Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Közösségi gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK66M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közösségi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Public Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): E: 14, Gy: 14
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: mikroökonómia
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kormányzati beavatkozások, szakpolitikai döntések elemzésének normatív és pozitív szemléletével, elsajátítsák az elemzésekhez szükséges módszertani tudást és gyakorlati készségeket és képessé váljanak valós intézkedések elemzésére, értékelésére.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: Vizsga, amelyen 50 pont érthető el. Ponthatárok:
0 - 25 pont: 1 (elégtelen)
26 - 31 pont: 2 (elégséges)
32 - 37 pont: 3 (közepes)
38 - 43 pont: 4 (jó)
44 - 50 pont: 5 (jeles)
A hallgatóknak lehetősége van évközben, 2 évközi vizsga során számot adni tudásukról, a vizsgák eredményei alapján megajánlott jegy adható.
Házidolgozatok 3-4 fős csoportokban történő elkészítéséért további max. 10 pont adható, amely a megajánlott jegyhez kapcsolódó értékelésbe beszámítható.

Tananyag leírása: 
1. blokk: bevezetés, alapozás
- a közösségi gazdaságtan szemlélete
- piaci kudarcok, a kormányzati beavatkozások normatív alapjai
- hatékonyság vs. méltányosság
- államilag biztosított magánjavak

2. blokk: politika és közgazdaságtan - az állami szerepvállalás pozitív elemzése
- közösségi döntések
- bürokrácia, kormányzati szakapparátusok
- járadékvadászat

3. blokk: az adóztatás elmélete
- adórendszerek célszerű tulajdonságai
- adózás és gazdasági hatékonyság
- adóteher-megoszlás
- optimális adózás
- adóelkerülés, adócsalás, fekete gazdaság
- fiskális föderalizmus

4. blokk: kormányzati, szakpolitikai intézkedések elemzése, értékelése

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 2 negyedéves ZH

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házidolgozat: szakpolitikai intézkedés elemzése 10-15 oldal terjedelemben, csoportmunka keretében

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Cullis, J. – P. Jones (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések, Aula, Budapest
  • Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-Kerszöv, Budapest
  • Ehrenberg, R. G. – Smith, R. S. (2003): Korszerű munkagazdaságtan - elmélet és közpolitika, Panem Kiadó, Budapest
  • Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája, Osiris, Budapest 13-28; 39-55; 72-84. o
  • Mitchell, W. C. – M. C. Munger (2004): Az érdekcsoportok közgazdasági modellje, Századvég, vol. 34., pp. 129-170
  • Szalai Ákos (2002): Fiskális föderalizmus. Közgazdasági Szemle 5., p. 424-440.
  • Varian, H. R. (2012): Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Csengődi Sándor

Utolsó módosítás: 2018-04-18 16:00:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Csengődi Sándor
GGyakorlat2018/19/2Csengődi Sándor
E1Elmélet2018/19/2Csengődi Sándor
G1Gyakorlat2018/19/2Csengődi Sándor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.