December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejezetek a matematikából
A tantárgy neve (angolul):Topics in Mathematics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Megyeri Krisztina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy közgazdasági, pénzügyi tárgyak megértéséhez szükséges matematikai minimumot biztosítsa. Nagyrészt a korábbi ismeretek felfrissitését tartalmazza, de némiképpen a korábbiaktól eltérő szemléletben újra bemutassa azokat az alapvető matematikai fogalmakat amelyekre a későbbi közgazdasági és pénzügyi kurzusok építeni fognak.
Legfontosabb területek:

Elemi analízis
Differenciálegyenletek
Lineáris algebra
Egy és több változós optimumszámítás
Valószínűségszámítás

A kurzuson kizárólag konkrét feladatokat tárgyalunk.

A fenntarthatóság szempontjai:
....


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során a hallgató a közgazdasági elemzéshez fontos matematikai fogalmak, technikák alkalmazásának gyakorlati ismereteit sajátítja el. Ezáltal a hallgatók megismerik problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás korszerű, elméletileg is igényes matematikai modellezési módszereit és azok korlátait is.
Mindez segíti a hallgatókat a sztenderd pénzügyi modellekhez szükséges matematikai ismereteket elsajátításában, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
1. Optimalizáció
Egyváltozós optimalizáció,
Többváltozós optimalizáció
Feltételes optimum, Lagrange módszer
2. Differenciálegyenletek
Szétválasztható
Lineáris, első rendű
3., Lineáris algebra
Függetlenség
Determinánsok, sajátérték,
Kvadratikus alak, definitség
4., Valószínűségszámítás
Eloszlásfüggvények, sűrűségfüggvények
Speciális eloszlások, várható érték, szórás


Képesség:
- A matematikai eszközök ismerete a hallgatókat az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására ösztözi és segíti a pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátásában.


Attitűd:
A kurzus során fontos szerepet kap a hogy a hallgatók kritikusan viszonyuljanak a felmerülő kérdésekhez, munkájukhoz. Ezzel támogatva a kreatív, problémafelismerő és -megoldó képességüket.
Fontos, hogy a problémákat nem csak egyénileg, de lehetőleg másokkal együttműködésben, csoportosan is képesek legyenek megoldani.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: