Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Academic writing, kvalitatív módszerek és research design

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK77M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Academic writing, kvalitatív módszerek és research design
A tantárgy neve (angolul): Academic Writing, Qualitative Methods and Research Design
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Hajnal György

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatói: Bartha Attila, Hajnal György

A tantárgy célja, hogy a közgazdálkodás és közpolitika szak hallgatói kellő módszertani jártasságot szerezzenek kutatási projektekben történő érdemi részvételhez és képessé váljanak a nemzetközi tudományos elvárásoknak megfelelő tanulmányok elkészítésére. A kurzus a tanulmányírás és a kvalitatív, ezen belül az esettanulmányos kutatások módszertani kérdéseire fókuszál. A félév során a forráskereséssel, a források hitelességének ellenőrzésével, a tudományos hivatkozás standard kritériumaival, a tudományos publikációk formai és stiláris szabályaival, a konzisztens kutatási tervek, illetve a kutatási célokkal adekvát kutatási designok készítésének technikájával ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy oktatása során az esettanulmányokhoz kapcsolódó kvalitatív adatgyűjtési és adatelemzési megközelítéseket, a kutatásetika, a kismintás adatgyűjtés és az esetkiválasztás módszertani kérdéseit is áttekintjük.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező.
Háromnál több szemináriumról történő hiányzás esetén a kurzus automatikusan nem teljesítettnek minősül. A félév során a hallgatóknak három egyéni házi feladatot kell elkészíteniük, amelyek egy konzisztens kutatási terv mérföldkövei. Ezeknek a házi feladatoknak az értékelése megfelelő/ nem megfelelő minősítéssel történik; a „nem megfelelő” minősítésű házi feladatok egyenként 10 százalékpontos malust jelentenek, azaz ennyivel csökkentik a végső kutatási terv eredményét. Az otthon elvégzendő egyéni feladatok mellett a szemináriumokon a hallgatók csoportos feladatokkal gyakorolják a tanulmányírás és az esettanulmányos kvalitatív kutatási módszerek alapjait.

Vizsgakövetelmény: Kutatási terv benyújtása

Az értékelés módszere: A végső osztályzatban a szemináriumi aktivitás súlya 30%, a benyújtott kutatási terv végső változatának súlya 70%.

Tananyag leírása: A kurzus első része a tanulmányírás technikai ismereteit öleli fel. Ezt követően a kutatási tervek készítésének elemeivel, a kutatási kérdések, a kutatási design és a kutatási módszerek összefüggéseivel foglalkozunk, a kvalitatív esettanulmányos megközelítésre fókuszálva. Részletesen tárgyaljuk az esetkiválasztás lehetséges szempontjait, illetve áttekintjük az interjúzáson és a dokumentumelemzésen alapuló kvalitatív esettanulmányos technikákat.

Órarendi beosztás: 1. Bevezetés: academic writing, kvalitatív és esettanulmányos kutatási módszerek
2. Forráskeresés, a források hitelességének ellenőrzése
3. Hivatkozás, idézés, átfogalmazás, utalás és tartalmi összegzés
4. A tudományos publikálás formai és stiláris szabályai, egység és koherencia
5. Tanulmányok, kutatási jelentések és kutatási tervek
6. Szakirodalmi áttekintés készítése
7. Kutatási kérdések, kutatási célok és hipotézisek
8. Esettanulmányos kutatások. Kutatási design, kutatási módszerek
9. Esettanulmányos kutatások: esetkiválasztás, reprezentativitás és általánosíthatóság
10. Adatgyűjtés és adatelemzés dokumentumok alapján
11. Adatgyűjtés és adatelemzés interjúk alapján
12. A kutatások etikai kérdései
13. Szintézis, visszajelzés

Kompetencia leírása: A tantárgy sikeres teljesítése esetén a hallgatók képessé válnak
 Tudományosan adekvát forráskeresésre és a források hitelességének ellenőrzésére;
 A hivatkozás, az idézés az átfogalmazás, az utalás és a tartalmi összegzés technikáinak a nemzetközi standardok szerinti alkalmazására;
 Adekvát kutatási kérdések, kutatási célok és hipotézisek megfogalmazására;
 Konzisztens kutatási terv készítésére és ehhez illeszkedő kutatási design kialakítására;
 Megfelelő minőségű szakirodalmi áttekintés elkészítésére;
 A kvalitatív esettanulmányos kutatások alapvető kritériumainak megfelelő adatgyűjtési és adatelemzési technikák alkalmazására

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során a hallgatóknak három egyéni házi feladatot kell elkészíteniük, amelyek egy konzisztens kutatási terv mérföldkövei. Ezeknek a házi feladatoknak az értékelése megfelelő/ nem megfelelő minősítéssel történik.

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Kötelező irodalom:
 • Baškarada, S. (2014) Qualitative Case Study Guidelines. The Qualitative Report, 19(40), 1–18.
 • Gerring, J. (2007) Techniques for Choosing Cases. In: Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 86–150.
 • Hancock, D. R. and Algozzine, B. (2006) Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers. New York: Teachers College Press

Ajánlott irodalom:

 • Blaikie, N. (2000) Preparing Research Proposals and Research Designs. In: Designing Social Research. Cambridge: Polity Press, 12–34.
 • Bryman, A. (2001b) Ethics in social research. In: Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 475–486.
 • Ebbinghaus, B. (2005) When Less is More. Selection Problems in Large-N and Small-N Cross-National Comparisons. International Sociology, 20(2) 133–152.
 • Gerring, J. (2007) Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge, UK: Cambridge University Press
 • Gillet, A. (2015) Using English for Academic Purposes. [online]. Available from http://www.uefap.com/writing/writfram.htm
 • Pruchno, R., Bowers, B. J., Kivnick, H., Schoenberg, N., Van Haitsma, K., Whittington, F. J. and Williamson, J. B. (2014) Editorial: Science or Fishing? The Gerontologist, 54(2) 145–146. doi: 10.1093/geront/gnt157
 • http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/54/2/145.full
 • Silverman, D. (2006a) What is Qualitative Research? In: Interpreting qualitative data. London: Sage. 33–61.
 • Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • A tantárgy oktatói: Bartha Attila, Hajnal György
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-04 10:45:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.