Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Gazdaságpolitikai intézmények

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4GP02NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságpolitikai intézmények
A tantárgy neve (angolul): Institutions of Economic Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 előadás +1 szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden második félévben (tavasszal)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikro- és makroökonómia Hasznos még: gazdaságpolitika, politikatudomány
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Andor László

A tantárgy szakmai tartalma: A gazdaságpolitika egyes tematikus blokkjainak bemutatása azzal a céllal, hogy a hallgató eligazodjon Magyarország és az Európai Unió gazdasági kormányzásának mechanizmusában. Ismerje azokat a szereplőket, akik részt vesznek a gazdaságpolitika formálásában, és képes legyen elemezni konkrét makrogazdasági helyzeteket, egyéb (jogi, szociális stb.) dilemmákat, eszközöket és megoldásokat, amelyekkel a gazdaságpolitika rendre szembesül.

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások meghallgatása, aktív részvétel;
Írásbeli és szóbeli beszámolók
Időarányos haladás az olvasmányokkal

Vizsgakövetelmény: Az előadások és a kijelölt olvasmányok teljes köre
Lexikális tudás és elemző készség (kvantitatív és kvalitatív)

Az értékelés módszere: Évközi írásos feladat és félév végi szóbeli vizsga kombinációja

Tananyag leírása: A tananyag a kormányzati gazdaságpolitikai tevékenység néhány fontos funkcionális kerületére irányul, elsősorban a hazai gazdaságpolitikai intézményrendszerrel ismerteti meg a hallgatókat. Kiemelt kérdések:
• piac és állam munkamegosztása a nemzetgazdaság irányításában; és a külső gazdasági és gazdaságpolitikai kapcsolatok intézményi aspektusai
• gazdaságpolitikai kapcsolódás az Európai Unióhoz; EU-források felhasználásának intézményrendszere; Az EU-jog és a magyar gazdasági kormányzás reformjai
• a gazdaságstatisztika intézményrendszere és nemzetközi keretei; tervezési és ellenőrzési módszertan, transzparencia
• a nemzetgazdasági integritás intézményrendszerei; a gazdaságpolitikai döntések társadalmi beágyazódása; az érdekszervezetekkel való együttműködés rendje
• a nemzetgazdasági versenyképességet érintő intézmények rendje (k+f,
oktatás, piacra lépés, szabványok, szabályozási környezet)
• az erőforrás-allokálás térbeli, rétegek és szektorok szerinti rendje
• a makrogazdasági egyensúlyt érintő intézmények (fiskális és monetáris irányítás, tőkemozgásokra ható intézmények)

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatónak tudnia kell mennyiségi és minőségi mutatók alapján elemezni a makrogazdasági folyamatokat és ezek kapcsolódását a gazdaságpolitika intézményrendszeréhez. Ismerniük kell azokat a gazdaságpolitikai elgondolásokat, irányzatokat, amelyek Magyarországon és az Európai Unióban irányadóak. Tudniuk kell, milyen formában zajlik a gazdasági kormányzás, amelynek részeként az egyes EU-tagországok ajánlásokat kapnak. Képeseknek kell lenniük arra, hogy a gazdaságpolitikai célokhoz eszközöket rendeljenek hozzá, és ismerjék a döntéseket övező érdekhálókat és egyeztetési csatornákat (tekintettel arra is, hogy az egyes kormányzási, döntéshozatali modellek Európa egyes régióban jelentősen különbözhetnek, illetve időben is változhatnak, fejlődhetnek).

Félévközi ellenőrzések: A hallgatók egyeztetett témákból szóbeli beszámolókat tartanak, valamint a félév során egy írásos tesztre kerül sor. Ezt követi a félév végén a szóbeli vizsga.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Írásbeli és szóbeli beszámolók, kiselőadások (közösen kijelölt témákról)

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom: Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába (2014)
  • Andor László: Összehasonlító gazdaságtan – globális szemléletben (2008)

Ajánlott irodalom:

  • Ajánlott irodalom: Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák (2014)
  • Csaba László: Európai közgazdaságtan (2014)
  • Muraközy László szerk: Válságban és válság nélkül - A gazdaságpolitika rétegei
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Andor László

Utolsó módosítás: 2017-08-21 10:44:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Andor László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.