Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Gazdasági kormányzás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4GP02NAV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági kormányzás
A tantárgy neve (angolul): Economic Governance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0/4
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező; többi mesterszak számára választható
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lehmann Kristóf

A tantárgy szakmai tartalma: Az Egyensúly és növekedés című tankönyvre építve bemutatásra kerül a 2008/2009-es gazdasági válság kialakulásának okai, következményei és a gazdaságpolitika válaszlépései hazai és nemzetközi kontextusban. Az előadások az MNB szakmai cikkeinek feldolgozása segítségével külön kitérnek az aktuális gazdasági események magyarázataira és az egyes területek új kutatási eredményeinek ismertetésére, amelyen keresztül a válságnak az általános közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásai is nyomon követhetővé válnak.

Évközi tanulmányi követelmények: Minden óra elején egy rövid, néhány kérdésből álló beszámoló az előző előadás anyagából. A kérdések sikeres megválaszolása plusz pontokat ér, melyek beszámításra kerülnek az év végi érdemjegy meghatározásakor. Dolgozatonként maximum 1 plusz pont szerezhető.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a szemeszter végén.

Az értékelés módszere: Az év végi dolgozat 100 pontot ér. Az évközi beszámolókon szerzett plusz pontok a záró dolgoza-ton elért pontszámhoz hozzáadásra kerülnek.
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 
• Nem-hagyományos válaszok, nem-hagyományos kihívások – a 2008/2009-es világgazdasági válság korképe
• A magyar gazdaság helyzete a válság előtt
• A modern pénzelmélet fejlődése a kezdetektől napjainkig
• A globális egyensúlytalanságok alakulása a válság előtt és a válság után
• A válság lenyomata a pénzpiaci folyamatokban
• Fiskális politika és adósságkezelés Magyarországon a pénzügyi válság előtt és a válság során
• Költségvetési fordulat és adósságkezelés a válság után
• Hagyományos és nem-hagyományos eszközök a magyar monetáris politikában
• Külső egyensúlytalanság és a hazai alkalmazkodás
• A pénzügyi közvetítőrendszer helyzetének változása – hazai és nemzetközi tapasztalatok
• A globális pénzügyi válság kezelésének nehézségei: elméleti és gazdaságpolitikai tanulságok
• Növekedési helyzetkép és jövőbeli kihívások

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A tantárgy célja a hallgatók közgazdasági logikájának, a hírek és események értelmezési képességének az erősítése. A tárgy elvégzése után a hallgatók jobban és mélyebben fogják érteni a gazdasági híreket, a nem hagyományos eszközök mibenlétét, alkalmazásuk okát, a magyar gazdaság helyzetét a világban, és konkrétan a válság alatt, a magyar gazdaságpolitika válságra adott válaszainak mozgatóit és hatásait.

Félévközi ellenőrzések: Az órai beszámolók sikeres megírása plusz pontokat jelent az év végi értékelésnél. A nem teljesített röpdolgozat más időpontban vagy más módon nem pótolható, hozzájárulása a végső jegyhez végleges és nem javítható.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Minden óra elején egy rövid, néhány kérdésből álló röpdolgozat megírása plusz pontért.

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Matolcsy György (2015): Egyensúly és növekedés. Kairosz Könyvkiadó Kft, Budapest.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-27 17:41:13

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.