December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4EL22NAV06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi elmélettörténet
A tantárgy neve (angolul):History of Monetary Thought
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve:Dr. Madarász Aladár

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy áttekinti a pénzügyi gondolkodás kialakulását, főbb korszakait és legjelesebb elméleti képviselőinek munkásságát az ókori szerzőktől kezdve a skolasztikus gondolkodáson, a merkantilista és klasszikus perióduson át, majd bemutatva az 1870 utáni fejlődést, a neoklasszikus, keynesiánus és monetarista koncepciókat és a legújabb irányzatokat. Megismerteti a hallgatókkal a pénzügyi gondolkodást befolyásoló főbb történeti feltételeket és az e területen kialakuló gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai reflexiókat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és érti a gazdaság alapvető és átfogó fogalmait, elméleteit, fejlődéstörténetét, jellegzetességeit és összefüggéseit, tudományos problémafelvetéseit a releváns szereplőkre, a gazdasági funkciókra és folyamatokra, a gazdaság ágazati szerkezetére és a gazdaság komplex rendszerére vonatkozóan.
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
Ismeri és érti szakterületének szélesebb társadalmi/gazdasági, hazai és nemzetközi környezetét, összefüggéseit, követelményeit, a kapcsolódó aktuális kutatási kérdéseket és eredményeket.


Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.
Képes a társadalmi problémák felismerésére, megértésére, az új jelenségek feldolgozására.


Attitűd:
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz.
Munkájában kreatív, problémafelismerő- és megoldó irányultságú.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: