Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK35B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Health Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Baji Petra

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a hallgatók az egészség-gazdaságtan, gyógyszer-gazdaságtan és finanszírozás alapjaival ismerkednek meg.

Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás, tutoriális rendszerben kreatív feladatok folyamatos kidolgozása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: évközi teljesítés és záródolgozat

Tananyag leírása: Az egészségügyi ellátás piaca; Az egészségügyi ellátás iránti kereslet; Piaci kudarcok az egészségügyi ellátások piacán; Egészségbiztosítás; Piaci kudarcok az egészségbiztosítási piacon; Méltányosság az egészségügy finanszírozásában; Az egészségügyi kiadás adatok elemzésének módszerei; Healthy behaviour - dohányzás, alkohol, prevenció, szűrővizsgálatok; Kockázatok megítélésének szerepe az egészséggel kapcsolatos döntésekben

Órarendi beosztás: Kedd 13.40. - 15.10. S2
Kedd 15.30 - 17.00 S2

Kompetencia leírása: A hallgatók a félév során megismerkednek az egészség-gazdaságtan legfontosabb fogalmaival és elméleteivel, és mikoroökonómiai eszköztár segítségével képesek lesznek vizsgálni az egészségügyi piacán felmerülő problémákat, és értékelni a szabályozásokat, egészségpolitikai programokat.

Félévközi ellenőrzések: Zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tananyaghoz kapcsolódó esettanulmány feldolgozása, és az eredmények bemutatása.

Szak neve: közszolgálati (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi L (szerk.) Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.

Ajánlott irodalom:

  • Culyer, A. J., & Newhouse, J. P. (Eds.). (2000). Handbook of health economics (Vol. 1). Elsevier.
Ajánlott irodalmak:
Culyer, A. J., & Newhouse, J. P. (Eds.). (2000). Handbook of health economics (Vol. 1). Elsevier.
2008-as kiadás
Kötelező irodalmak:
Gulácsi L (szerk.) Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
szakmai anyagok a ***URL*** honlapon

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Weszl Miklós

Utolsó módosítás: 2017-08-07 16:11:08

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Weszl Miklós
EElmélet2018/19/2Dr. Weszl Miklós
E1Elmélet2018/19/2Dr. Weszl Miklós
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Weszl Miklós


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.