodalom, Széchenyi, Kautz, Heller, Navratil, Balogh, Káldor, Jánossy, Kornai, stb.) kiselőadások formájában.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során a szeminárium keretében 1 kiselőadást tartanak előre megadott szöveg alapján.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Két számonkérési variáns alapján zárható a félév:
A variáns: szóbeli vizsga a teljes tananyagból.
B variáns: egy szemináriumi prezentáció + egy házi dolgozat (kb. 10–12 o.) alapján.
Részletek a Moddle oldalon.

Tananyag leírása: A magyar közgazdasági gondolkodás sajátos vonásai. Általános jellemzés, korszakolás.
A korai magyar irodalom egyetemes elmélettörténeti inspirációs forrásai
A korai magyar irodalom a kezdetektől a felvilágosodás koráig
Gazdasági romanticizmus, német történeti iskola
Reformkor: a gazdasági gondolkodás intézményesülése, Széchenyi és Kossuth (nézeteik, hatásuk, elméleti forrásaik)
Kiegyezéskor, századvég: a közgazdaságtan professzionalizálódása; Kautz Gyula
Közgazdasági gondolkodás a két világháború között I.: elméleti rendszerek – Heller, Navratil; az új elméleti generáció és az új kutatási programok megjelenése a 30-as években
Közgazdasági gondolkodás a két világháború között II.: gazdaságpolitikai nézetrendszerek: a liberalizmus problémái (Heller, Navratil), a német gazdasági gondolkodás hatása (Surányi-Unger)
Gazdasági utópiák, szocializmuskoncepciók, Marx és a kelet-európai közgazdasági gondolkodás
Közgazdasági gondolkodás a 2. világháború után I.: a direkt és indirekt gazdaságirányítás irodalmi megjelenése és elméleti vitái
Közgazdasági gondolkodás a 2. világháború után II.: Sajátos elméleti rendszerek: Jánossy növekedéselmélete, Kornai hiánygazdasági rendszere
A világhírű elvándorlók: Káldor, Scitovsky, Balogh, Balassa stb. elméleti teljesítményei.Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi prezentáció előre egyeztetett időpontban.
Kiselőadások listája a Moodle oldalon.

Szak neve:  Pénzügy MSc szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 2. kötet (Magyar közgazdasági gondolkodás). Aula, 2002.
  • További irodalom: a Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat (sorozatszerk.: Bekker Zsuzsa) köteteiből kijelölt olvasmányok
  • Egyéb válogatott cikkek és tanulmányok (honlapi elérhetőség: econhist.uni-corvinus.hu)
  • Részletes lista a Moodle oldalon.

Ajánlott irodalom:

  • Részletes lista a Moodle oldalon.
Ajánlott irodalmak:
Részletes lista tanszéki honlapon.
Kötelező irodalmak:
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 2. kötet (Magyar közgazdasági gondolkodás). Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szepesi György, Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Horváth László, Dr. Madarász Aladár

Utolsó módosítás: 2018-09-25 23:13:35

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
eElmélet2018/19/2Dr. Szepesi György, Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Horváth László, Dr. Madarász Aladár


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru