Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Közösségi pénzügyi menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK99M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közösségi pénzügyi menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Public Financial Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Közösségi gazdaságtan és közpénzügyek
A tantárgy típusa: szakirány kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bartha Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgynak négy fő célkitűzése van:
- módszertan: hogyan lehet kutatást végezni a kormányzati pénzügyi menedzsment területén?
- elmélet: leíró és magyarázó elméleti tudás szerzése: melyek az érvényes elméletek  a kormányzati
pénzügyi menedzsment területén?
- módszerek és technikák: elméleti és gyakorlati ismeretek szerzése a közösségi költségvetés, a
számvitel és az audit rendszerében közpolitikai és menedzsment szempontból
- közpolitika: milyen közpolitikákat lehet alkalmazni a kormányzati pénzügyi menedzsment
területén?
A költségvetés, a számvitel és az audit egy koherens ciklust alkot, ahol nem a konkrét költségvetési,
számviteli vagy auditálási tevékenységek gyakorlati problémáit, hanem e folyamatok közpolitikai és
menedzsment szempontból történő megértését és értékelését állítjuk a középpontba.

Évközi tanulmányi követelmények: kijelölt irodalmak naprakész ismerete

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A végső osztályzatot a következő elemek alkotják:
2 évközi prezentáció, 20 percben, megadott tanulmányok alapján 2*20%=40%
órai aktivitás: csoportos feladatok és aktív szemináriumi részvétel 20%
vizsga 40%
A prezentációk és a szemináriumi aktivitás alapján megajánlott jegy szerezhető. Ennek elfogadása esetén a hallgatók mentesülnek a vizsgázási kötelezettség alól

Tananyag leírása: A tantárgy az előadások keretében megismertet az államháztartás működésének mechanizmusaival és szabályszerűségeivel, kitér a magyar gyakorlat jogi-intézményi hátterére is.
A szemináriumok keretében lehetőség van nemzetközi gyakorlatok megismerésére, az egyes alrendszerek és feladattípusok gazdasági-pénzügyi sajátosságainak elsajátítására, valamint a költségvetés készítésének, végrehajtásának és ellenőrzésének készségszintű elsajátítására mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Órarendi beosztás: 1.hét: Bevezetés a közösségi pénzügyi menedzsment alapjaiba

2. hét: Erőforrások allokációja – költségvetési folyamatok:

3. hét: Költségvetési tervezés folyamata:

4. hét: Az állam bevételi politikája:

5. hét: Az adótan alapjai:

6. hét: Adóadminisztráció:

7. hét: Az államháztartási számvitel:

8. hét: Ágazati (köz)pénzügyek:

9. hét: A költségvetés végrehajtásának menedzselése I.:

10. hét: A költségvetés végrehajtásának menedzselése II.:

11. hét: A költségvetés végrehajtásának menedzselése III.:

12. hét: Az államháztartás szervezeteinek ellenőrzése:

13. hét: Államadósság kezelése

14. hét: Az államháztartási hiány és kezelése

Kompetencia leírása: A hallgatók képesek lesznek megérteni az államháztartás működését. Képessé válnak arra, hogy az állami költségvetéssel kapcsolatos szervezetek munkatársaiként vagy vezetői beosztásokban költségvetési folyamatokat szervezzenek és irányítsanak, akár államháztartáson belül, akár piaci, vagy non-profit intézményeknél.

Félévközi ellenőrzések: 2 zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: kiselőadás
házi dolgozat

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Adorján Richárd – Balogh László – Hőgye Mihály – Parádi-dolgos Anett – Wickert Irén: Közpénzügyi menedzsment, Aula, Budapest, 2012.
  • Dr Pásztor Miklós: Államháztartási és közpénzügyi menedzsment, BCE KA –BBTU, 2013.

Ajánlott irodalom:

  • Tátrai Tünde: A közbeszerzés, mint sajátos beszerési tevékenység és fejlődési lehetőség Magyarországon, PhD. értekezés, 2006.
  • Benczes István - Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010
  • Bodnár Viktória – Drótos György – Kiss Norbert – Révész Éva: Az írott stratégiától a tényleges teljesítményig – Többdimenziós teljesítménymenedzsment-rendszerek alkalmazásának motivációi közszolgálati szervezetekben, Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás, 2007.2.
  • Managing Public Expenditure – A Reference Book for transition Countries, ed: Richárd Allen – Daniel Tomassi, OECD, 2001
  • Christopher Pollitt – Geert Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford University Press, 2011
  • Szalai Ákos: Teljesítmény-költségvetés – technikák és külhoni tapasztalatok, Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás, 2007.2.
Ajánlott irodalmak:
Tátrai, Tünde (2006) A közbeszerzés mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Állami számvevőszék: megfelelő dokumentumai
Szalai Ákos: Teljesítmény-költségvetés - technikák és külhoni tapasztalatok, Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás, 2007.2.
Managing Public Expenditure – A Reference Book for transition Countries, ed: Richárd Allen – Daniel Tomassi, OECD, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Christopher Pollitt – Geert Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford University Press, 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bodnár Viktória – Drótos György – Kiss Norbert – Révész Éva: Az írott stratégiától a tényleges teljesítményig – Többdimenziós teljesítménymenedzsment-rendszerek alkalmazásának motivációi közszolgálati szervezetekben, Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás, 2007.2.
Benczes István - Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kötelező irodalmak:
Adorján Richárd – Balogh László – Hőgye Mihály – Parádi-dolgos Anett – Wickert Irén: Közpénzügyi menedzsment, Aula, Budapest, 2012
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Dr Pásztor Miklós: Államháztartási és közpénzügyi menedzsment, BCE KA –BBTU, 2013.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Bartha Attila

Utolsó módosítás: 2019-02-06 13:28:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Bartha Attila
GGyakorlat2018/19/2Bartha Attila


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.