Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

A közszektor intézményi közgazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK65M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A közszektor intézményi közgazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): Institutional Economics of the Public Sector
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mike Károly

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy elsődleges célja, hogy áttekintést nyújtson arról, hogyan elemezhető a közgazdaságtan eszközeivel a kormányzati döntések megvalósításának folyamata. A szakpolitikai döntések (kormányzati programok, szabályozások stb.) implementációja minden esetben komplex szabályrendszer kialakítását és működtetését feltételezi. A tárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a közgazdaságtani fogalmakat, modelleket és elemzési technikákat, amelyek segítségével ezek a szabályrendszerek jól elemezhetők. A tárgy elsősorban az új intézményi közgazdaságtanra épít, amely e szabályrendszereket (i) komplex szerződések, illetve (ii) tulajdonjogok hálózataként értelmezi. Ebből a nézőpontból elemzi a szakpolitikai célok megvalósításában közreműködő állami, piaci és nonprofit szervezeteket is.
Az előadások az elméletet ismertetik, a szemináriumok pedig valós (hazai és külföldi) példákon szemléltetik az elmélet alkalmazását. A tárgy fontos „párja” a Közösségi gazdaságtan című szaktárgynak, amely a közpolitikai döntésekkel kapcsolatos normatív közgazdasági érvekre koncentrál. Míg annak alapvető kérdése, hogy mit tegyen a kormányzat, a jelen tárgy kérdése pedig az, hogy milyen intézmények útján érje el célját.
Minden héten az első óra a szeminárium, a második az előadás. A szemináriumok célja kettős: (1) a soron következő előadás megértéséhez szükséges korábban tanult közgazdaságtani fogalmak, összefüggések felelevenítése; (2) a megelőző előadás elméleti anyagának alkalmazása, fogalmainak és összefüggéseinek gyakorlása példákon.

Évközi tanulmányi követelmények: • két zárthelyi dolgozat;
• szemináriumi aktivitás (feladott olvasmányok ismerete, részvétel az órai diszkussziókban, feladatok megoldásában, kisebb, fakultatív házi feladatok megoldása).

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.

Az értékelés módszere: 17. Két félévközi zárthelyi dolgozat (50%-50%) alapján megajánlott jegy. Szóbeli vizsgán plusz/mínusz egy jegy szerezhető. .
A zárthelyi dolgozatok két részből állnak: (1) egy intézményi probléma rövid esszé formájában történő elemzése a tanultak alapján; (2) elméleti kérdésekből, feladatokból összeállított igaz-hamis teszt. Értékelés: 50-61 pont- elégséges, 62-74 - közepes, 75-87 - jó, 88-100 - jeles. Aki nem ér el a két zárthelyi összesen 50 pontot, nem tehet szóbeli vizsgát!

Tananyag leírása: Előadások heti bontásban:

1. hét 02.04. Az intézményi közgazdaságtan szemlélete
Intézmény fogalma. Intézmények jelentősége, funkciói. Intézményi elemzés alapjai: cselekvési szituáció, intézmények nyelvtana (ADICO séma).
Kooperáció, csere és értékteremtés. Tranzakciós költségek; Coase-tétel; intézmények mint játékszabályok. Tulajdon és szerződés.
Irodalom: North, D. C.: Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Budapest: Helikon, 2010. 1–4. fejezet (11–66. o.)
(Ostrom, Elinor: Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press, 2005. 1., 2. és 4. fejezetek. - ajánlott olvasmány)

2. hét 02.11. Koordináció
Koordináció mint szerződési probléma. Árkoordináció és hierarchikus koordináció szerződéses kapcsolatban. Értéktöbblet elosztása mint koordinációs játék (nemek harca). Koordináció szerződések hálózatában. Katallaxis vs. tervgazdaság. Árak információs szerepe.
Irodalom: Coase , R. H.: A vállalat természete. In: A Vállalat, a Piac és a Jog. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 53–84. o.
Hayek, F. A: A társadalmi tudás hasznosítása. In: Uő.: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 1995. 241-252. o.
Miller 2. fejezet, 64-81. o.

3. hét 02.18. Kooperáció: a szerződéskötés előtti opportunizmus
Koordinációs vs. kooperációs játékok. Kontraszelekció, jelzés, szűrés, önszelekció, információs aszimmetria miatti alkuköltségek. Szeparáló/elvegyítő egyensúly.
Irodalom: MR 5. fejezetből 181-192. o., 210-224. és 10. fejezetből 449-466. o.

4. hét 02.25. Kooperáció: a szerződéskötés utáni opportunizmus
Morális kockázat és megoldási lehetőségei. Rejtett cselekvés és rejtett információ. Megbízó-ügynök elmélet. Csoportos lazsálás.
Irodalom: MR 6. fejezet., Miller 6. fejezet.

5. hét 03.04. Kockázatmegosztás és ösztönzés szerződésekben
Kockázat fogalma, kockázathoz való viszony, várható hasznosság elmélete (ism.). Kockázatmegosztási technikák beszerzési és munkaszerződésekben.
Irodalom: MR 7. fejezet és 10. fejezetből 442-448. o.

6. hét 03.11. Szerződések irányítási struktúrái
Irányítási struktúra. Piaci, három – és kétoldalú, egyesített irányítás. Klasszikus, neoklasszikus és kapcsolati szerződés. Idioszinkratikus beruházás.
Irodalom: Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 2(2): 235–255. o.
MR 5. fejezetből 193-197. o.

7. hét 03.18. Szerződések kikényszerítési mechanizmusai
Erkölcs, normák, biztosítékok (túszcsere), önkikényszerítő szerződések, hírnév, hírnévtámogató intézmények.
Irodalom: Ellickson, R.C:: A jog nélküli rend célja. Kézirat.
Miller 9. fejezet, MR 6. fejezetből 263-265, 8. fejezetből 349-361, 10. fejezetből 437-442. o.

8. hét. 03.25. ELSŐ ZÁRTHELYI. Tulajdonjogok közgazdasági fogalma. Tulajdonosok közötti konfliktusok.
Coase-tétel gyenge/erős változata. Tulajdonjogok elosztása pozitív tranzakciós költségek esetén.
Irodalom: Cooter, Robert – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2005. 4. fejezet.

9. hét. 04.01. Intenzív hét (A tárgyból nincs óra.)

10. hét 04.08. Tulajdoni formák
Tulajdonformák ösztönző hatásai. Magán- és csoportos tulajdon. Közösségi kormányzás.
Irodalom: Cooter, Robert – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2005. 5. fejezet.

11. hét 04.15. Szervezetek tulajdonlása, gazdasági társaságok
Reziduális irányítás és reziduális jövedelem szervezetekben. Tulajdonosi jogok és kollektív cselekvés. Fizikai eszközök tulajdonlásának jelentősége. Klasszikus vállalat, társulás, nyitott és zárt részvénytársaság, szövetkezet. Tulajdonlás és irányítás szétválasztása. Jogi személyiség és korlátolt felelősség
Irodalom: MR 9. fejezet.
Szalai Ákos: A gazdasági társaságok jogi személyiségének határai. Iustum Aequum Salutare XI. 2015. 1. 5–37. o. http://ius.jak.ppke.hu/hir/ias/20151sz/01.pdf
(Ajánlott: Eggertsson, Thráinn: Economic Behavior and Institutions. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 2., 5-7. fejezet)

12. hét 04.22. - Tavaszi szünet.

13. hét 04.29. Nonprofit szervezetek. Vezetés és szervezeti kultúra
Adományozás, kollektív cselekvés és morális kockázat. Profitorientáltság jelentése. Nonprofit szervezetek típusai. Nonprofit menedzsment ösztönzői. Költségvetés-maximalizálás.
Teljesítmény-visszatartás és hiteles elköteleződés. A kooperatív egyensúly meghatározatlansága: játékelmélet közös tétele. Hiteles elköteleződés. Első- és másodrendű normák. Konvenció.
Irodalom: MR 14. fejezetből 683-691.o.; Miller 10. és 11. fejezet.

14. hét 05.06. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT.

Órarendi beosztás: előadás: Hétfő 15:30-17:00 (Sóház 2. ea.)
szeminárium Hétfő 17:20-18:50 (Sóház 2. ea.)

Kompetencia leírása: Intézményi közgazdaságtan alapvető fogalmainak, elméleti összefüggéseinek, valamint a közszektorra vonatkozó alkalmazásainak ismerete.
Közpolitikák, közintézmények intézményi elemzésének képessége.
Intézményi alternatívák hatékonysági szempontú értékelésének képessége.
A közösségi gazdaságtan és az intézményi gazdaságtan együttes alkalmazásával szakpolitikai javaslatok átfogó és árnyalt közgazdasági elemzése.

Félévközi ellenőrzések: Lásd fentebb.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd fentebb.

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Milgrom, Paul – John Roberts: Közgazdaságtan, szervezetelmélet, vállalatirányítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. (MR) Előadásoknál kijelölt részek.
 • Miller, Gary J.: Menedzserdilemmák. A hierarchia politikai gazdaságtana. Aula – Széchenyi István Szakkollégium, 2002. Előadásoknál kijelölt részek.
 • Előadásoknál megadott további olvasmányok.

Ajánlott irodalom:

 • Baird, Douglas G. – Robert H. Gertner – Randal C. Picker: Game Theory and the Law. Harvard University Press, 1994..
 • Bouckaert, B. and G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000. http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html
 • Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
 • Cooter, Robert: The Strategic Constitution. Princeton University Press, 2000. (Web-változat: http://works.bepress.com/robert_cooter/51 )
 • Cooter, Robert – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. nemzeti Tankönyvkiadó. 2005.
 • Cullis, John – Philip Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, Budapest, 2003.
 • Eggertson, Thráinn: Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press, 1990.
 • Ellickson, Robert: Order without Law: How Neighbors Settle Disputes. Cambridge University Press, 1991.
 • Furubotn, Eirik G. – Rudolf Richter: Institutions and Economic Theory. The Contribution of New Institutional Economics. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000.
 • Gibbons, Robert: Bevezetés a játékelméletbe. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
 • Hart, Oliver: Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2006.
 • Kreps, Davis M.: Játékelmélet és közgazdasági modellezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
 • Ostrom, Elinor: Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.
 • Ostrom, Elinor: Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press, 2005.
 • Tirole, Jean: The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, 2006. I. és II. rész
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Mike Károly

Utolsó módosítás: 2019-02-02 13:49:24

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Mike Károly
GGyakorlat2018/19/2Mike Károly


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.