December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Szabályozási esettanulmányok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK64M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályozási esettanulmányok
A tantárgy neve (angolul): Case Studies in Regulation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: gyakorlati
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: 
A tárgy célja, hogy az állami verseny- és piacszabályozás elméleti hátterét és gyakorlati eszköztárát már ismerő hallgatók betekintést nyerhessenek az állami szabályozás szervezeteinek és a szabályozott ágazatokban működő vállalatok mindennapi működésébe.
A tárgy keretében a hallgatók több, az állami szabályozás által különböző módon, mértékben érintett ágazat szabályozási gyakorlatát tekintik át, megismerik az aktuális állami szabályozói gyakorlatot és a szabályozott piac szereplőinek ahhoz kapcsolódó viszonyával és stratégiájával. Valós helyzetek, gyakorlatias megoldások (ágazati szereplők, szakértők bevonásával történő) megismerése mellett esettanulmányok feldolgozásával is segítjük az elméletben tanultak alkalmazására való képesség kialakítását. Ezen túl a hallgatók megismerkednek az Európai Unió szabályozási politikáival és gyakorlatával, valamint újszerű - pl. sharing economy - szabályozási kihívásokkal.

Évközi tanulmányi követelmények: 
Órai jelenlét, interaktivitás, prezentációk

Vizsgakövetelmény: 
Minden hallgató számára kötelező legalább 1 db – iparágelemzésből, vagy a szabályozási rezsim áttekintéséből álló – házi feladatot elkészíteni és azt előadni. A hallgatók továbbá az kurzus során érintett valamely ágazatot jellemző szabályozási problémáról és annak lehetséges megoldásairól egy 15.000 – 20.000 karakter terjedelmű dolgozatot írnak.

Az értékelés módszere: 
A dolgozat elkészítéséért 35, a házi feladat elkészítéséért 15 pont adható.
Az egyes érdemjegyekhez kapcsolódó ponthatárok:
0 - 25 pont: elégtelen (1)
26 - 31 pont: elégséges (2)
32 - 37 pont: közepes (3)
38 - 44 pont: jó (4)
45 - 50 pont: jeles (5)

Tananyag leírása: Szakcikkek, esettanulmányok, szakértői prezentációk

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 1 db házi feladat és annak prezentálása
1 db dolgozat

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.