Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Összehasonlító közigazgatástan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK21M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Összehasonlító közigazgatástan
A tantárgy neve (angolul): Comperative Public Administration Science
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: Kötelező szaktantárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kádár Krisztián Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a közigazgatás legfontosabb intézményeivel és jellemzőivel, illetve a közigazgatás-tudomány alapfogalmaival és elméleteivel; és tegye mindezt nemzetközi példák, illetve kitekintés segítségével.

A tárgy oktatása során a hallgató megérti
• a közigazgatás mint társadalmi gyakorlat és mint tudományterület alapfunkcióit
• a közigazgatási rendszereket leíró legfontosabb, általánosítható jellemzőket
• az egyes (nemzeti) közigazgatási rendszerek különbözőségeit és az azokat magyarázó tényezőket
• a közigazgatás-tudomány jelenkori fő kérdéseit és vizsgálati irányait.
Célunk továbbá, hogy erősítsük a hallgatók önálló elemzőkészségét, különös tekintettel az összehasonlításban rejlő lehetőségekre.

Évközi tanulmányi követelmények: Olvasmánylistáról választott munkák órai összefoglaló prezentálása

Vizsgakövetelmény: A kötelező irodalom, valamint az előadások és szemináriumok által ismertetett tananyag, illetve annak gyakorlati alkalmazása.

Az értékelés módszere: - Órai aktivitás: 25%
- Vizsga: 75%

Tananyag leírása: 1. Bevezetés. (A tantárgy bemutatása, tartalma, követelmények. A résztvevők bemutatkozása, a már meglévő ismeretek felmérése. Bevezetés: Mi a közigazgatás? Állam, közigazgatás és társadalom viszonyrendszere)
• fókusz téma: Kontextus tényezők az államszerep vizsgálatához (World Values Survey és kapcsolódó TÁRKI kutatások feldolgozása: társadalom értékszerkezete, bizalom, legitimitás)
2. Bevezetés az igazgatástudományba. (Közigazgatás fogalmi keretei, modern közigazgatás kialakulása, bürokrácia-elméletek, bürokratikus szervezetek, teljesítménykoncepció a közszektorban)
• fókusz téma: A bürokratikus szervezetek növekedésének vizsgálata és magyarázatai (Crozier, Parkinson)
3. Bevezetés az összehasonlító közigazgatástanba. (CPA fejlődéstörténete, fogalmi és módszertani nehézségek, közigazgatási rendszerek összehasonlításának sokfélesége.)
• fókusz téma: Stílusgyakorlatok egyes közigazgatási intézmények összehasonlító elemzéséhez (Heady, 1966, Pollitt-Bouckaert, 2017, Verhoest et al., 2012, Hajnal, 2003)
4. Európai közigazgatási modellek. (Államszervezet, kormányzati berendezkedés, közigazgatási struktúra a következő modell országokban: Egyesült Királyság, Németország, Franciaorszás, Olaszország, Magyarország és Svédország)
• fókusz téma: A jóléti államok tipológiája (Esping-Andersen, 1990)
5. Helyi szintű közigazgatási-önkormányzati modellek. (Szubnacionális szintek területi, funkcionális és politikai profiljai a hat modell országban. NUTS rendszer)
• fókusz téma: Az önkormányzati mérethatékonyság problémája (Swianewicz, 2004, Pálné Kovács, 2016)
6. Közszolgálati rendszerek történeti előképei és jelenkori modelljei (Zsákmány- és érdemrendszer. A közszektor HR menedzsment rendszere. Zárt és nyílt közszolgálati rendszerek jellemzői.)
• fókusz téma: A politikai és az adminisztratív elem a kormányzásban (Aberbach et al., 1981, Peters-Pierre, 2004, Vandenabelee, 2008)
7. Változó közigazgatás, közigazgatási reformok. (Reformelméletek, institucionalizmus, reformtipológiák.)
• fókusz téma: Magyary program a két háború között és 2010 után (Magyary, 1942)
8. Funkcionális reformok. (Új Közmenedzsment: elmélet, gyakorlat és kritikai értékelés. Állam változó szerepfelfogásai. Neoweberiánus tendenciák.)
• fókusz téma: A kormányzat újra-feltalálása (Osborne-Gaebler, 1992, G. Fodor – Stumpf, 2007)
9. Területi reformok. (Decentralizácó, regionalizáció, területi együttműködések a helyi szinten.)
• fókusz téma: föderalizálódó államok Európában
10. Közigazgatási modernizáció. (Innováció a közigazgatásban, technológia szerepe a közszektorban, e-government, e-közigazgatás, e-ügyintézés.)
• fókusz téma: A közigazgatási és ügyfél oldali adminisztratív terhek csökkentése.
11. Igazgatási kultúra. (Szervezeti, igazgatási kultúra és nemzeti kultúra: miként befolyásolják a közigazgatási rendszerek alakulását?)
• fókusz téma: A szigma, théta és lambda értékek a közigazgatásban (Hood, 1991)
12. Komparatív összegzés. (Európai közigazgatási tér, európaizálás. Konvergencia és divergencia. Fejlődő államok közigazgatási rendszerei.)
• fókusz téma: Az adminisztratív kapacitás mibenléte (Kádár, 2019)

Órarendi beosztás: A mindenkori órarend szerint

Kompetencia leírása: - a hallgatók önálló elemzőkészségének javítása, különös tekintettel az összehasonlításban rejlő lehetőségekre.

Félévközi ellenőrzések: A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - A tanórákra való felkészülés (olvasmányok elolvasása - ld. irodalomjegyzék, összesen kb. 300-400 oldal) és az azokon való aktív részvétel
- Egy ajánlott olvasmány / önálló kutatás prezentálása

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - A tanórákra való felkészülés (olvasmányok elolvasása - ld. irodalomjegyzék, összesen kb. 300-400 oldal) és az azokon való aktív részvétel
- Egy kötelező olvasmány prezentálása (minden olvasmányt két hallgató kap meg, akik közül az egyik prezentál, a másik „opponál” – belekérdez, ellentmond stb.). Minden olvasmány minden hallgató számára kötelező tananyag.

Szak neve: Közgazdálkodás és Közpolitika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • Gajduschek, György (2000): A bürokrácia-fogalom értelmezése a társadalomtudományokban és ennek jelentősége a közigazgatási szervezetek sajátságainak magyarázatában, Budapest: ELTE (Ph.D. értekezés). pp. 52-76
 • • Gajduschek, György (2008): Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében, Budapest: KSZK pp. 23-52
 • • Hajnal György - Jenei György (2008): Közigazgatási rendszerek, valamint közigazgatás- és közmenedzsment-tudomány és -képzés Európában és Magyarországon, Köz-gazdaság 2008/4 pp. 1-21
 • • Hajnal, György (2004): Igazgatási kultúra és New Public Management reformok egy összehasonlító esettanulmány tükrében, Budapest: BCE (Ph.D. értekezés) 5. fejezet (pp. 48-71)
 • • Jenei György (2006): Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón, Köz-gazdaság 2006/1. pp. 81-95
 • • Kádár Krisztián (2005): Reformkonyha a magyar közigazgatásban. In: Ágh-Somogyvári (szerk.) A közigazgatási reform új perspektívái, Budapest: Új Mandátum
 • • Pálné Kovács, Ilona – Kacziba – Oppe (2016) Az európai területi reformok és tanulságaik In: Pálné Kovács Ilona (szerk.) A magyar decentralizáció kudarca nyomában, Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó

Ajánlott irodalom:

 • • Christopher Pollitt and Geert Bouckaert (2017): Public Management Reform. A Comparative Analysis - Into The Age of Austerity. Fourth Edition
 • • Drechsler, Wolfgang (2009): Towards a Neo-Weberian European Union? Lisbon Agenda and Public Administration, Halduskultuur, 2009, vol. 10, 6–21.
 • • G. Fodor Gábor – Stumpf István (2007): A „jó kormányzás” két értelme. Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei. In Nemzeti Érdek. 2007/3. 76–95
 • • Gajduschek, György (2012): „A közigazgatás hatékonysága – adalékok egy fogalom értelmezéséhez”. Új magyar közigazgatás. 5. évf., 12. sz., 14–23. o.
 • • Hajnal, György (2003): Diversity and convergence: A quantitative analysis of European Public Administration education programs, Journal of Public Affairs Education 9:4 pp. 245-258
 • • Hood, Christopher (1991): „A Public Management for All Seasons?” Public Administration, Vol. 69. Spring, 3–19.
 • • Joel Aberbach, Robert D. Putnam, Bert Rockman (1981): Bureaucrats and Politicians in Western Democracies
 • • Kádár, K. - Papp-Somlai (2019) Az adminisztratív kapacitás jelentésárnyalatai In: Kaiser, T. (szerk.): A jó állam mérhetősége III. (megjelenés alatt)
 • • Kirchner, Stephen (2011): „Why Does Government Grow?”. CIS Policy Monograph, Vol. 117. Centre for Independent Studies.
 • • Kuhlmann, S. and Wollmann, H. (2014) Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe
 • • Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest, M. Kir. Egyetemi Nyomda pp. 103-129 és 136-140
 • • Oomsels, P. – Bouckaert, G. (2014): „Studying interorganizational trust in public administration: a conceptual and analytical framework for »administrational trust«” In: Public Performance & Management Review. Sage Publications.
 • • Osborne, D. - Gaebler, T. (1992): Reinventing Government. New York, NY
 • • Pawel Swianiewicz (2014) An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, Local Government Studies, 40:2, 292-311
 • • Swianiewicz, P., ed., 2004. Local government borrowing: risks and rewards. Budapest: LGI-Open Society Institute.
 • • Vandenabeele - Van de Walle (2008): International differences in public service motivation: Comparing regions across the world. Motivation in public management: The call of public service, 223-244
 • • Verhoest, K., Thiel, S.V., Bouckaert, G., Lægreid, P., Van Thiel, S. (Eds.) (2012): Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-01-20 18:32:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.