Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Többszintű kormányzás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBV17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Többszintű kormányzás
A tantárgy neve (angolul): Multilevel Governance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bartha Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a közgazdálkodás és közpolitika szak hallgatói megismerjék a közpolitika speciális működését-működtetését a mai globalizált világban. A modern közpolitika különböző szintek együttműködésére épülve értelmezhető csak, ennek elméleti és gyakorlati tartalmát ismerhetik meg. A bevezető előadások a különböző megközelítésekből - politológiai, közgazdasági, szervezetelméleti - leírt többszintűséget értelmezi. A továbbiakban az egyes szintek sajátos közpolitikai tartalmával és mechanizmusaival foglalkozunk - globális, uniós, regionális, települési. Mindeközben persze a kapcsolatokra és az egymásra hatásra is figyelmet fordítunk.

Évközi tanulmányi követelmények: Kötelező irodalom ismerete, esettanulmányok megoldása, aktív szemináriumi részvétel.

Vizsgakövetelmény: írásbeli tesztek megírása és házi dolgozat elkészítése legalább 50%-os szinten.

Az értékelés módszere: 3 évközi teszt megírása a kötelező irodalomból -10-10 pont, esettanulmányok bemutatása a szemináriumokon - 20 pont, választott téma feldolgozása házi dolgozatban, a félév végén - 50 pont.

Tananyag leírása: A bevezető előadások a különböző megközelítésekből - politológiai, közgazdasági, szervezetelméleti - leírt többszintűséget értelmezi. A továbbiakban az egyes szintek sajátos közpolitikai tartalmával és mechanizmusaival foglalkozunk - globális, uniós, regionális, települési. Mindeközben persze a kapcsolatokra és az egymásra hatásra is figyelmet fordítunk.

Órarendi beosztás: 
Közgazdasági elméleti megközelítések
Szervezet- és hálózatelméleti megközelítések
Politikai-közpolitikai megközelítések
Globális kormányzat elméleti alapjai
Globális kormányzati közpolitikák
Európai Unió gazdaságtani és közpolitikai alapjai
Európai közpolitikák I.
Európai közpolitikák II.
A nemzeti szint
Regionalitás fogalma és közpolitikai jelentősége
Helyi autonómia fogalma és alapjai
Helyi közpolitika alkotás

Kompetencia leírása: A hallgató képes lesz a különböző közpolitika-alkotási szintek közötti kapcsolatok megértésére. Képessé válnak közpolitikai elemzési és implementációs tevékenységek komplexitását a gyakorlati tevékenységben értelmezni és felhasználni.

Félévközi ellenőrzések: Kötelező irodalom ismerete.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kötelező irodalom ismerete, esettanulmányok kidolgozása és egy választott közpolitikai téma részletes elemzése a megtanult ismeretek által.

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Pásztor Miklós: Szöveggyűjtamény

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Pásztor Miklós: Szöveggyűjtamény

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.