Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Összehasonlító közigazgatási jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK54M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Összehasonlító közigazgatási jog
A tantárgy neve (angolul): Comparative Administrative Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden tavaszi szemester
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gajduschek György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy elvi szinten az állam és jog, közigazgatás és jog viszonyát vizsgálja, különös tekintettel arra, hogy a jog milyen szerepet játszik a közigazgatás működésében.
Gyakorlati szinten az elsődleges cél, hogy (a) a hallgatók képesek legyenek egy olyan közegben kommunikálni, amely elsődlegesen jogi fogalmakkal, jogi nyelvezettel (és mögötte sajátos jogi logikával) operál és (b) legyenek képesen alapvető jogi feladatok elvégzésére. (Pl. határozathozatal)

Évközi tanulmányi követelmények: A tananyag elsajátítása, a kötelező irodalmak megtanulása.
Egy kiselőadás tartása az oktatóval egyeztetett témában.
Egy választott ország közigazgatási rendszeréből való felkészülés.
Két házi feladat elkészítése. Az egyes órákhoz kijelölt videók figyelmes meghallgatása.
A felmerülő jogesetek, feladatok megoldása.

Vizsgakövetelmény:  FIGYELEM! Azon hallgatók, akik a közigazgatási jogot korábban már tanulták (pl. jogi, igazgatásszervező diplomájuk van) kreditátviteli kérelmet adhatnak be. Amennyiben jelen tárgy túlnyomó részét bizonyíthatóan tanulták, e kurzus látogatása alól felmentést kapnak. Jegyük az átvett tárgyak korábbi eredményei alapján kerül megállapításra.

Az értékelés módszere: Az értékelés a következő tényezőkből tevődik össze:
20% első Zárthelyi dolgozat (továbbiakban: ZH) - a jog általános elmélete
20% második ZH - közigazgatási jog
40% harmadik ZH a teljes éves tananyagból, beleértve a közigazgatás és jog, jogias közigazgatás utolsó két órán vett témáját is.
4
6-6% házi feladatok
8% órai teljesítmény, az oktató megítélése alapján
+ % alkalmanként további 1-3 pontot (százalékpontot) lehet szerezni, az egyes órákon íratott röpdolgozatokkal - ezekkel tehát javítani lehet az százalékos eredményeket.

Tananyag leírása: A tárgy a közigazgatási jog átfogó bemutatására törekszik, olyan hallgatók számára, akiknek jogi előképzettsége nincs. Ennek megfelelően a tárgy oktatása során a releváns jogi alapfogalmak bemutatását is elvégezzük. Ezen felül áttekintjük a közigazgatási jog legfontosabb területeit (anyagi jog, szervezeti jog, eljárási jog) és jellemzőit.

Órarendi beosztás: 1. Bevezezés. A tárgy célja, tartalma, követelmények, értékelés. Technikai ügyek. Mi a jog?
2. Az állam felépítése; az állami szervek és a jog. Jogalkotás
3. Jogalkotás és a jogi norma. Jogrendszer.
4. Jogalkalmazás
5. Jogcsaládok, jogi gondolkodás; Alkotmányos keretek. Az I rész összegzése
6. ZH1; A közig jog sajátságai. Alkotmány- és közigjog. Közigjog tagozódása
7. Szervezeti jog
8. Eljárásjog
9. Eljárásjog
10. ZH2. Jog és közpolitika, közigazgatás általában.
11. A kontinentális és jogias közigazgatási rendszerek. Összefoglalás
12. ZH3 Nagy ZH (40%)

Kompetencia leírása:  A hallgató legyen képes eligazodni a közigazgatási jogban, lássa át e jogterület tagozódását, ismerje meg a legfontosabb elveket és szabályokat. A tananyag kisebb részben a hatályos joganyag megismertetését szolgálja, nagyobb részben azonban olyan készségeket kíván átadni, amelyek segítségével a hallgatók egy felmerülő jogi, vagy jogi jelentőséggel is bíró kérdésben „el tudnak indulni”. El tudják dönteni, hogy (a) mennyiben jelent a jogi szabályozás problémát az adott feladat ellátásában, (b) mennyiben képesek azt maguk kezelni, vagy külső szakértőt kell bevonni. Az egyszerűbb kérdésekben a hallgatók maguk is képesek lesznek a releváns joganyag kikeresésére, értelmezésére. A fentieken túl a tárgy segítséget nyújt annak a gondolkodásmódnak a „nyelvnek” a megismerésében, amely a mai magyar közigazgatást dominánsan jellemzi.

Félévközi ellenőrzések: Három ZH, Házi feladatok, röpdolgozatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiselőadások, egy választott jogszabály átekintése, esetmegoldások a félév során.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Saját jegyzet a félév 3 nagy részéhez.
  • Közigazgatási alapvizsga jegyzet megfelelő részei. További kötelező irodalmak.
  • Összesen nem több mint kb. 350 oldal.
  • Videók: kb. 3 óra.

Ajánlott irodalom:

  • A félév első részéhez jól hasznosítható: Balásházy Mária: Jogi alaptan, Aula 2004
  • Szamel Katalin - Balázs István - Gajduschek György - Koi Gyula (szerk.) (2011): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest: CompLex.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Általános közigazgatási ismeretek I-modul-a központi állami rendszere ; Általános közigazgatási ismeretek II-modul-jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-10 19:57:29

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.