December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Összehasonlító közigazgatástan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK21M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Összehasonlító közigazgatástan
A tantárgy neve (angolul): Comperative Public Administration Science
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Hajnal György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a közigazgatás legfontosabb jellemzőivel, illetve a közigazgatás-tudomány alapfogalmaival és elméleteivel; és tegye mindezt nemzetközi példák, illetve kitekintés segítségével.

A tárgy oktatása során a hallgató
• megérti, hogy mi a közigazgatás a gyakorlatban és az elméletben
• melyek a közigazgatási rendszerek legfontosabb, általánosítható jellemzői
• miként és miért különböznek az egyes nemzeti közigazgatási rendszerek
• melyek a közigazgatás-tudomány fő kérdései
Célunk továbbá, hogy erősítsük a hallgatók önálló elemzőkészségét, különös tekintettel az összehasonlításban rejlő lehetőségekre.

Évközi tanulmányi követelmények: - Olvasmánylistáról választott munkák órai összefoglaló prezentálása
- Prezentációk és opponálás (referátum / korreferátum)

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: - Prezentációk: 35%
- Órai aktivitás: 25%
- Vizsga: 40%

Tananyag leírása: 1. Bevezetés. (A tantárgy bemutatása, tartalma, követelmények. A résztvevők bemutatkozása, a már meglévő ismeretek felmérése. Bevezetés: Mi a közigazgatás?)
2. A magyar közigazgatás bemutatása. (Történeti áttekintés, rendszerváltás, az utóbbi évek értelmezése. Intézményrendszer: központi közigazgatási szervek, helyi-területi igazgatás. A magyar közigazgatás jogias jellegéről.)
3. Mi az „igazgatás”? (Igazgatás mint szervezeti tevékenység. Köz- és magánigazgatás összevetése.)
4. Történeti áttekintés. (A közigazgatás korai története: az ókori Egyiptomtól az abszolút monarchiákig. A modern közigazgatás kialakulása. A bürokrácia.)
5. Szervezetelméleti alapok. (Munkamegosztás és koordináció. Szervezeti struktúrák. A vezetés-igazgatás funkciói.)
6. Közszolgálat. A politikai és az adminisztratív elem a kormányzásban. (A közszektor HR management rendszere. Közszolgálati rendszerek típusai, jellemzői.)
7. Változó közigazgatás, közigazgatási reformok. (Új Közmenedzsment: elmélet, gyakorlat és kritikai értékelés. „Governance, policy networks.” Az állam elgyengülése: a problémafelvetés. Neo-weberi állam.
8. Kultúra. (Szervezeti-, igazgatási kultúra és nemzeti kultúra: miként befolyásolják a közigazgatási rendszerek alakulását?)
9. Kormányzati döntéshozatal (A döntéselméletről. lehet-e racionális döntést hozni a kormányzatban, politikai környezetben? Közpolitikai döntéshozatal és megvalósítás.)
10. Összehasonlítás a közigazgatás-tudományban. (Az összehasonlítás elméleti és gyakorlati eredményei. Az alkalmazott módszerekről: történeti és földrajzi, strukturális és/vagy funkcionális, avagy kulturális összehasonlítás. Az összehasonlítás nehézségei. Az összehasonlító közigazgatás-tudomány vázlatos története.)
11. Közigazgatási rendszerek I. (A kontinentális és az angolszász közigazgatás. hasonlóságok és eltérések. Francia, német, skandináv modell.)
12. Közigazgatási rendszerek II. (A fejlődő országok. A „Development Administration”, mint kutatási terület és mint az országok modernizációjára tett gyakorlati kísérlet. Az ázsiai kis tigrisek sikertörténetéről. A post-kommunista országok sajátságai.)
13. Összefoglalás (A tárgy összefoglalása. Hallgatói értékelés: szóbeli és anonim írásbeli. A hallgatók értékelése az oktató által.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - A tanórákra való felkészülés (olvasmányok elolvasása - ld. irodalomjegyzék, összesen kb. 300-400 oldal) és az azokon való aktív részvétel
- Egy kötelező olvasmány prezentálása (minden olvasmányt két hallgató kap meg, akik közül az egyik prezentál, a másik „opponál” – belekérdez, ellentmond stb.). Minden olvasmány minden hallgató számára kötelező tananyag.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hajnal György ¬ Jenei György (2008): Közigazgatási rendszerek, valamint közigazgatás- és közmenedzsment-tudomány és -képzés Európában és Magyarországon, Köz-gazdaság 2008/4 pp. 1-21
  • Gajduschek, György (2000): A bürokrácia-fogalom értelmezése a társadalomtudományokban és ennek jelentősége a közigazgatási szervezetek sajátságainak magyarázatában, Budapest: ELTE (Ph.D. értekezés). pp. 52-76
  • Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest, M. Kir. Egyetemi Nyomda pp. 103-129 és 136-140
  • Gajduschek, György (2008): Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében, Budapest: KSZK pp. 23-52
  • Gajduschek, György and György Hajnal (2010): Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata., Budapest: HVG-Orac. 3. fejezet (pp. 39-51)
  • Hajnal, György (2004): Igazgatási kultúra és New Public Management reformok egy összehasonlító esettanulmány tükrében, Budapest: BCE (Ph.D. értekezés) 5. fejezet (pp. 48-71)
  • Gajduschek, György and György Hajnal (2010): Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata., Budapest: HVG-Orac 8. fejezet (pp. 104-126)

Ajánlott irodalom:

  • Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest. II. és III. fejezet (pp. 39-140)
Ajánlott irodalmak:
Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest. II. és III. fejezet (pp. 39-140)
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kötelező irodalmak:
Hajnal György ¬ Jenei György (2008): Közigazgatási rendszerek, valamint közigazgatás- és közmenedzsment-tudomány és -képzés Európában és Magyarországon, Köz-gazdaság 2008/4 pp. 1-21
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Gajduschek, György (2000): A bürokrácia-fogalom értelmezése a társadalomtudományokban és ennek jelentősége a közigazgatási szervezetek sajátságainak magyarázatában, Budapest: ELTE (Ph.D. értekezés). pp. 52-76
Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest, M. Kir. Egyetemi Nyomda pp. 103-129 és 136-140
Gajduschek, György (2008): Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében, Budapest: KSZK pp. 23-52
hozzáférhetőség a könyvtárban / Access in the library
Gajduschek, György and György Hajnal (2010): Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata., Budapest: HVG-Orac. 3. fejezet (pp. 39-51) Budapest: HVG-Orac 8. fejezet (pp. 104-126)
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hajnal, György (2004): Igazgatási kultúra és New Public Management reformok egy összehasonlító esettanulmány tükrében, Budapest: BCE (Ph.D. értekezés) 5. fejezet (pp. 48-71)
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kádár Krisztián Sándor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Kádár Krisztián Sándor
GGyakorlat2018/19/1Dr. Kádár Krisztián Sándor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.