Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Kvantitatív elemzési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK79M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvantitatív elemzési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Quantitative research methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félv
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Hajnal György

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat képessé tegye a legfontosabb empirikus társadalomtudományi kutatási és elemzési módszerek megértésére és önálló alkalmazására. A társadalomtudományi kutatás konceptuális alapkérdései, a különböző kutatási „műfajokkal” kapcsolatos korlátok és előfeltevések exponálása mellett a fő hangsúly az adatfelvételi és elemzési eszközök gyakorlati, a valóságoshoz hasonló körülmények közötti gyakorlati, készség szintű alkalmazására történő képessé tevésen van. A kurzus gyakorlat orientált, a hallgatók a géptermi gyakorlatok során megismerik az SPSS programcsomag alapjait és a kvantitatív adatelemzés főbb módszereit.


Hét Téma
1 A kurzus célja és felépítése. Bevezetés a kérdőíves kutatási módszerekbe. Adatfelvételi módszerek formái, előnyei és hátrányai. Önkitöltős és kérdezőbiztossal történő kérdőívfelvétel. Személyes és telefonos interjúk. CAPI, CATI és CASI módszerek.
2 A kérdőívtervezés alapszabályai. A kutatási céloknak megfelelő lényegi kérdések azonosítása. Szűrő és kizáró jellegű kérdések alkalmazási lehetőségei. Kérdéstípusok.
3 Értékelő skálák. Kiegyensúlyozott és nem kiegyensúlyozott skálák. Attitűdskálák. Vizális segédeszközök a kérdőívekben.
4 Demográfiai és szenzitív kérdések a kérdővekben. A kérdések megfogalmazása.
5 Online kérdőívezési módszerek.
6 Kérdőívek prezentálása és megbeszélése
7 Az SPSS felépítése. Adatfájlok szerkezete, tulajdonságai (változótípusok, labelek, missing stb). Adatrögzítés, adatimportálás (CH01-03).
8 Adatmanipuláció: recode, calculate, select, sort (Ch04). Egyváltozós elemzések (Ch06-07): Freq, Desc
9 Szünet - Intenzív hét
10 Kétváltozós elemzések I.: nominális-nominális. (Crosstab; Row vs. Col%)
11 Gyakorlás + dolgozat
12 Tavaszi szünet
13 Kétváltozós elemzések II.: nominális vs. skála (paired-sample t-test, 1-way ANOVA – Ch1/11, 12). Kétváltozós elemzések III.: skála vs. skála (bivariate corr.)
14 Egy- és többváltozós regresszió (Ch15, 16) 2-way ANOVA (Ch13)

Évközi tanulmányi követelmények: - Kiscsoportos órai feladatok és aktív részvétel
- Az egyes órákra kijelölt csoportos házi feladatok elvégzése
- Órai ellenőrző feladatok / kisdolgozatok megíírása

Vizsgakövetelmény: A tantárgyi tematikában foglalt fogalmi ismeretek és elemzési készségek elsajátítása.

Az értékelés módszere: - Kérdőívtervezéshez kapcsolódó kiscsoportos órai feladatok, otthoni kérdőívtervezés és prezentáció 40%
- Órai kisfeladatok 20%
- Félév végi vizsga 40%

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Darren George – Paul Mallery: SPSS for Windows Step by Step, 8th Edition, Pearson, 2008

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Brodszky Valentin Péter

Utolsó módosítás: 2018-12-11 20:41:29

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Brodszky Valentin Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.