Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Jog és közgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK54B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Jog és közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Law and Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szalai Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a piaci működést alapvetően meghatározó jogszabályok közgazdasági elemzési technikáinak elsajátítása. Ezzel a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyes jogszabályok (jogszabály-változások) gazdasági hatásait felismerjék. A tárgy a piaci működést alapvetően meghatározó jogágak (polgárjog, társasági jog) áttekintésére vállalkozik.
Egyrészt a tárgy célja az, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy-egy jogszabály társadalmi következményeit, meg tudják ítélni annak hatékonyságát. Másrészt megpróbáljuk megismertetni a hallgatókat azokkal az alapvető kérdésekkel, szempontokkal, amelyeket egy jogi lépés (például tulajdonszerzés, szerződéskötés, kártérítési ügy, vagy éppen vállalatalapítás) megtétele előtt mindenképpen számba kell venni – különös tekintettel arra, hogy amennyiben ezt ők nem teszik meg, akkor milyen diszpozitív szabállyal, jogértelmezéssel kell számolni.

Évközi tanulmányi követelmények: Lásd értékelés módszere

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy - lásd értékelés módszere

Az értékelés módszere: Házi feladatok (60%) és év végi zárthelyi dolgozat (40%)
Házi feladatok: A félév során négy házi feladat. Minden házi feladat egy-egy jogpolitikai döntést, vagy jogesetet tartalmaz, amelyet egy rövid esszé formájában kell hatékonysági szempontból értékelni, a tananyag segítségével, annak fényében. Ezek terjedelme szigorúan maximum 2.000 karakter (szóközzel). Az egyes dolgozatok 0-15 pontig terjedő skálán értékelődnek.
Zárthelyi dolgozat: A félév végén megírandó, elsősorban az elméleti tudást mérő dolgozat. Amennyiben a dolgozatot nem sikerül legalább 40%-ra megírni, akkor a házi feladaton elért pontszámtól függetlenül az eredmény elégtelen. (Természetesen ez esetben a zárthelyit, az UV-szabályoknak megfelelően újra lehet írni.) 80% és afölötti eredménynél egy (esetleg) korábban el nem fogadott házi feladatot elfogadottá javítunk.
A zárthelyi legalább 40%-os megírása esetén a házi feladatokból és a zárthelyin elért pontszám összeadódik, 40-60%-os súlyozással (60% a házi feladatok súlya). Ennek alapján az érdemjegyek: 0-39%: elégtelen; 40-55%: elégséges; 56-71%: közepes; 72-87%: jó; 88-100%t: jeles

Tananyag leírása: 1. Bevezetés: Coase-tétel, A szerződési jog alapjai (2019. február 7.)
Law and economics célja, témája, módszerei
Coase-tétel: erős vs. gyenge verzió
Tranzakciós költségek – Williamson értelmezése; szerződési vs. tulajdonjogi értelmezés
A szerződési jog, mint a kooperáció elősegítője. A szerződés alternatívái
Megállapodások magánúton történő kikényszerítésének lehetőségei és korlátai.
A szerződési jog ösztönzési hatásai.
Hiányos szerződések és irányadó (diszpozitív) szabályok: hatékony diszpozitív szabályok, hatékony kockázatviselő
A szerződési szabadság korlátai: kógens szabályok a szerződési jogban.
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 6. fejezet
Ajánlott irodalom:
Allen, D. A., Transaction Costs, in: Encyclopedia
Coase, Ronald: A társadalmi költség problémája. in Coase
Friedman, David D, 12. fejezet
Medema S. G. and R. O. Zerbe Jr., The Coase Theorem, in: Encyclopedia
Posner, 4. fejezet
Shavell 13. fejezet
Williamson, O. E.: A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok szabályozása. 2 Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 235-255.

2. A szerződés megkötése, érvényessége, érvénytelensége (2019. február 14.)
Mi kikényszeríthető ígéret – ajánlat-elfogadás, általános szerződési feltételek, egyoldalú nyilatkozatok kötőereje
Kényszer – megengedett nyomásgyakorlás és a jogellenes kényszer határainak, szükséghelyzetben kötött szerződések
Tájékoztatási kötelezettség – megtévesztés, egyoldalú tévedés, kölcsönös tévedés, előre nem látható körülmények (lehetetlenülés): mentesítés
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 6. fejezet
Ajánlott irodalom:
Ayres, Ian and Robert Gertner [1989], ‘Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules’, 99 Yale Law Journal 87.
Cooter, Robert [1985], ‘Unity in Tort, Contract, and Property: The Model of Precaution’, 73 California Law Review 1
Friedman, 12. fejezet
Miceli, 4. fejezet
Posner, Eric A. [2003], ‘Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure?’ 112 Yale Law Journal 829
Posner, 4. fejezet
Posner, Richard A. and Andrew M. Rosenfield [1977], ‘Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis’, 6 Journal of Legal Studies, 88 (1977).
Shavell 14. fejezet
Trebilcock, Michael J: The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1993
Triantis, George G.: Unforeseen Contingencies. Risk Allocation in Contracts in: Encyclopedia

3. A szerződések teljesítése – a hatékony szerződésszegés (2019. február 21.)
Hatékony szerződésszegés fogalma
Főbb jogorvoslati típusok (kártérítés, természetbeni teljesítés).
Kártérítési technikák – elmaradt haszon alapján, felmerült költségek alapján, alternatívaköltség alapján; Előreláthatóság, mint kártérítési határ
Természetbeni teljesítés – kapcsolata hatékony szerződésszegéssel, gazdasági hatékonysággal
Szerződésben szabályozott kártérítés
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 7. fejezet
Ajánlott irodalom:
Craswell, Richard [1988], ‘Contract Remedies, Renegotiation, and the Theory of Efficient Breach’, 61 South California Law Review. 629
De Geest Gerrit – Filip Wuyts: Penalty Clauses and Liquidated Damages in: Encyclopedia
Friedman, David D.: Law’s Order. Princeton – Oxford, Princeton University Press, 2000. 12. fejezet
Miceli, 5. fejezet
Posner, Eric A.: Contact Remedies: Foreseeability, Precaution, Causation and Mitigation in: Encyclopedia
Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law (3rd edition). Boston – Toronto, Little, Brown and Company, 1986. 4. fejezet
Shavell 15-16. fejezet

1. házidolgozat (szerződési jog): 2019. február 28.

4. Tulajdonjog – alapok (2019. február 28.)
A tulajdonjogok közgazdasági és jogi definíciója. Abszolút és relatív szerkezetű jogok.
Tulajdonjogok gazdasági funkciói (ösztönzési hatások).
A tulajdoni vagy szerződési védelem. Abszolút és relatív. A dologi jogok zártsága (numerus claususa).
Kisajátítás és állami szabályozás.
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 4. fejezet
Ajánlott irodalom:
Friedman, 5. és 10. fejezet
Lueck, Dean – Thomas J. Miceli: Property Law in: Mitchell Polinsky and Steven Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, Vol. 1, A., Amsterdam: Elsevier
Miceli, 6. fejezet
Posner, 3. fejezet
Shavell 2-3. fejezet

5. Tulajdonjog megszerzése (2019. március 7.)
A tulajdonjog eredeti szerzésmódjai – első birtoklás. Tulajdon elvesztése és találása. Elbirtoklás.
A tulajdonjog átruházással való megszerzése – konszenzuális és a tradíciós rendszer
A nem tulajdonostól való tulajdonszerzés – eredeti birtokost védő vs. jóhiszemű vásárlót védő szabály
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 5. fejezet
Ajánlott irodalom:
Calabresi, Guido – A. Dougles Malamed: Tulajdoni szabályok, felelősségi szabályok és az elidegeníthetetlenség: a székesegyház egyik látképe. in: Harmathy – Sajó
Hansmann, Henry – Reinier Kraakman, Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights, Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No. 388 http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/388.pdf
Miceli, 7. fejezet
Posner, 3. fejezet
Shavell 4. fejezet

2. házidolgozat (tulajdonjog): 2019. március 14.

6. A deliktuális felelősség alapjai (2019. március 14.)
A deliktuális felelősség általános célja. A károkozás követelménye. Az okozatiság követelménye.
Szigorú felelősség. Vétkesség és a Hand-szabály.
Egy- és kétoldalú megelőzés. A kárt okozó tevékenység szintje.
Strict liability – miért, mikor? veszélyes üzemi felelősség, termékfelelősség (termelői felelősség)
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 8. fejezet
Ajánlott irodalom:
Friedman, 6. és 14. fejezet
Miceli, 2. fejezet
Shavell 8-9. fejezet

7. A felelősség (2019. március 21.)
Általában elvárható magatartás – tévedések költsége
Okozatosság – előretekintő és visszatekintő (but for vs. proximate causation)
Bírói hibák hatása – hibás vétkesség, hibás kártérítési nagyság
Másért viselt felelősség (munkavállalókért, a megbízottakért való felelősség) – megbízó-ügynök probléma
Közösen okozott kár
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 9. fejezet
Ajánlott irodalom:
Friedman, 14. fejezet
Kornhauser, Lewis A. – Richard L. Revesz: Joint Tortfeasors in: Encyclopedia
Kraakman, Reinier H.: Vicarious & Corporate Civil Liability in: Encyclopedia
Landes, William M. – Posner, Richard A.: The Economic Structure of Tort Law, Cambridge,MA: Harvard University Press, 1987
Miceli, 3. fejezet
Shavell 10. fejezet

8. A kár nagysága – a biztosítás szerepe (2019. március 28.)
A kártérítés nagysága (speciális problémák: büntető kártérítés; jövedelemszerző képesség csökkenése, halál kompenzációja).
A kár klasszikus fogalma (vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés és elmaradt haszon)
Nemvagyoni kártérítés – mérési lehetőségek, tiszta gazdasági kár (pure economic loss), büntető kártérítés
Judgment-proof (be nem hajható kár)
Biztosítás szerepe – befolyásolja-e az optimális kártérítést (engedményezés), kötelező biztosítás – kötelező felelősségbiztosítás szerepe; a társadalombiztosítási rendszer hatása a kártérítési jogra
Ajánlott irodalom:
Dari-Mattiacci, Giuseppe and Barbara Mangan [2005], Disappearing Defendants v. Judgment Prof Injurers: Upgrading the Theory of Tort Law Failures. George Mason University Law and Economics Working Paper Series 05-01
Friedman, David D. 6. és 14. fejezet
Miceli, 3. fejezet
Shavell, Steven: Economic Analysis of Accident Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No. 396 http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/396.pdf 4-5. fejezet

3. házi feladat (kártérítés): 2019. március 28.

9. A társasági jog alapkérdései (2019. április 11.)
Vállalat alternatív közgazdasági értelmezései: (i) szerződések halmaza (tranzakciós költségek szerepe, hierarchikus irányítás vs. piaci kényszerek), (ii) csoportos termelés kerete, (iii) specifikus beruházások hálózata.
A társasági jog alapkérdései – a menedzsment központi szerepe
Jogi személyiség gazdasági jelentősége – anya és leányvállalatok szétválasztása, vagyon szétválasztása, jogi és pénzügyi garanciák
Korlátolt felelősség gazdasági jelentősége – judgement proof a vállalatoknál? Túlzott kockázatvállalásra ösztönöz? Vállalatcsoporton belüli kockázatmenedzsment a jog lehetőségeivel (vissza)élve?
A vállalat alternatívái: a hosszú távú együttműködés egyéb formái (önkikényszerítő megállapodások, reputáció, piaci erők szerepe).
Kötelező irodalom:
Coase, Ronald D.: A vállalat természete in: Coase
Ajánlott irodalom:
Bainbridge, Stephen M.: Abolishing Veil Piercing. Journal of Corporate Law 2001 http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967
Carney, William J.: Limited Liability in: Encyclopedia
Eggertsson, Thráinn: Economic Behavior and Institutions. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 2., 5-7. fejezet
Hansmann Henry – Reiner Kraakmann: Toward Unlimited Liability for Corporate Torts. in: Yale Law Journal, 100 (1991), pp. 1879-1934
Foss, Nicolai J. – Henrik Lando – Steen Thomsen: The Theory of the Firm in: Encyclopedia
Hart, Oliver: An Economist’s Perspective ont he Theory of the Firm. 89 Columbia Law Review 1757. o. Elérhető: http://www-bcf.usc.edu/~etalley/busorg/supp1.pdf
Posner, 14. fejezet

10. Társasági jog: a menedzsment ellenőrzése (2019. április 18.)
Vállalaton belüli erőviszonyok és a jog – tulajdonosok vagy részvényesek. A tulajdonlás és irányítás szétválasztása. Első és másodfajú ügynökprobléma. Vállalati demokrácia, a (kis)befektetőket segítő intézmények.
Stakeholder vs shareholder elméletek jogi leképezése, menedzsment önvédelme – menedzsment elsőbbsége
Menedzsment felelőssége – business judgement rule
Tőkepiaci szankciók – bennfentes kereskedelem.
Kötelező irodalom:
Hansmann Henry – Reiner Kraakmann: What is Corporate Law? Yale Law School Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 300 http://ssrn.com/abstract=568623
Ajánlott irodalom:
Bainbridge, Stephen M.: Insider Trading in: Encyclopedia
LoPucki, Lynn M. [1996], The Death of Liability. in: Yale Law Journal, 106, pp. 1-92
Posner, 14. fejezet
Zingales, Luigi: Corporate governance. In: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Vol. 1. 497-503. o.

4. házi feladat (társasági jog): 2019. április 18.

11. Eljárásjog (2019. május 2.)
Perindítási ösztönzők – kockázatkerülés szerepe
Magán és közösségi kikényszerítés – kollektív kereset vs. büntető kártérítés
Perköltségviselési szabályok
Bizonyítási verseny
Megegyezések: ösztönzők, hatékonyságuk
Kötelező irodalom:
Cooter – Ulen 10. fejezet (kivéve, I.D, I.E, II.C, II.D, III.D pontok)
Ajánlott irodalom:
Micel, 8. fejezet
Shavell Part IV. Litigation and Legal Process
Posner Part VI. Legal Process


12. Konzultáció (2019. május 9.)

Órarendi beosztás: csütörtök 8.00 - 11.20

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Lásd értékelés módszere

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd értékelés módszere

Szak neve: alkalmazott gazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • lásd az egyes óráknál
 • Cooter, Robert – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005
 • Coase, Ronald D.: A vállalat természete in: Coase
 • Hansmann Henry – Reiner Kraakmann: What is Corporate Law? Yale Law School Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 300 http://ssrn.com/abstract=568623
 • Az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

 • Bouckaert, B. and G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000 (továbbiakban: Encyclopedia) http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html
 • Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 (továbbiakban: Coase)
 • Friedman, David D.: Law’s Order. Princeton – Oxford, Princeton University Press, 2000. (továbbiakban: Friedman)
 • Harmathy Attila – Sajó András (szerk.) A jog gazdasági elemzése. KJK, Budapest, 1984 (továbbiakban: Harmathy – Sajó)
 • Miceli, Thomas J.: The Economic Approach to Law. Stanford: Stanford University Press, 2004. (továbbiakban: Micheli)
 • Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law (8th edition). New York: Aspen. 2011. (továbbiakban: Posner)
 • Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Belknap Press, 2004 (a továbbiakban: Shavell)
 • lásd az egyes óráknál
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Szalai Ákos

Utolsó módosítás: 2019-02-05 20:55:18

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Szalai Ákos
EElmélet2018/19/2Szalai Ákos


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.