Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fejezetek a matematikából

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12EAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejezetek a matematikából
A tantárgy neve (angolul): Topics in Mathematics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa:  kötelező (közgazdasági elemző), alapozó és szintrehozó tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szakál Szilvia

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy közgazdasági, pénzügyi tárgyak megértéséhez szükséges matematikai minimumot biztosítsa. Nagyrészt a korábbi ismeretek felfrissitését tartalmazza, de némiképpen a korábbiaktól eltérő szemléletben újra bemutassa azokat az alapvető matematikai fogalmakat amelyekre a későbbi közgazdasági és pénzügyi kurzusok építeni fognak. Legfontosabb területek:

Elemi analízis
Lineáris algebra
Egy és több változós optimumszámítás
Valószínűségszámítás
A kurzuson kizárólag konkrét feladatokat tárgyalunk, az elméleti ismereteket a hallgatómnak önállóan kell megszerezni.

Évközi tanulmányi követelmények: 
1. A szemináriumok látogatása és azon való aktív részvétel.
2. Otthoni folyamatos tanulás.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Negyedéves és féléves vizsga, A vizsgán feladatokat kell megoldani. A feladatok a kurzus anyagából kerülnek kiválasztásra.

Tananyag leírása: 1.
Determinánsok, sajátérték, sajátvektor
Optimalizáció
Egyváltozós optimalizáció, konvexitás
Többváltozós optimalizáció
Globális optimum, konvexitás többváltozós esetben
Feltételes optimum, Lagrange módszer
2.Differenciálegyenletek
Szétválasztható
Lineáris, első rendű
Lineáris másodrendű differenciálegyenletek
3. Valószínűségszámítás
Eloszlásfüggvények, sűrűségfüggvények
Speciális eloszlások
A nagy számok törvénye
Centrális határeloszlás tétele

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatónak a tárgy felvétele előtt megalapozott ismeretekkel kell rendelkeznie az alapfokú képzés során tárgyalt matematikai ismeretekkel. Ezek hiányában célszerű, ha az alapozó matematikai tárgyakat újra felveszi, vagy legalábbis azokat átismételi. A tárgy során a korábbi ismereteket összefoglalóan és eltérő szemléletben ismertetjük.

Félévközi ellenőrzések: negyedéves dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok megoldása

Szak neve:  pénzügy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Denkinger Géza: Valószínűségszámítás példatár.
  • Denkinger-Gyurkó : Analízis példatár
  • Sydsater-Hammond: Matematika Közgazdászoknak.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Denkinger Géza: Valószínűségszámítás példatár.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Denkinger-Gyurkó : Analízis példatár
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sydsater-Hammond: Matematika Közgazdászoknak.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szakál Szilvia

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Dr. Szakál Szilvia


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.